Ασυμμετρίες και ανισότητες στον ελληνικό χώρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑσυμμετρίες και ανισότητες στον ελληνικό χώρο (EL)
ΑSYMMETRIES AND INEQUALITIES IN THE GREEK REGIONS (EN)

Παντελάδης, Ιωάννης
Τσιάπα, Μαρία

Με τη συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύεται η δυναμική της συγκλίσεως του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των νομών (περιφερειακών ενοτήτων) της Ελλάδας στα πλαίσια της περιόδου 1981-2008. Τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με την υπό συνθήκη β-σύγκλιση (conditional β-convergence) και τη σ-σύγκλιση (σ-convergence) δείχνουν με τρόπο εναργή τη συγκρότηση επιμέρους χωρικών ενοτήτων με διακριτά χαρακτηριστικά, γεγονός που υποδηλοί την ύπαρξη διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Η εν λόγω περίοδος είναι σημαντική για την εξέλιξη των χωρικών ανισοτήτων, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και, κατ' επέκταση, με την ίδια τη δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η πορεία της οποίας επηρεάζει ασύμμετρα την κατανομή των παραγωγικών συστημάτων των ευρωπαϊκών περιφερειών και, επομένως, τα επίπεδα και τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής του κατά κεφαλήν εισοδήματος. (EL)
In the context of the research in question we investigate the convergence dynamics of the GDP per capita among the Greek prefectures during the period 1981-2008. The findings with respect to the conditional β-convergence and σ-convergence seem to support the existence of spatial convergence clubs with differential structural characteristics that, inter alia, relegate to intensive intra/inter regional inequalities. The period under consideration is very important as to the evolution of the spatial asymmetries associated with the participation of Greece in the European institutions as well as with the dynamics of the European integration that affects asymmetrically the distribution of the economic activities across European space therefore the level and the growth rates of the per capita income. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χωρικές ανισότητες (EN)
υπό συνθήκη β-σύγκλιση (EN)
δομικά χαρακτηριστικά (EN)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2012-01-01


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2012: 137-138, Α-Β; 51-84 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2012: 137-138, Α-Β; 51-84 (EN)

Copyright (c) 2012 Ιωάννης Παντελάδης, Μαρία Τσιάπα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.