Ανίχνευση του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) σε αθηρωματικές πλάκες και συσχέτιση με την αιτιοπαθογένεια της νόσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνίχνευση του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) σε αθηρωματικές πλάκες και συσχέτιση με την αιτιοπαθογένεια της νόσου

Ξενάκη, Ευαγγελία Γ

Σπαντίδος, Δημήτριος
Σαμώνης, Γεώργιος
Βάρδας, Παναγιώτης

Αρκετές μελέτες αναφέρουν μια συσχέτιση ανάμεσα σε λοιμογόνους παράγοντες και την αρτηριοσκλήρυνση. Ο Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) είναι το πιο συχνά εμπλεκόμενο παθογόνο. Εντούτοις, ο ρόλος του Κυταρομεγαλοϊού στην αρτηριοσκλήρυνση παραμένει σκοτεινός. Στην παρούσα μελέτη, εμείς εκτιμήσαμε την παρουσία του DNA του Κυτταρομεγαλοϊού σε αθηρωματικές πλάκες και φυσιολογικά αγγειακά τοιχώματα. Λάβαμε 40 αρτηριακά δείγματα από αθηρωματικές πλάκες των στεφανιαίων αρτηριών και 27 δείγματα από φυσιολογικά αγγεία, από 26 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Τα δείγματα αναλύθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για την παρουσία της γονιδιακής περιοχής immediate early antigen του Κυτταρομεγαλοϊού. Το DNA του ιού ανιχνεύθηκε σε 9 από 26 ασθενείς (34,6%). Το ιϊκό DNA ανιχνεύθηκε και στους μη αρτηριοσκληρυντικούς ιστούς και στις αρηριοσκληρυντικές πλάκες. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Παρόμοια έλλειψη στατιστικής συσχέτισης παρατηρήθηκε ανάμεσα στην παρουσία του Κυτταρομεγαλοϊού και κλινικές παραμέτρους όπως αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, κάπνισμα και υπερλιπιδαιμία. Τα ευρήματά μας, σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, δεν υποστηρίζουν άμεσο αιτιολογικό ρόλο του Κυτταρομεγαλοϊού στην ανάπτυξη αρτηριοσκληρυντικών πλακών. (EL)
Several studies have reported an association between infectious agents and atherosclerosis. Cytomegalovirus (CMV) is the most commonly implicated viral pathogen. However, the role of cytomegalovirus in atherosclerosis remains obscure. In the present study, we evaluated the presence of cytomegalovirus DNA in atherosclerotic plaques and normal vessel walls. Forty arterial specimens from coronary plaques and 27 samples from normal vessels were obtained from 26 patients who underwent aortocoronary bypass surgery. The specimens were analyzed by polymerase chain reaction for the presence of the cytomegalovirus immediate early genomic region. Cytomegalovirus DNA was detected in 9 out of 26 patients (34.6%). Viral DNA was detected in both non-atherosclerotic tissues and atherosclerotic plaques. No statistically significant differences were observed between normal and diseased vessels. A similar lack of statistical association was observed between the presence of CMV and clinical parameters such as arterial hypertension, diabetes mellitus, smoking or hypercholesterolemia. Our findings, in accordance with previous studies, do not support a direct causative role of CMV in the development of atherosclerotic plaques. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Cytomegalovirus
Αθηρωσκλήρωση
Atherosclerosis


Ελληνική γλώσσα

2008-12-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.