Μελέτη του οπτικού αποτελέσματος της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής και της Excimer laser in situ κερατοσμίλευσης στη διόρθωση της μυωπίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStudy of the visual outcome of photorefractive keratectomy and excimer laser in situ keratomileusis in the correction of myopia
Μελέτη του οπτικού αποτελέσματος της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής και της Excimer laser in situ κερατοσμίλευσης στη διόρθωση της μυωπίας

Σιγανός, Δημήτριος Σ (EL)
Siganos, Dimitrios S (EN)

9 nm in diameters, disc-shaped cornal flap was created using a microkeratome and the stroma was ablated with 193 nm ArF excimer laser for the intended correction. The flap was returned to its original position and held in place by mere appositon. B)PRK:following mechanical removal of the epithelium the stroma was ablated with 193 nm Excimeer laser for the intended correction. Results: A)LASIK: The attemped correction range was 8.00-16.00 D. Five eyes were wihtin +-1 D of the intended correction and 6 eyes wihtin +-2 D at six months. The mean attemped correction (11.73 D) was very close to the mean achived one at 6 months(11.59 D). Postoperative endothelial count showed an average 6.49% loss (p>0.5). All eyes showed a clear interface. B)PRK: The attemped correction range was 8.8 to 17.6D. Postperative reflaction showed continous regression throughout the follow-up period. Only two eyes were within+-1D and within+-2 D of the intended correction at six months. The mean achived correction (8,6) was 74% of the mean attempted one (11.72) at six months. Postoperative endothelial count showed an average 5.69% loss (p>05). The mean haze at 6 months was 1.1 Conclusion. LASIK alt (Abstract Truncated)#Σκοπός: Η μελέτη του οπτικού αποτελέσματος της φωτοδιαθλαστικής κερατοκτομής (ΦΔΚ) και της Excimer laser in situ κερατοσμίλευσης (LASIK) στη διόρθωση της μυωπίας. Μέθοδος: 2. 19 οφθαλμοί μερικής όρασης 19 ασθενών χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες (9 LASIK και 10 ΦΔΚ). Ο μετεγχειρητικός έλεγχος γινόταν στον 1, 3 και 6 μήνες. A) LASIK: με τη βοήθεια μικροκερατοτόμου δημιουργείτο κερατοειδικός κρημνός με τη βάση ρινικά, πάχους 150 μικρών. Ο κρημνός ανεστρέφετο ρινικά και το γυμνό στρώμα του κερατοειδούς υπερβάλετο σε φωτοκτομή με ArF excimer laser 193 nm κατά το μέγεθος της επιδιωκόμενης διόρθωσης. Ο κρημνός επανατοποθετείτο στην αρχική του θέση χωρις ράμμα. Β) ΦΔΚ: Το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείτο και το στρώμα του κερατοειδούς υπεβάλετο σε φωτοεκτομή με ArF Excimer laser-193 nm κατά το μέγεθος της επιδιωκόμενης διόρθωσης. Αποτελέσματα: Α) LASIK : Η επιδιωκόμενη διόρθωση (11.7 Δ) ήταν πολύ κοντά στην επιτευχθείσα (11.59). Παρατηρήθηκε 6,49% απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων. Ολοι οι κερατοειδείς ήταν διαυγείς. Β) ΦΔΚ: Η επιδιωκόμενη διόρθωση ήταν 8.80-17.60 Δ. Η μετεγχειρητική διάθλαση παρουσίασε συνεχή υποχώρηση. Τον 6ο μετεγχειρητικό μήνα, δύο οφθαλμοί ήταν μεταξύ +- 1 Δ και +- 2 Δ της επιδιωκόμενης διόρθωσης. Παρατηρήθηκε 5.69% απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων. (περικοπή περίληψης) (EL)
Purpose. To study the visual outcome of photorefractive keratoktomy (PRK) and Excimer laser in situ keratosmileusis (LASIK) techniques in the correction of moderate and high myopia. Methods: 19 partialysighted eyes of nineteen patients were divided into two groups, LASIK (9) and PRK (10). Follow-up was at 1, 3 and 6 months. A)LASIK: A nasally based, 150 μ thick, 8.0 (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1993-12-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.