Αξιολόγηση της χρήσης της μεθόδου φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight) στην ταχεία ταυτοποίηση τροφομογενών βακτηρίων σε επίπεδο γένους και είδους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιολόγηση της χρήσης της μεθόδου φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight) στην ταχεία ταυτοποίηση τροφομογενών βακτηρίων σε επίπεδο γένους και είδους

Τραμπάκουλου, Ευσταθία

Σπύρος, Απόστολος
Ψαρουλάκη, Άννα

Δεδομένης της αναγκαιότητας ελέγχου των τροφίμων έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι ανάλυσης σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η ανίχνευση και η ταυτοποίηση των εκάστοτε παθογόνων ή μη μικροοργανισμών. Στην εν λόγω μελέτη ελέγχθηκαν δείγματα τροφίμων τα οποία ελήφθησαν από διάφορες επιχειρήσεις. Οι μικροοργανισμοί που αναπτύχθηκαν ταυτοποιήθηκαν τόσο με μεθόδους της κλασσικής μικροβιολογίας όσο και με την χρήση της φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight), η οποία αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη επιστημονική μέθοδο. Αναφορικά με τη μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων τροφίμων, αυτή διεξήχθη με βάση τυποποιημένες μεθόδους ISO (International Standard Organization). Στα πλαίσια αυτών των μεθόδων ο έλεγχος δειγμάτων τροφίμων έγινε με την χρήση παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας για την απομόνωση και την αρίθμηση των μικροοργανισμών-στόχων (δεικτών υγιεινής και δεικτών ασφαλείας). Στη συνέχεια, οι απομονωμένοι μικροοργανισμοί ελέγχθηκαν και με την μέθοδο φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις δύο μεθόδους ανάλυσης. Τα δείγματα που αναλύθηκαν ήταν 400 (τετρακόσια) σε αριθμό και περιελάμβαναν τα παρακάτω: επεξεργασμένα τρόφιμα (έτοιμα προς βρώση μετά από θερμική επεξεργασία), έτοιμες σαλάτες (σύνθετες και φρέσκιες), τυροκομικά, κατεψυγμένα σφολιατοειδή πριν την τελική θερμική επεξεργασία, ωμά κρεατικά και κρεατοσκευάσματα πριν την τελική θερμική επεξεργασία. Το σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων έγινε στο εργαστήριο της Μονάδας Μικροβιολογικής Υγιεινής Τροφίμων Ύδατος και Περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. Εν κατακλείδι, η έρευνα κατέληξε σε πλήρη συμφωνία των αποτελεσμάτων των κλασσικών μεθόδων μικροβιολογίας που χρησιμοποιήθηκαν και της μοριακής μεθόδου MALDI-TOF. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2016-07-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.