Πολιτισμική ανάλυση και κοινωνιολογία του πολιτισμού στην Ελλάδα, 1980-2014: Eπισκόπηση βιβλιογραφίας και σχεδίασμα κοινωνιολογικής ερμηνείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Πολιτισμική ανάλυση και κοινωνιολογία του πολιτισμού στην Ελλάδα, 1980-2014: Eπισκόπηση βιβλιογραφίας και σχεδίασμα κοινωνιολογικής ερμηνείας (EL)
Cultural analysis and sociology of culture in Greece, 1980-2014: literature review and a preliminary sociological interpretation (EN)

Δεμερτζής, Νίκος
Σουλιώτης, Νίκος
Μαρκατάς, Γιώργος

Το κείμενο παρουσιάζει μια προκαταρκτική επισκόπηση της πολιτισμικής ανάλυσης και της πολιτισμικής κοινωνιολογίας στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η επισκόπηση βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει δημοσιεύματα σε αυτά τα πεδία και ορισμένα βασικά βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων τους. Υποστηρίζουμε ότι η «πολιτισμική στροφή» τροφοδότησε στη χώρα μας μια αρκετά πλούσια αν και ταυτόχρονα κατακερματισμένη συζήτηση στην οποία δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει «σχολές σκέψης». Οι Έλληνες μελετητές επικεντρώθηκαν στη μελέτη των αναπαραστάσεων σημαντικών φαινομένων (μεταξύ άλλων της εθνικής ταυτότητας, της μετανάστευσης και του αστικού χώρου) στα ΜΜΕ και τη μαζική/λαϊκή κουλτούρα. Αντίθετα, ενδιαφέρθηκαν πολύ λιγότερο για παραδοσιακά θέματα της πολιτισμικής κοινωνιολογίας και της κοινωνιολογίας του πολιτισμού όπως η πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση και η πολιτιστική πολιτική. Ως αποτέλεσμα των περιορισμένων χρηματοδοτικών ευκαιριών, η έρευνα υπήρξε κυρίως ατομική, μικρής κλίμακας και βασίστηκε σε ποιοτικές μεθόδους.  (EL)
The chapter presents a preliminary overview of cultural analysis and cultural sociology in Greece during the last three decades. The overview is based on a database including publications in these fields and basic biographic elements of their authors. We argue that the «cultural turn» fueled in our country a quite rich but at the same time scattered discussion in which clear «schools of thought» can be barely traced. Greek scholars put emphasis on the representation of main phenomena (among others: national identity, immigration, city) in the mass media and the mass/popular culture. They have been much less interested in other traditional issues of cultural sociology and sociology of culture like cultural production and consumption and cultural policy. As a result of scarce funding opportunities, research has been mainly small-scale and based on qualitative methods.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτισμική ανάλυση (EL)
πολιτισμική κοινωνιολογία (EL)
κοινωνιολογία του πολιτισμού (EL)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2017-08-01


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2016: 147 B'; 143-170 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2016: 147 B'; 143-170 (EN)

Copyright (c) 2017 Νίκος Δεμερτζής, Νίκος Σουλιώτης, Γιώργος Μαρκατάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.