Χαρτογραφώντας τη βιοπολιτική των συνόρων: Σώματα, τόποι, απεδαφοποιήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρτογραφώντας τη βιοπολιτική των συνόρων: Σώματα, τόποι, απεδαφοποιήσεις (EL)
Mapping the biopolitics of borders: Bodies, places, deterritorializations (EN)

Αθανασίου, Αθηνά
Τσιμουρής, Γιώργος

Στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, η επισφάλεια αναδεικνύεται σε αρχή συγκρότησης κάποιων υποκειμένων ως «ξένων σωμάτων». Οι νόρμες της μεταναστευτικής και της έμφυλης ιδιότητας, σε αδιάρρηκτη σχέση με την οικονομική και ταξική θέση, επιστρατεύονται ως τεχνικές χάραξης ορίων και συνόρων και, ταυτόχρονα, ως τεχνικές βιοπολιτικής ρύθμισής τους. Συγκεκριμένα, εθνικά/φυλετικά και έμφυλα υποκείμενα, μέσω της υπαγωγής τους σε ουσιοκρατικές τυπολογίες πλεοναζόντων σωμάτων, μετατρέπονται σε αποκηρυγμένες εξαιρέσεις της τάξης του πολιτικού: ιδεώδεις «άλλοι», ιδεώδη θύματα. Στο πλαίσιο αυτό, το λογοθετικό καθεστώς της εθνικής, ιδιοκτησιακής, λευκής και ετεροκανονικής αρρενωπότητας εμπεδώνεται ως ηκατεξοχήν πολιτισμική νόρμα που ρυθμίζει το περιεχόμενο του ανθρώπινου και του πολιτικού. Η έμφυλη και η εθνική/εθνοτική θέση –στην επιτελεστική τους σύμπραξη– διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στους τρόπους με τους οποίους οι μηχανισμοί εκτόπισης και εντόπισης των ανοίκειων «άλλων» παράγουν και οριοθετούν την πολιτική κοινότητα. Πώς η συνάρθρωση έμφυλης και μεταναστευτικής θέσης παράγει διαφορετικές επιτελέσεις και ενσαρκώσεις του διεθνοτοπικού [glocal]; Πώς οι εθνικισμοί απο-εδαφοποιούνται και ανα-εδαφοποιούνται μέσω εννοιολογήσεων και πρακτικών του φύλου, της σεξουαλικότητας και της μετανάστευσης; Αν η εξουσία συναρτάται με την αντίσταση, πώς τα πολιτισμικά αδιανόητα υποκείμενα, που εκ-τοπίζονται και εν-τοπίζονται ως περιττά και ξένα, επιστρέφουν στο πεδίο των πολιτικών εξελίξεων διαταράσσοντας την κανονιστική βία που τα έχει εκτοπίσει; (EL)
In the current context of crisis, precarity emerges as a condition for constituting certain subjects as “foreign bodies”. The subjectivating norms of migration and gender, in their inextricable relationship with economic and class status, are deployed as techniques of border demarcation and biopolitical regulation. Specific gendered and ethnicized/racialized subjects, through their subsumption under essentialist typologies of superfluous bodies, are turned into abjected exceptions of the political order: ideal “others”, ideal victims. In this context, the discursive regime of national, proprietary, white and heteronormative masculinity is established as a norm that determines the human and the political. The gendered and the national positioning, in their performative co-implication, crucially affect the ways in which the apparatuses of displacing and emplacing unfamiliar others produce and demarcate the space of the political community. How does the articulation of gender and migration work to produce different enactments and embodiments of the ‘glocal’? How are nationalisms de-territorialized and re-territorialized through significations and practices of gender, sexuality, and migration? If power and resistance are intertwined, how do abjected subjects, rendered superfluous and alien, return to the political arena, and how do they unsettle the violence through which they have been produced as abject? (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κυβερνολογική (EL)
σύνορο (EL)
βιοπολιτική (EL)
επισφάλεια (EL)
διεθνοτοπικό (EL)
border (EN)
biopolitics (EN)
governmentality (EN)
precarity (EN)
global (EN)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2013-12-31


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis; 3-37 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis; 3-37 (EN)

Copyright (c) 2013 Αθηνά Αθανασίου, Γιώργος Τσιμουρής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.