Προβλέψεις της ελληνικής κρίσης: μεταναστευτική συνθήκη και μέλλον

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροβλέψεις της ελληνικής κρίσης: μεταναστευτική συνθήκη και μέλλον (EL)
Greek crisis foreseen: the future in migrancy (EN)

Laliotou, Ioanna

Διερευνώ την επίδραση της μετανάστευσης στην πολιτική και τον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας. Χρησιμοποιώ τον όρο πολιτικές πολιτισμού με την πιο δυνατή ευρεία έννοια, συμπεριλαμβάνοντας από κοινού επίσημες πολιτικές και καθημερινές πρακτικές παραγωγής σημασίας. Εστιάζω στους τρόπους με τους οποίους η μετανάστευση γίνεται κατανοητή και θεματοποιείται γύρω από τις έννοιες της κοινότητας, του φύλου και των μελλοντικών προσδοκιών. Στο κείμενο παρουσιάζο-νται τα πορίσματα συλλογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 2004-2007. Aναθεωρώ τα πορίσματα αυτής της έρευνας στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης, καθώς ο μετασχηματισμός των πληθυσμιακών μετακινήσεων έχει μεταβάλει τις προτεραιότητες του δημόσιου διαλόγου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τρόπους με τους οποίους οι μετανάστες οραματίζονται το μέλλον και στον ρόλο που παίζει η προσδοκία στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής υποκειμενικότητας. (EL)
Ι discuss the impact of migration on the contemporary politics of culture in Greece. Ι use the term politics of culture in the broadest sense possible in order to include both official policies as well as everyday practices of meaning production.Ι focus on the ways in which migration is conceptualized and thematized around notions of community, gender, and future expectations. The article presents the findings of a collaborative research project that was conducted in the period 2004-2007. Discussion is based partly on original research and partly on theoretical elaborations of the interrelation between foreignness and nationalism. The findingsof original research are revised in the light of the current context of political, economic and cultural crisis and political debates that the later has instigated. Analysis focuses on the study of the migrants’ emergent horizon of expectationsand of the role that imaginary futures play in the formation of subjectivity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μετανάστευση (EL)
πολιτικές πολιτισμού (EL)
φύλο (EL)
cultural politics (EN)
gender (EN)
migration (EN)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (EL)
National Centre for Social Research (EKKE) (EN)

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Αγγλική γλώσσα

2013-12-31


EKKE (EL)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis; 247-260 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis; 247-260 (EN)

Copyright (c) 2013 Ioanna Laliotou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.