Designing, Implementing and Executing Choreographies and Orchestrations Over a BPMN 2 Engine

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σχεδιασμός, υλοποίηση και εκτέλεση χορογραφιών και ενορχηστρώσεων πάνω σε μια BPMN 2 μηχανή
Designing, Implementing and Executing Choreographies and Orchestrations Over a BPMN 2 Engine

Δημητρίου, Μιχαήλ Ιωάννης

Νικολάου, Χρήστος

Δεκαετίες τώρα στελέχη επιχειρήσεων χρησιμοποιούν workflows για την περιγραφή και μελέτη επιχειρηματικών διαδικασιών. Σύντομα αυτά άρχισαν να εμφανίζονται στο σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων και οι δύο κόσμων άρχισαν την παράλληλη εξέλιξή τους. Διάφορα εργαλεία και πρότυπα αναπτύχθηκαν για το σχεδιασμό και τη μελέτη αυτών των μοντέλων αλλά τα περισσότερα από αυτά επικεντρώνονταν στη μία πλευρά του νομίσματος. Με την έλευση των διαδικτυακών υπηρεσιών η ομοιότητα ενός web service με μιας επιχειρησιακής εργασίας και μια επιχειρηματική διαδικασία με μια σύνθεση από web Services έγινε φανερή και η προσπάθεια να συγχωνευτεί o κόσμος του Management και του IT ξεκίνησε. Με τη σύνθεση υπηρεσιών Ιστού σαν βάση προτάθηκαν πολλά μεταμοντέλα όπως (WSFL, XLANG, BPML). Με την IBM και η Microsoft σαν οδηγούς εξελίχθηκε η Business Process Execution Language (BPEL) και έγινε το πρότυπο για τη σύνθεση υπηρεσιών και εκτέλεσης Επιχειρησιακών διαδικασιών. Η BPEL αν και εξαιρετική για ανάγνωση (εκτέλεση) από μία μηχανή και για αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αποδείχθηκε υπερβολικά περίπλοκη για τους μη προγραμματιστές και δεδομένου ότι δεν είχε κατά νου την γραφική αναπαράσταση όταν αναπτύχθηκε η κοινότητα του Management αναζήτησε ένα διαφορετικό πρότυπο για το σχεδιασμό και τη μελέτη μοντέλων. Αργότερα Η Business Process Modeling Notation (BPMN) έγινε το προτιμώμενο μοντέλο για τον σχεδιασμό και την περιγραφή επιχειρησιακών εργασιών και διαδικασιών. Η BPMN σε αντίθεση με την BPEL αν και εύκολα αναγνώσιμη από τον άνθρωπο και με γραφική παράσταση δεν ήταν αρκετά αυστηρά δομημένη ώστε να είναι εκτελέσιμη, με αποτέλεσμα τα δύο πρότυπα να συνυπάρχουν, αν και χαρτογράφηση μεταξύ τους ήταν απαραίτητη ώστε να μεταβούμε από το σχεδιασμό στην εκτέλεση. Με την εξέλιξη του τομέα και τις νέες έννοιες της ενορχήστρωσης σαν μία ανεξάρτητη διαδικασία, της χορογραφίας σαν την συνεργασία και αλληλεπίδραση πολλών ενορχηστρώσεων, τις ανθρώπινες εργασίες και αρκετές ακόμα, η ανάπτυξη μιας νέας σημειογραφίας φαινόταν απαραίτητη. Το αποτέλεσμα από το 2010 ήταν Η BPMN 2. Αυτή η σημειογραφία μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικώς και είναι αρκετά αυστηρή ώστε να εκτελεστεί, μπορεί να περιγράψει χορογραφίες και τις ανθρώπινες εργασίες και κυρίως είναι εύκολα επεκτάσιμη και παραμετροποιήσιμη. Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να τελειοποιήσουμε κάποια υπάρχοντα εργαλεία για τη δημιουργία μίας υποδομής, όπου κάποιος θα μπορεί εύκολα να σχεδιάζει και να εκτελεί ενορχηστρώσεις και χορογραφίες χρησιμοποιώντας BPMN 2. (EL)
For decades now business managers have been using workflows to describe and study business processes. Soon after such workflows started appearing in the designing of Information Systems and the two worlds started their parallel evolution. Tools and standards where developed to design and study these models yet most of them where focusing on the one side of the coin. With the arrival of web services the similarity of a web service task to a business task and a business process to a service composition became obvious and the attempt to merge the world of management and IT began. With web service composition in mind several metamodels where proposed (WSFL, XLANG, BPML). With IBM and Microsoft leading the way Business Process Execution Language (BPEL) evolved from the above and became the standard for service composition and Business process execution. BPEL although excellent for machine readability (execution) and automated processes, proved too complicated for non developers and as no graphical representation was in mind when developed the management community sought after a standard for designing and studying models. Later Business Process Modeling Notation (BPMN) became the preferred designing metamodels for describing and specifying business tasks in a business process model. BPMN contrary to BPEL although easily human readable and with graphical representation wasn’t strict enough to be executable, as a result the two standards coexisted although mapping between them was required in order to transcend from design to execution. With the evolution of the field and the new notions orchestrations as independent processes, choreographies as the collaboration and interaction of multiple orchestrations, human tasks and several more the development of a new notation looked necessary. The result as of 2010 was BPMN 2. This notation can be graphically represented and is strict enough to be executed can describe choreographies and human tasks and most importantly is easily extendable and configurable. In This Thesis we try to combine and refine some existing tools to create an infrastructure where someone can easily design and execute orchestrations and choreographies using BPMN 2. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Choreographies
Orchestrations
BPMN2
SOA
Χορογραφίες
Ενορχηστρώσεις
Υπηρεσίες διαδικτύου
Web Servises

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Αγγλική γλώσσα

2011-11-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.