Ψηφιακά αρχεία και πρακτικές ανταλλαγής: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση των ομότιμων δικτύων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨηφιακά αρχεία και πρακτικές ανταλλαγής: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση των ομότιμων δικτύων (EL)
Digital archives and exchange practices: An anthropological approach to peer to peer networks (EN)

Πετρίδης, Πέτρος

Η προβληματική της εν λόγω διδακτορικής διατριβής εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ψηφιακής ανθρωπολογίας και εθνογραφίας. Στόχος της είναι η εθνογραφική μελέτη των ομότιμων δικτύων διαμοιρασμού αρχείων (Ρ2Ρ File Sharing Networks ή P2P). Τα σημεία εστίασης του ερευνητικού μου ενδιαφέροντος είναι, πρώτον, οι διαδικασίες συγκρότησης των ταυτοτήτων, κοινοτήτων και κοινωνικών δικτύων που αναδύονται με σημείο αναφοράς τα Ρ2Ρ. Δεύτερον, οι πρακτικές διαμοιρασμού και πολιτισμικής παραγωγής ψηφιακών έργων και, τρίτον, οι αντιλήψεις, οι λόγοι και οι πρακτικές των χρηστών αναφορικά με την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η έρευνα επικεντρώνεται στα ελληνικά Ρ2Ρ, ωστόσο, δεδομένης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της συμμετοχής πολλών συνομιλητών/τριών μου σε αντίστοιχα διεθνή δίκτυα και της συνακόλουθης παραγωγής υπερεθνικών τεχνοτοπίων, η διατριβή ανιχνεύει, παράλληλα, την αλληλοδιαπλοκή του τοπικού με το παγκόσμιο. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (EL)
Πνευματική Ιδιοκτησία (EL)
Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία (EL)
Διαδίκτυο (EL)
Ομότιμα Δίκτυα (EL)
Ψηφιακή Εθνογραφία (EL)
Διαμοιρασμός (EL)
Ψηφιακή Ανθρωπολογία (EL)
Κοινωνικά Δίκτυα (EL)
Πειρατεία (EL)
Δυνητικές Κοινότητες (EL)
Ψηφιακός Πολιτισμός (EL)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2018-07-17


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2018: 150; 193-201 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2018: 150; 193-201 (EN)

Copyright (c) 2018 Πέτρος Πετρίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.