ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (EL)
FROM CLIENTELIST ARRANGEMENTS TO THE SOVEREIGN DEBT CRISIS: THE SOCIAL AND SPATIAL IMPACT IN ATHENS (EN)

Μαλούτας, Θωμάς

Μετά από μια σύντομη σκιαγράφηση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στις κοινωνικές δομές των πόλεων, το κείμενο αυτό αναφέρεται στις ειδικότερες επιπτώσεις που υφίστανται ή διαφαίνονται στην Αθήνα ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσης ελλείμματος. Η συζήτηση επικεντρώνεται στις σχετικώς περιορισμένες, κοινωνικά διαχωριστικές, επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην κοινωνία της πόλης, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς και στις νέες οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις, οι οποίες συνθέτουν το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι κοινωνικά διαιρετικές επιπτώσεις της κρίσης προοιωνίζονται ιδιαίτερα αρνητικές. (EL)
Following a brief reference to the impact of globalization and economic restructuring on urban social structures, the paper deals with the impact of the Greek sovereign debt crisis on the socio-spatial structure of Athens. The discussion focuses on the rather weak polarization and segregation effects result ing from global forces until the mid 2000s, and on the subsequent change of socioeconomic and demographic conditions forming a new socioeconomic and political environment, in which the socially dividing impact of the current crisis is expected to be particularly negative. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2011-01-01


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2011: 134-135, A-B; 51-70 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2011: 134-135, A-B; 51-70 (EN)

Copyright (c) 2011 Θωμάς Μαλούτας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.