Κατανομή των βακτηριακών κοινωνιών και των περιβαλλοντικών παραμέτρων που τις επηρεάζουν, σε θαλάσσια ιζήματα του Θρακικού Πελάγους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Κατανομή των βακτηριακών κοινωνιών και των περιβαλλοντικών παραμέτρων που τις επηρεάζουν, σε θαλάσσια ιζήματα του Θρακικού Πελάγους

Φραγκιουδάκη, Γλυκερία (EL)
Fragkioudaki, Glykiria (EN)

Η περιοχή του Θρακικού Πελάγους αποτελεί το Βορειανατολικότερο άκρο της Μεσογείου. Είναι περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος καθώς χαρακτηρίζεται από έντονη γεωμορφολογία και πολύπλοκη υδρογραφία. Στη συγκεκριμένη περιοχή εκβάλλουν αρκετά ποτάμια και εισέρχονται τα νερά της Μαύρης θάλασσας, επηρεάζοντας σημαντικά τη στήλη του νερού και κατά συνέπεια το βένθος. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, σκοπός της οποίας ήταν η μελέτη της κατανομής των ολικών και ενεργών βακτηρίων στα ιζήματα και η ανίχνευση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που την επηρεάζουν. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε ένα πλέγμα οχτώ σταθμών στο Θρακικό Πέλαγος έτσι ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Από κάθε σταθμό λήφθηκαν πυρήνες ιζημάτων με χρήση του πολυπυρηνοδειγματολήπτη Multiple-corer, τον Ιούλιο του 2004, οι οποίοι στη συνέχεια τεμαχίστηκαν σε επτά βάθη (0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10 και 10-12 cm). Σε όλους τους πυρήνες και σε κάθε βάθος, έγινε καταμέτρηση ολικών και ενεργών βακτηρίων και προσδιορίστηκαν το Eh, οι συγκεντρώσεις οργανικού, μαύρου και βιοδιαθέσιμου οργανικού άνθρακα, χλωροφύλλης-α, φαιοφυτινών και του ισοδύναμου χλωροπλαστικών χρωστικών (CPE). Στο επιφανειακό ίζημα μόνο, έγινε προσδιορισμός των συγκεντρώσεων των κ-αλκανίων, ώστε να ερευνηθεί η προέλευση τους και η ύπαρξη ρύπανσης στην περιοχή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ολικών και ενεργών βακτηρίων, φάνηκε ότι οι αφθονίες τους μειώνονται με το βάθος από την επιφάνεια του πυρήνα. Η κατανομή των βακτηριακών κοινωνιών όμως, δεν φάνηκε να μεταβάλλεται βάση κάποιου συγκεκριμένου προτύπου. Όλες οι παράμετροι του οργανικού υλικού, παρουσίασαν επίσης μείωση με το βάθος από την επιφάνεια του πυρήνα και η κατανομή τους δεν ακολουθούσε κάποιο πρότυπο. Οι συγκεντρώσεις των κ-αλκανίων και οι δείκτες που προκύπτουν από τις συγκεντρώσεις τους, έδειξαν ότι τα κ-αλκάνια σε όλους τους σταθμούς είναι χερσαίας προέλευσης, ενώ η περιοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί ρυπασμένη. Εξετάζοντας όλους τους παραπάνω παράγοντες σε σχέση με τις αφθονίες των βακτηρίων, φάνηκε ότι στο επιφανειακό ίζημα η κατανομή τους επηρεάζεται αρνητικά από τη συγκέντρωση των κ-αλκανίων, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι δεν προέκυψε να επηρεάζουν την κατανομή τους. Κατά τη στατιστική ανάλυση, δεν προέκυψε καμία ομαδοποίηση μεταξύ των σταθμών, γεγονός που αποδίδεται στη γεωμορφολογία της περιοχής και τις έντονες τεκτονικές συνθήκες που επικρατούν. (EL)
Thracian Sea is located in the North- East Mediterranean Sea and is an area of great interest due to its complicated geomorphology as well as to influences of riverine inputs and Black Sea Waters. This area was chosen in order to study the distribution of total and nucleiod containing bacteria as well as the environmental factors that controls them. Sediment samples were collected from eight different stations using a Bowers and Conelly multiple corer in July 2004 on board the R/V Aegeao. Corers were sliced in seven different layers representing the following depths: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10 and 10-12 cm. The environmental factors determined were organic carbon, black carbon, bioavailable organic carbon, chlorophyll a, phaeopigments and CPE. The amount of n-alkanes was also determined in the surficial sediments (0-1 cm). According to the results, total and nucleoid containing bacterial counts showed a decreasing trend following sediment depth. Their distribution though, showed no significant trend. All the environmental factors followed also a depth decreasing trend. No factor was found to control their distribution. From the analysis of the n-alkanes concentrations is evident that all the n-alkanes are of terrestrial origin and that the area is not polluted from petroleum hydrocarbons. Following statistical procedures, negative correlation was found at the surface sediment between the bacterial distribution and the n-alkanes of terrestrial origin. However, we could not determine any important environmental factor that controls their distribution; these results may likely be explained as the consequences of the strong bottom currents and the tectonic activity of the area. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2006-11-0
2006-11-13


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)