Σωματικές εμπειρίες, εικόνα σώματος και κοινωνική ταυτότητα ατόμων με τυφλότητα: ποιοτική μελέτη στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Σωματικές εμπειρίες, εικόνα σώματος και κοινωνική ταυτότητα ατόμων με τυφλότητα: ποιοτική μελέτη στην Ελλάδα (EL)
Bodily experiences, body image and social identity of persons with blindness: a qualitative study in Greece (EN)

Σαββάκης, Μάνος
Κούτρα, Λίνα
Τόγκας, Κωνσταντίνος
Στρατοπούλου, Ιφιγένεια
Αλεξιάς, Γεώργιος

Μολονότι η τύφλωση αποτελεί συχνή μορφή αναπηρίας, οι σωματικές εμπειρίες, η εικόνα σώματος και η κοινωνική ταυτότητα των τυφλών δεν έχουν ερευνηθεί εκτεταμένα. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις σε επτά τυφλούς και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αίσθηση ταυτότητάς τους είναι ισχυρά δομημένη, χωρίς στιγματισμό και χωρίς προβλήματα στην κοινωνικοποίησή τους. Οι τυφλοί αρνούνται τη διαφορετική αντιμετώπιση και βασίζονται στις αισθήσεις τους μόνο για την καθημερινή επιβίωση. Οι σωματικές εμπειρίες είναι βασικές για την  αναγνώριση του περιβάλλοντός τους και η εξωτερική εμφάνιση αποτελεί συστατικό στοιχείο της εικόνας εαυτού. Τα άτομα με προβλήματα όρασης δεν εμφανίζουν αβεβαιότητα και δυσαρέσκεια για το σώμα τους και δεν έχουν προβλήματα με την ανάπτυξη και διατήρηση της θετικής εικόνας του σώματος. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρέστερη ψυχοκοινωνική φροντίδα τους. (EL)
Although blindness is a frequent type of disability, bodily experiences, body image and social identity of the blind persons have not been extensively investigated. A qualitative study was conducted using interviews of seven blind people and the results showed that their sense of identity is strongly structured, without stigma and without problems in their socialization. Blind  individuals  don’t accept the concept that they are different from the other people and rely on their senses only for their daily survival. Bodily experiences are essential to the recognition of their environment, and outward appearance is a basic element of their self image. Visually impaired people do not have any uncertainty and dissatisfaction for their bodies and have no problems developing and maintaining a  positive body image. The results can be used for their integrated  psychosocial care. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ποιοτική έρευνα (EL)
εικόνα σώματος (EL)
αναπηρία (EL)
τυφλότητα (EL)
κοινωνική ταυτότητα (EL)
blindness (EN)
disability (EN)
qualitative study (EN)
body image (EN)
social identity (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2018-07-17


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2018: 150; 151-184 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2018: 150; 151-184 (EN)

Copyright (c) 2018 Λίνα Κούτρα, Κωνσταντίνος Τόγκας, Γεώργιος Αλεξιάς, Μάνος Σαββάκης, Ιφιγένεια Στρατοπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.