Επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στις βιοκοινωνίες των νηματωδών στην Ανατολική Μεσόγειο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFish farming impacts on nematodes community in Eastern Mediterranean
Επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στις βιοκοινωνίες των νηματωδών στην Ανατολική Μεσόγειο

Καγιώργη, Μαργαρίτα

Λαμπαδαρίου, Νικόλαος
Καρακάσης, Ιωάννης
Παυλίδης, Μιχαήλ

Οι επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στις βιοκοινωνίες των νηματωδών μελετήθηκαν σε δύο περιοχές (MD1 και MD3) της Ανατολικής Μεσογείου, προκειμένου να αξιολογηθεί η χρονική και χωρική διακύμανση όσον αφορά την αφθονία των νηματωδών, τη δομή της βιοκοινωνίας τους και τη διάρθρωσή τους σε τροφικές ομάδες, και την απόκριση των υπαρχόντων ειδών στην αύξηση της εισροής του οργανικού υλικού. Προς τούτο, πραγματοποιήθηκαν εποχικές δειγματοληψίες τους μήνες Ιούλιο, Μάρτιο και Οκτώβριο. Σχεδιάστηκαν διατομές κατά μήκος της κατεύθυνσης των κύριων ρευμάτων και λήφθηκαν δείγματα σε απόσταση 0 μέτρα (κάτω από τους ιχθυοκλωβούς), σε 5, 25 και 50 μέτρα από την άκρη των κλωβών. Επίσης επιλέχτηκε ένας σταθμός μάρτυρας σε περιοχή με παρόμοιο βάθος και τύπο ιζήματος. Η αφθονία των νηματωδών της περιοχής MD1 παρουσίασε εποχικότητα στους σταθμούς που βρισκόταν κοντά στους κλωβούς, το οποίο δε συνέβαινε στην περιοχή MD3. Στην περιοχή MD1 παρατηρούνται διαφορετικά εποχικά πρότυπα στη βιοκοινωνία των νηματωδών. Κυρίαρχο είδος της περιοχής και τους τρεις μήνες σε όλους τους σταθμούς κοντά στους κλωβούς είναι το Daptonema sp.1. Αντίθετα στην περιοχή MD3 δεν υπάρχουν εποχικές μεταβολές όσον αφορά τα πιο άφθονα είδη. Τα είδη που επικρατούν και τους τρεις μήνες είναι τα Microlaimus sp.1, Desmodora sp.1, Prochromadorella sp.1. Και στις δύο περιοχές η πιο άφθονη τροφική ομάδα ήταν αυτή των epistrate feeders. Η ποικιλότητα και στις δύο περιοχές αυξήθηκε με την απόσταση από τους κλωβούς. Ο σταθμός μάρτυρας ήταν αυτός που και στις δύο περιπτώσεις συγκέντρωνε τον μεγαλύτερο αριθμό ειδών. Η παρούσα εργασία έδειξε πως οι νηματώδεις μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση υδατοκαλλιεργειών, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα και χρήση μαθηματικών τεχνικών, καθώς τα διαφορετικά είδη αποκρίνονται διαφορετικά στις διάφορες περιβαλλοντικές μεταβολές. (EL)
The effects of aquaculture on nematode communities were studied in two different areas (MD1 and MD3) of the Eastern Mediterranean in order to assess the temporal and spatial variation in the abundance of nematodes, the structure of the community and structure of feeding types, and the response of existing species to organic enrichment. For this, three seasonal samplings were performed in July 2001, October 2002 and March 2002. Samples were collected along transects towards the direction of the main current at a distance of 0 m (below cages) 5, 25 and 50 m from the edge of the cage. Samples were also collected from a control station, which was located in an area with similar depth and sediment type. The abundance of nematodes in area MD1 showed seasonality at stations located near the cages, a pattern that did not occur in area MD3. At MD1, different seasonal patterns in the community structure of nematodes were observed. Dominant species in the region for all three sampling periods and at all stations located near the cages was Daptonema sp.1. In contrast, no seasonal changes were observed at MD3 for any of the abundant species. The dominant species of all three sampling periods of this area were Microlaimus sp.1, Desmodora sp.1, Prochromadorella sp.1. In both areas the most abundant feeding group was that of epistrate feeders. The diversity in both regions increased with increasing distance from the cages. In both areas the control station had a larger number of species. This study indicates that nematodes can be a useful tool for assessing the environmental impact of aquaculture, however further research and use of mathematical techniques are needed because different species seem to respond differently to the observed environmental changes. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Meiofauna
Μειοπανίδα
Υδατοκαλλιέργειες
Νηματώδεις


Ελληνική γλώσσα

2012-07-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.