Παραγωγή κατοικίας και ιδιοκτησία γης στην Αλβανία της μετάβασης. Κοινωνικές πτυχές των μεταλλαγών στην πόλη του Αργυροκάστρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Παραγωγή κατοικίας και ιδιοκτησία γης στην Αλβανία της μετάβασης. Κοινωνικές πτυχές των μεταλλαγών στην πόλη του Αργυροκάστρου (EL)
Housing production and land ownership in Albania in the context of transition. Social aspects of the transformations in the city of Gjirokastër (EN)

Βαταβάλη, Φερενίκη

Η κατάρρευση του κρατικού σοσιαλισμού το 1989 και η μετάβαση της Αλβανίας στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς αποτελεί αφετηρία μεγάλων αλλαγών στην ιδιοκτησία της γης και την παραγωγή κατοικίας, άμεσα συναρτημένων με ευρύτερες διεργασίες που σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση των διαδικασιών με τις οποίες η ιδιοκτησία της γης μεταβαίνει από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία στην ελεύθερη αγορά το διάστημα μετά το 1989 και έως το 2007, εστιάζοντας στις διαδικασίες παραγωγής κατοικίας στην πόλη του Αργυροκάστρου. Κεντρικός ισχυρισμός του άρθρου είναι ότι η δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από την ιδιοκτησία της γης και την κατοικία, αν και εμφανίζει σημαντικές ανισότητες, διαχέει τα οφέλη από τη γαιοπρόσοδο σε πλατειά κοινωνικά στρώματα. (EL)
The collapse of state socialism in 1989 and the transition of Albania to the free-market economy is the starting point of wide changes on land ownership and housing production, in the context of global processes. The aim of this article is to explore the processes of the transition of land ownership from a centrally planned economy to free-market economy after 1989 and until 2007, by focusing on housing production in the city of Gjirokastër. The main argument of the article is that, despite serious social inequalities, the dynamics related with land ownership and housing distribute the profits from land rent to wide social groups. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αστική ανάπτυξη (EL)
μετάβαση (EL)
Αλβανία (EL)
κατοικία (EL)
ιδιοκτησία (EL)
ownership (EN)
housing (EN)
urban development (EN)
transition (EN)
Albania (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2017-03-31


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2016: 147 B'; 41-74 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2016: 147 B'; 41-74 (EN)

Copyright (c) 2017 Φερενίκη Βαταβάλη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.