«Είναι και τέχνη και επάγγελμα»: προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας - το παράδειγμα των ηθοποιών στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Είναι και τέχνη και επάγγελμα»: προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας - το παράδειγμα των ηθοποιών στην Ελλάδα (EL)
«IT IS ART AS WELL AS A PROFESSION»: CONCEPTIONS OF ARTISTIC WORK - THE CASE OF ACTORS IN GREECE (EN)

Καρακιουλάφη, Χριστίνα

Η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες που διέπουν τις καλλιτεχνικές αγορές εργασίας αποτελούν γρίφο για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των επαγγελμάτων ή με τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της μισθωτής εργασίας. Ο βασικός προβληματισμός αφορά το εάν και κατά πόσο μπορούμε να κατανοήσουμε την καλλιτεχνική εργασία και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα με τα συνήθη εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας που χρησιμοποιούμε στην περίπτωση άλλων μορφών αμειβόμενης εργασίας. Προκειμένου να εξετάσουμε αυτό το θέμα, στο παρόν άρθρο, θα εστιάσουμε στο επάγγελμα του ηθοποιού στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στο πώς τα ίδια τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την εργασία τους και το επάγγελμα τους. (EL)
Αrtistic work and the rules governing artistic labor markets are considered as a puzzle for those concerned with the sociology of professions or sociological approaches of salaried work. The major question is whether artistic work and artistic professions can be perceived with the common instruments and the frameworks of reference, analysis and interpretation which we use in the cases of other types of paid work. To examine this issue in this article we will focus on the actors' profession in Greece, giving emphasis on how the social subjects themselves conceive their work and profession. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ηθοποιοί (EL)
τέχνη (EL)
καλλιτέχνες (EL)
επάγγελμα (EL)
εργασία (EL)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2014-01-16


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2012: 137-138, Α-Β; 113-140 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2012: 137-138, Α-Β; 113-140 (EN)

Copyright (c) 2014 Χριστίνα Καρακιουλάφη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.