Αναδρομική μελέτη δείγματος παιδιών που χρειάστηκαν νοσηλεία εντατικής θεραπείας παίδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRetrospective analysis of a sample of children who need hospitalization in a pediatric intensive care unit
Αναδρομική μελέτη δείγματος παιδιών που χρειάστηκαν νοσηλεία εντατικής θεραπείας παίδων

Σπανάκη, Άννα Μαρία

Μπριασούλης, Γεώργιος
Λιονής, Χρήστος
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Εισαγωγή. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘΠαίδων) είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του νοσοκομείου, στο οποίο παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, και τεχνική υποστήριξη με τη χρήση συσκευών, για τη νοσηλεία, παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση, σοβαρών πασχόντων βρεφών, παιδιών και εφήβων, με στόχο την αποκατάσταση της υγείας και την εξασφάλιση της ζωής τους. Σκοπός μελέτης. Η αναδρομική μελέτη και ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των οικογενειών παιδιών, που χρειάστηκαν νοσηλεία στη ΜΕΘΠαίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Μεθοδολογία. Αναλύθηκαν αναδρομικά, από το αρχείο του τμήματος, στοιχεία δείγματος 127 παιδιών και εφήβων, που νοσηλεύτηκαν από 10/5/2008 έως 10/5/2009: ηλικία, φύλο παιδιού, ηλικία γονέων, εθνικότητα και περιοχή διαμονής, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών οικογένειας, μορφωτικό επίπεδο και απασχόληση γονέων, ασφαλιστικός φορέας κι ο τρόπος διακομιδής και συσχετίστηκαν με τις ημέρες νοσηλείας, τη βαθμολογία βαρύτητας και την έκβαση (επιβίωση ή θάνατος). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPSS 17. Αποτελέσματα. Από τα 127 παιδιά της μελέτης, 73 (57,5%) ήταν αγόρια και 54 (42,5%) κορίτσια, μέσης ηλικίας 4,5 και 6,7 ετών, αντίστοιχα (p=0,037). Το 78,2% των παιδιών ήταν Έλληνες, και από το υπόλοιπο 21,8%, 4,1% τουρίστες, 17,5% μετανάστες και 2,3% αθίγγανοι. Δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην κατανομή τους ως προς το φύλο (p=0,487). Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά του μορφωτικού επιπέδου και των δυο γονέων σε σχέση με την Εθνικότητα (p &λλτ0,011). Περίπου το 75% των αλλοδαπών γονέων ήταν αγράμματοι ή απόφοιτοι δημοτικού, το 15% απόφοιτοι Γυμνασίου /Λυκείου και μόνο το 7% ΤΕΙ/ΑΕΙ. Στους Έλληνες μόνο το 10% περίπου ήταν αγράμματοι ή απόφοιτοι δημοτικού, 70% απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου, και το υπόλοιπο περίπου 20% απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε η υψηλότερη τιμή των TISS 28 και TISS 76 (σοβαρότερη νόσο) στους αλλοδαπούς 32,1(5-232) και 22 (2-53), σε σχέση με τους Έλληνες 18,4 (5-46) και 15,6 (2-44), με p=0,013 και 0,021 αντίστοιχα. Τα παιδιά που προσήλθαν με ΕΚΑΒ/αεροδιακομιδή είχαν στατιστικά σημαντική, υψηλότερη βαθμολογία βαρύτητας PRISM και PRISM Predicted Mortality(%),TISS 28 και TISS 76 (p =0.003) (πιο σοβαρή κατάσταση), από εκείνα με ενδονοσοκομειακή μεταφορά (p=0.020 και p= 0.018) και πολύ περισσότερες μέρες νοσηλείας (p=0.024). Από τα αλλοδαπά παιδιά, εκείνα που μεταφέρθηκαν με ΕΚΑΒ ή αεροδιακομιδή, είχαν επιπλέον μεγαλύτερο ποσοστό θανάτου, άρα και χειρότερη έκβαση (p=0,068) Συμπεράσματα. Η βαρύτητα των περιστατικών, η διάρκεια νοσηλείας και η έκβασή τους φαίνεται να σχετίζονται με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των οικογενειών τους, αλλά και τον τρόπο διακομιδής. Στόχος της πολιτείας, που θέλει να υπερασπίσει την υγεία του λαού, αλλά και να εξασφαλίσει την οικονομική της επιβίωση, με τη μείωση της ‘ακριβής’ νοσηλείας στην εντατική, θα πρέπει να είναι, από τη μια η ανατροπή όλων των κοινωνικών παραγόντων που απειλούν την υγεία, κι από την άλλη η βελτίωση των παροχών υγείας, κυρίως στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. (EL)
INTRODUCTION: Pediatric Intensive Care Unit (PICU) is a specially designed part of the hospital, where specialized medical and nursing care and technical support is used, for the treatment, monitoring and immediate resuscitation of seriously ill infants, children and adolescents, in order to restore health and ensure their lives. PURPOSE: The analysis of the socioeconomic characteristics of the children’s families, hospitalized in PICU, at the University General Hospital of Heraklion, Crete. METHODS: A sample of 127 children and adolescents, hospitalized from 10/05/2008 to 10/5/2009, were analyzed retrospectively: age, gender, parents’ age, nationality, residence, marital status, number of children in the families, parents’ education and employment, insurance and way of transportation, and were correlated with the days of hospitalization, severity scores and outcome. Data analysis was performed with the SPSS 17. RESULTS: 73 (57.5%) of the 127 children in the study, were males and 54 (42.5%) girls, mean age 4.5 and 6.7 years respectively (p = 0,037). 78.2% were Greeks, and from the remaining 21.8%, 4.1% tourists, 17.5% immigrants and 2.3% gypsy. There was no significant difference in the distribution for gender (p = 0,487). There was a statistically significant difference in educational level of both parents, in relation to nationality (p ΄&λτ0,011). About 75% of foreign parents were illiterate or primary school graduates, 15% high school graduates and only 7% technical schools/university graduates. From Greeks, only 10% were illiterate or primary school graduates, 70% high school graduates and the remaining approximately 20% technical schools /university graduates. A statistically significant higher value of the TISS 28 and TISS 76 (worst condition) was found in foreigners, 32.1 (5-232) and 22 (2-53) compared to Greeks, 18,4 (5-46) and 15,6 (2-44), with p = 0,013, and 0,021 respectively. Children transported by ambulance / airplane, had significantly higher PRISM and PRISM Predicted Mortality (%) severity scores (a more serious condition), higher TISS 28 and TISS 76 ( p = 0.003), than those in-hospital (p = 0.020 and p = 0.018), and more days of hospitalization (p = 0.024). Among foreigner children, the ones, transferred by ambulance or airplane, had higher death rate, and thus worse outcome (p = 0,068) CONCLUSIONS: The severity of illness, duration of hospitalization and outcome, appear to be related to the socioeconomic characteristics of families and the way of transportation. The state, which wants to defend people's health, but also ensure its economic survival, has to reduce the ‘expensive’ duration of PICU hospitalization, by facing all the socio-economic factors that threaten health status, and by improving health services, particularly in primary care. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

ΜεθΠαίδων
Crete
Αλλοδαποί
Socio-Economic Analysis
Κρήτη
Child, hospitalized
Παιδιά
Children
Κοινωνικοοικονομική ανάλυση
Greeks
Έλληνες
Foreigne


Ελληνική γλώσσα

2010-07-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.