Vaccination coverage of nursing and auxiliary staff at the University Hospital of Heraklion

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμβολιαστική κάλυψη νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Vaccination coverage of nursing and auxiliary staff at the University Hospital of Heraklion

Βραχνάκη, Όλγα

Θεοδωρίδου, Μ.
Περδικογιάννη, Χρυσούλα
Δημητρίου, Λ.

Εισαγωγή: Το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης (HCWs) εκτίθεται σε μολυσματικές ασθένειες και διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να νοσήσει από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό (VPDs) και να μεταδώσει λοιμώξεις σε ασθενείς και συναδέλφους. Η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εμβολιασμού για υγειονομικούς μειώνει σημαντικά την επίπτωση λοιμωδών ασθενειών σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Σκοπός: Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης του νοσηλευτικού και του βοηθητικού προσωπικού που εργάζεται σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Μέθοδοι: Τον πληθυσμό της μελέτης, αποτέλεσαν το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό που εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης (Πα.ΓΝΗ). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μετά από προσωπική συνέντευξη με κάθε εργαζόμενο και φωτοτυπική αναπαραγωγή των απαραίτητων σελίδων των βιβλιαρίων εμβολιασμού τους ή άλλων αρχείων εφόσον αυτά υπήρχαν. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογιστικού φύλλου EXCEL 2010 της εταιρίας Microsoft. Γ ια τ η γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν απλά, ραβδογράμματα (barcharts) και κυκλικά διαγράμματα (piecharts). Αποτελέσματα: Στη μελέτη προσεγγίστηκαν 851 άτομα που εργάζονται στο Πα.ΓΝΗ και ανήκουν στο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του νοσοκομείου. Από το σύνολο των 851 ατόμων, το ποσοστό απόκρισης ήταν 96,6% n= 823 άτομα. Τα αυτοαναφερόμενα ποσοστά εμβολιασμού ήταν, για το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β 80,4%, της ηπατίτιδας Α 4,7%, του τετάνου- διφθερίτιδας Td 56.0%, αλλά 63,3% δεν το είχε επαναλάβει τη τελευταία δεκαετία, του κοκκύτη 0,2%, του MMR 19,6%, ανεμευλογιάς 0,7% και μηνιγγίτιδας 12,4%. Σχετικά με το εμβόλιο της γρίπης, τα ποσοστά του στις διάφορες χρονικές περιόδους από το 2012-2017 αυξάνεται από 13,2% (109 άτομα) το 2012 σε 20,3% (167 άτομα) το 2017. Συνολικά για τη γρίπη το 69,5% δεν έχει εμβολιαστεί ποτέ, το 30,5% έχει εμβολιαστεί έστω μία φορά και μόνο το 8,7% εμβολιάζεται συστηματικά. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οι εργαζόμενοι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου ούτε έχουν πειστεί για τη συμβολή του εμβολιασμού στην πρόληψη, ούτε είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα εμβόλια με τα οποία οφείλουν να είναι εμβολιασμένοι ως υπεύθυνοι επαγγελματίες υγείας. Το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ανοσοποίησης, ειδικά για ορισμένες ασθένειες πρέπει να προβληματίσει και να αναζητηθούν οι λόγοι και οι αιτίες αυτής της στάσης. (EL)
Introduction: Healthcare staff (HCWs) are exposed to infectious diseases and are at increased risk of getting disease-prone (VPDs) and transmitting infections to patients and colleagues. The implementation of an integrated vaccination program for healthcare considerably reduces the incidence of infectious diseases in healthcare facilities. Purpose: The aim of this research is to record vaccine coverage against preventable diseases by vaccinating nursing and auxiliary staff working in a tertiary hospital in Greece. Methods: The study population was the nursing and auxiliary staff working at the University Hospital of Heraklion, Crete. Data collection took place after a personal interview with each employee and photocopied reproduction of the necessary pages of their vaccination or other records if they existed. Data analysis was done using Microsoft's EXCEL 2010 spreadsheet. The graphical representation of the results was simply done using barcharts and circular piecharts. Results: In the study, 851 people working at the University hospital of Heraklion were approached and belong to the nursing and auxiliary staff of the hospital. Of the total 851 individuals, the response rate was 96.6% or 823 individuals. Self-reported vaccination rates for hepatitis B vaccine were 80.4%, hepatitis A (4.7%), tetanus diphtheria Td (56.0%) but 63.3% did not recur in the last decade, for pertussis (0.2%), for MMR (19.6%), varicella (0.7%) and meningitis for 12.4%. With regard to influenza vaccine, the prevalence of the vaccine over the various time periods from 2012-2017 is rising from 13.2% (109 persons) in 2012 to 20.3% (167 persons) in 2017. Overall, for influenza 69, 5% have never been vaccinated, 30.5% have been vaccinated once and only 8.7% are vaccinated systematically. Conclusions: In conclusion, seeing the results of this research is that workers at Heraklion University Hospital are not convinced of the contribution of vaccination to prevention, nor are they fully aware of vaccines with which they must be vaccinated as responsible health professionals. The particularly low rate of immunization, especially for some diseases, have to trouble us and make us wonder about the reasons and causes of this attitude. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Εργαζόμενοι υγειονομικής περίθαλψης
Immunization
Vaccine refusal
Seasonal influenza vaccination
Vaccine uptake rate
Health care workers
Εμβολιασμός
Ποσοστό πρόληψης εμβολίου
Vaccine preventable diseases
Ανοσοποίηση
Ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό
Νοσοκομειακή λοίμωξη
Εμβολιασμός εποχικής γρίπης
Hospital infection
Απόρριψη εμβολίου


Ελληνική γλώσσα

2018-03-28


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.