Ο σχολικός συγχρωτισμός ως φορέας άμβλυνσης στερεοτύπων και προκαταλήψεων : η περίπτωση των τσιγγανόπαιδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe effect of school promiscuity as mittigation carrier of stereotypes and prejudises
Ο σχολικός συγχρωτισμός ως φορέας άμβλυνσης στερεοτύπων και προκαταλήψεων : η περίπτωση των τσιγγανόπαιδων

Παντελάκη, Νεκταρία

Γιώργος Καραγιώργος

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει δείξει ότι το σχολικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στις στάσεις που θα αναπτύξουν οι μαθητές για τις διαφορετικές πολιτισμικά ομάδες. Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια η έρευνα στο χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας έχει τεκμηριώσει τα οφέλη που προκύπτουν από το σχολικό συγχρωτισμό, στη μείωση των προκαταλήψεων. Οι μελέτες αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διομαδική επαφή είναι απαραίτητη για τη μείωση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διενεργήσαμε έρευνα θέλοντας να διερευνήσουμε την επίδραση του σχολικού συγχρωτισμού στην αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων αναφορικά με τους Ρομά. Στόχος μας ήταν να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο η επαφή μαθητών και εκπαιδευτικών, με τους μαθητές ρόμικης καταγωγής στο χώρο του σχολείου, έχει συντελέσει στην αποδυνάμωση της φυλετικής προκατάληψης αλλά και της άμβλυνσης των αρνητικών στερεοτύπων που υπάρχουν για αυτή την κοινωνική ομάδα.. Πληθυσμός αναφοράς, της έρευνας, αποτέλεσαν 37 εκπαιδευτικοί και 81 μαθητές/τριες, τριών δημοτικών σχολείων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ν. Χανίων. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, μέσα από το οποίο αξιοποιήθηκαν τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο με ερωτήσεις, ως επί το πλείστον κλειστού τύπου και περιορισμένο αριθμό ανοικτών ερωτήσεων. Ακολούθησε η εισαγωγή των δεδομένων σε στατιστικό πρόγραμμα με τη βοήθεια του οποίου έγινε η επεξεργασία ώστε να εξαχθούν τα αποτελέσματα. Μέσα από τις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας αποκαλύπτεται η διαφοροποίηση των αντιλήψεων τους αναφορικά με την εξεταζόμενη κοινωνική ομάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα και αναλύονται, ενώ στο τέλος της έρευνας γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων αυτών και παρατίθενται οι προβληματισμοί για περαιτέρω έρευνα. (EL)
A significant number of studies have shown that the school environment plays a key role in attitudes that students will develop regarding different cultural groups. More specifically, in recent years research on developmental psychology has documented the benefits accruing from the school interaction, to the decrease of prejudices. These studies conclude that intergroup contact is necessary in order to decrease prejudices and stereotypes. Within this context we conducted research aiming to explore the effect of school promiscuity to the change o perceptions and attitudes regarding Roma population.Our goal was to ascertain whether and to what degree has the contact between students and teachers with students of Roma origin at the school area contributed to the weakening of the racial prejudice and the mitigation of the negative stereotypes that exist regarding this social group. Population references of the research were 37 teachers and 81 students of three Primary Schools in the broader region of the town of Chania. The methodological tool used was the questionnaire, through which the quantitative and qualitative data were utilized. The questionnaire was mostly structured with closed-end questions as well as a limited number of open questions. The input of data into a statistical program followed, with the help of which took place the processing to extract the results. Through the responses of the research subjects the diversification of their perceptions regarding the social group being examined is revealed. Further on, the data are being presented and analyzed, whereas at the end of the research an attempt to interpret these data is being made and the concerns are being cited for further investigation. (EN)

text

Ρατσισμός
Στερεότυπα
Προκαταλήψεις
Gypsies
Roma
Ρομά
Stereotypes
Racism
Prejudices
Τσιγγάνοι

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.