«Ενοικίαση» εργαζομένων και οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

«Ενοικίαση» εργαζομένων και οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα (EL)
Temporary agency workers and the economic crisis in EU and Greece (EN)

Rompoti, Eleni
Ioannides, Alexis

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στη μελέτη της «ενοικίασης» εργαζομένων μέσω Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). Παρουσιάζονται τα κίνητρα των εργοδοτών και των εργαζομένων που αναζητούν ή προσφέρουν, αντίστοιχα, εργασία μέσω ΕΠΑ. Επιχειρείται η σε βάθος μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών του φαινομένου τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του, καθώς και στην οργάνωση των εργασιακών σχέσεων. Γίνεται επισκόπηση στο θεσμικό πλαίσιο, όπως και στα δικαιώματα των «ενοικιαζόμενων» που κατοχυρώνονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/104/ΕΚ στους εθνικούς νόμους. Τέλος, εξετάζεται η έκτασή τους στην ΕΕ την περίοδο της κρίσης αλλά και μετά από αυτήν.   (EL)
The purpose of this article is to study the temporary agency workers. The motives of the employers-workers that ask or offer work respectively, through the Temporary Work Agencies are stated. Also, an effort is made to go further into studying the main features that play a determining role in the operation of the phenomenon and in the organization of the labour relations. The article offers an overview of the institutional context and of the rights that the “temporary agency workers” have, as enshrined pursuant to the European Directive 2008/104/EC in national laws. Finally, their extent in the EU is analyzed, both before the economic crisis began and also after its onset. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επιχείρηση/-ήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) (EL)
Εργασιακές Σχέσεις (EL)
Ενοικιαζόμενοι (EL)
Κίνητρα (EL)
Ευρωπαϊκή Οδηγία (EL)
Motives (EN)
European Directive (EN)
Temporary Agency Workers (EN)
Temporary Work Agency (TWA) (EN)
Labour Relations (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2019-03-03


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2018: 151; 99-135 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2018: 151; 99-135 (EN)

Copyright (c) 2018 The authors (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.