Ο ρόλος της έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της φλεβικής βαλβιδικής ανεπάρκειας των κάτω μελών του σώματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος της έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της φλεβικής βαλβιδικής ανεπάρκειας των κάτω μελών του σώματος

Καρδούλας, Δημήτριος Γ (EL)
Kardoulas, Dimitrios G (EN)

Σκοπός της μελέτης είναι η λεπτομερής διερεύνηση με την εφαρμογή των υπερήχων της έκτασης και της συγκεκριμένης κατανομής της φλεβικής βαλβιδικής ανεπάρκειας σε ασθενείς με πρωτοπαθείς φλεβικούς κιρσούς των κάτω μελών του σώματος. Στο Γενικό μέος γίνεται ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο συζητείται η αιτιοπαθογένεια και η αιμοδυναμική παθοφυσιολογία της χρόνιας φλεβικής νόσου των κάτω μελών του σώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αιμοδυναμική παθοφυσιολογία της φλεβικής βαλβιδικής ανεπάρκειας. Στο κεφάλαιο ΙΙ περιγράφεται η φυσική των υπερήχων, το φαινόμενο Doppler, η δισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση και η οργανολογία. Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ συζητούνται οι σύγχρονοι μέθοδοι διάγνωσης της χρόνιας φλεβικής νόσου, όπως η κλινική εξέταση, η απλή εξέταση Doppler, η έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία, η φωτοπληθυσμογραφία, η πληθυσμογραφία αέρα και η περιπατητική περιφεριακή φλεβική πίεση. Στο Ειδικό μέρος (Κεφάλαιο IV) γίνεται αναφορά στη διερεύνηση της φύσης της φλεβικής ανεπάρκειας με την εφαρμογή της έγχρωμης Doppler απεικόνισης σε 165 ασθενείς με πρωτοπαθείς φλεβικούς κιρσούς στα κάτω μέλη του σώματος τους (219). Για την εκτίμηση της αξίας του μεγέθους της φλεβικής παλινδρόμησης, όπως αυτή υπολογιζόταν με τους υπερήχους, έγινε σχετική σύγκριση με τις μετρήσεις της περιπατικής φλεβικής πίεσης σε 30 κάτω μέλη. Από τα 219 κάτω μέλη με κιρσούς στους άμεσους και έμεσους κλάδους της μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς φλέβας (Μ.Σ.Φ και Ε.Σ.Φ., αντίστοιχα), το 61% είχε ανεπάρκεια της Μ.Σ.Φ., το 4% ανεπάρκεια της Ε.Σ.Φ. και το 12% ταυτόχρονη ανεπάρκεια των φλεβών. Στα υπόλοιπα κάτω μέλη (23%) τα δύο αυτά μείζονα φλεβικά στελέχη ελέγχθηκαν φυσιολογικά. Επίσης το 25% και το 62% συμπτωματικών μελών είχε βαλβιδική ανεπάρκεια των εν τω βάθει και διατιτραινουσών φλεβών, αντίστοιχα, ενώ, στο 28% των συμπτωματτικών 111 κάτω μελών διαπιστώθηκε ανεπάρκεια της σαφηνομηριαίας και της σαφημοϊγνυακής συμβολής. Επιπλέον, η θέση των ανεπαρκών βαλβίδων στη Μ.Σ.Φ. και Ε.Σ.Φ. δεν ήταν ομοιομερής. Τέλος, η ποσότητα της φλεβικής παλινδρόμισης, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την ταχύτητα της παλινδρόμισης, όπως αυτή εκτιμήθηκε από τη ταχύτητα της παλινδρόμισης και τη διάμετρο του ανεπαρκούντος φλεβικού στελέχους, δεν βρέθηκε να σχετίζεται με το μέγεθος της περιπατητικής φλεβικής πίεσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η φύση της φλεβικής βαλβιδικής ανεπάρκειας των ασθενών με πρωτοπαθείς φλεβικούς κιρσούς είναι ετερογενής. Η παρατηρηθείσα ετερογένεια στην ανατομική κατανομή της φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω μελών των ασθενών αυτών, ενισχύουν την υπόθεση μας ότι η παθολογική αυτή κατάσταση πιθανόν να αποτελέι μέρος μιας άλλης κλινικής οντότητας, η οποία μπορεί να ονομασθεί "σύνδρομο πρωτοπαθούς φλεβικής βαλβιδικής ανεπάρκειας των κάτω μελών" και της οποίας η θεραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται. Στην κατεύθυνση αυτή, η έγχρωμη Doppler απεικόνιση φαίνεται ότι αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο. (EL)
The purpose of this study was to invenstigate the distibution of vein incompetence and the nature of venous haemodynamics accompanying the development of lower extremity primary varicose veins (LEPVV). The entire venous circulation of 219 lower extremities in 165 patients (pts) with LEPVV was evaluated, by using Duplex colour ultrasonography. The greater and lesser saphenopopliteal junction, and perforating veins. Demonstration of bidirectional flow signified venous incompetence. Quantitation of venous reflux was estimated after manual calf compression with pts in a standing position. All the symptomatic legs had branch venous incompetence. Quantitation of venous reflux was estimated after manual calf compression with pts in a standing positiion. All the symptomatic legs had branch venous disease,, 61% had GSV incompetence, 4% had LSV incompetence, 12% showed concurrent GSV and LSV incompetence, while 23% demonstrated no evidence of GSV, and LSV disease. Twenty five per cent and 62% of the symptomatic legs demonstrated deep and perforating vein incompetence, respectively. Furthermore, 28% of the asymptomatic lower extremities had insufficiency of saphenofemoral (27 pts) and saphenopopliteal (4 pts) junction. The median peak venous reflux in the incompetent GSV was 0.72 ml/s (range 0.2 to 2.5 ml/s). The peak venous reflux in the incompetent popliteal vein (two cases), in the case of concurrent common femoral and superficial femoral vein incompetence, was 8 ml/s. In conclusion, the observed heterogeneity in pts with LEPVV support the hypothesis tha this condition is probably a part of another entity that might be called "lower extremity venous insufficincy" whose treatment should be highly individualised. To this end, Doppler imaging can help. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2001-01-01
2001-02-06


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.