Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSurveillance of healthcare-associated infections and prevention indicators in intensive care unit of University Hospital of Heraklion
Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ

Κάραλης, Γεώργιος

Μπριασούλης, Γεώργιος
Γκίκας, Αχιλλέας
Γεωργόπουλος, Δημήτριος
Ηλία, Σταυρούλα

Εισαγωγή: Η παρακολούθηση των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος ελέγχου των λοιμώξεων παγκόσμια, ιδιαίτερα σε υγειονομικές μονάδες ή κλινικές με αυξημένη επίπτωση, όπως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Στην Ελλάδα τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ) στις ΜΕΘ είναι περιορισμένα. Σκοπός: Η παρατήρηση και η εκτίμηση της επίπτωσης των ΝΛ στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Η παρατήρηση διαφόρων επιδημιολογικών δεικτών και η σύγκρισή τους με διεθνείς αντίστοιχες μετρήσεις. Ο προσδιορισμός του προφίλ μικροβιολογικής και αντιβιοτικής αντοχής των απομονωθέντων μικροβίων που σχετίσθηκαν με τα καταγραφόμενα επεισόδια νοσοκομειακής λοίμωξης. Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική μελέτη επιτήρησης χρονικής διάρκειας 4 μηνών που έλαβε χώρα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Χρησιμοποιήθηκε το νεότερο πρωτόκολλο HAI-Net ICU protocol, version 2,2 (ECDC, Stockholm, Μάιος 2017). Συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ για περισσότερες από 48 ώρες με προοπτική επιτήρησης μέχρι την έξοδό τους. Για κάθε ασθενή συλλέχθηκαν δημογραφικά στοιχεία, υπολογίσθηκε ο δείκτης APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) κατά την εισαγωγή του ασθενούς, και καταγράφηκαν τα αιτία εισαγωγής, η λήψη αντιβιοτικών πριν την εισαγωγή του, η ανοσοανεπάρκεια και η τελική έκβαση. Σε περίπτωση πλήρωσης των κριτηρίων ΝΛ σύμφωνα με τους ορισμούς του πρωτοκόλλου, καταγραφόταν ο τύπος, η ημερομηνία εκδήλωσης, η παρουσία ή μη αναπνευστικής συσκευής, κεντρικού φλεβικού καθετήρα και καθετήρα ουροδόχου κύστης και ο παθογόνος μικροοργανισμός με την αντίστοιχη ευαισθησία σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά φάρμακα. Σε ξεχωριστό έντυπο σημειώνονταν κάθε μέρα το σύνολο των ασθενών, ο αριθμός των νέων εισαγωγών και ο αριθμός των ασθενών με κεντρικό φλεβικό καθετήρα, με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, καθετήρα ουροδόχου κύστεως, καθώς και οι ασθενείς που λάμβαναν αντιμικροβιακή αγωγή. Αυτά τα δεδομένα αποτέλεσαν του παρανομαστές ως προς την συχνότητα εμφάνισης των λοιμώξεων. Τέλος το πρωτόκολλο αφορούσε επιπλέον επιτήρηση χορήγησης αντιμοκροβιακών παραγόντων, όπου καταγράφονταν ονομαστικά τα αντιβιοτικά, λόγοι χορήγησης και εστία λοίμωξης. Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου Ιούλιος - Οκτώβριος 2017, οι ασθενείς που πληρούσαν τα στοιχεία για να συμπεριληφθούν στην μελέτη ήταν 103. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 12,5±1,05 ημέρες. Η θνητότητα ήταν 24,2%. 27 (26,2%) ασθενείς εμφάνισαν συνολικά 42 ΝΛ κατά την παραμονή τους στη ΜΕΘ με επίπτωση 29,5 επεισοδίων ΝΛ ανά 1,000 ασθενο-ημέρες. Οι σταθμισμένοι δείκτες επίπτωσης ως προς την παρουσία παρεμβατικών συσκευών ήταν: 14 λοιμώξεις που σχετίζονται με τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα ανά 1000 ημέρες χρήσης του κεντρικού φλεβικού καθετήρα, 6,5 λοιμώξεις που σχετίζονται με την αναπνευστική συσκευή ανά 1000 ημέρες διασωλήνωσης, και 0,7 λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρα ανά 1000 ημέρες χρήσης καθετήρα της ουροδόχου κύστεως. Ο ρυθμός λοίμωξης βακτηριαιμίας που δεν σχετίστηκε με κεντρικό αγγειακό καθετήρα ήταν 9,8 ανά 1000 ασθενο-ημέρες. Οι ασθενείς με ΝΛ είχαν παρατεταμένη νοσηλεία (p<0,001), αλλά όχι αυξημένη θνητότητα (p=0,188). Τα πιο συχνά παθογόνα που απομονώθηκαν τα εξής : Acinetobacter baumanii (33,6%) με 93,3% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 93,3% στις καρβαπενέμες και 20% στην κολυμικίνη. Klebsiella spp (35,5%) με 62,5% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 62,5% στις καρβαπενέμες ενώ δεν βρέθηκε ανθεκτικό στέλεχος στην κολυμικίνη. Pseudomonas aeruginosa (13,3%) με 33,3% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 50% στις καρβαπενέμες. Δεν βρέθηκε ανθεκτικό στέλεχος στην κολυμικίνη. Σε μικρό ποσοστό απομονώθηκε Staphylococcus aureus (2,2%). Αντιβιοτικά χορηγήθηκαν συχνότερα ως εμπειρική θεραπεία (69,9%) και λιγότερο ως επιβεβαιωμένη θεραπεία βάσει αντιβιογράμματος (22,1%) με συχνότερη ένδειξη την ΝΛ (58%) . Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ συμφωνεί με τους υψηλούς δείκτες επίπτωσης ΝΛ που επικρατούν στις ΜΕΘ στην Ελλάδα. Η αντοχή των επικρατέστερων παθογόνων μικροοργανισμών Acinetobacter και Klebsiella επιβεβαιώνει το σοβαρό πρόβλημα μικροβιακής αντοχής της χώρα μας. Στην παρούσα μελέτη οι ΝΛ σχετίζονται με παρατεταμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Αναδεικνύεται η άμεση ανάγκη λήψης δέσμης κατάλληλων μέτρων για πρόληψη (bundles), επιτήρηση και περιορισμό των ΝΛ στον χώρο της ΜΕΘ. (EL)
Introduction. Surveillance of healthcare-associated infections (HCAIs) has become an integral part of infection control programs in several countries, especially in the intensive care unit (ICU). However, surveillance data concerning the epidemiology of ICU-acquired infections in Greece is limited. The aim of this study was to assess the risk of ICU-acquired infections; to identify aspects for improvement in ICU of University Hospital of Heraklion by comparing observed incidence rates with international benchmarks; to specify the range of antimicrobial resistance of isolated microorganisms. Material and method: This is a prospective 4-month surveillance study that took place at the ICU of the University Hospital of Heraklion, Crete. The latest HAI-Net ICU protocol, version 2.2 (ECDC, Stockholm, May 2017) was used. All patients hospitalized in ICU for more than 48 hours were included and followed until discharge. For each patient, demographics were collected and the APACHE II score (Acute Physiology and Chronic Health Assessment) during the patient’s entry was calculated. Furthermore, the cause of admission, any recent antibiotic receipt prior to ICU admission, immunodeficiency, and outcome were also recorded. As far as (HCAIs) criteria met the protocol definition, the following data was recorded: the type of infection, date of the onset, presence / absence of respiratory device, central venous catheter, urine catheter as well as the pathogenic microorganism and its sensitivity to specific antimicrobial drugs. A separate form was also completed, which included the total number of patients, the number of new admissions and the number of patients with central venous catheter, mechanical ventilation, urine bladder catheter, as well as patients receiving antimicrobial therapy, which constituted the denominators. Antimicrobial stewardship was also performed. Results: During July - October 2017, 103 patients were included in the study. The median duration of hospitalization was 12.5 ± 1.05 days. Crude mortality was 24.2%. 27 (26.2%) patients showed a total of 42 (HCAIs) during their stay in the ICU with an incidence of 29.5 episodes of infection per 1,000 patient-days. The incidence markers for the presence of invasive devices were: 14 central venous catheter (CVC)-related blood stream infections (CR-BSIs) per 1000 CVC-days, 6.5 respiratory-related infections per 1000 intubation-days, and 0,7 infections associated with the use of a urinary catheter per 1000 urinary catheter days. The BSIs not related to CVCs was 9.8 per 1000 patient days. HCAIs- patients had prolonged hospitalization (p <0.001). The most frequently isolated pathogens were the following: Acinetobacter baumanii (33,6%) with 93,3% resistance to 3rd generation cephalosporins, 93,3% to carbapenemes and 20% to polymixin.. Klebsiella spp (35,5%) with 62,5% resistance to 3rd generation cephalosporins, 62,5% to carbapenemes ,but no resistance to polymixin. Pseudomonas aeruginosa (13,3%) with 33,3% resistance to 3rd generation cephalosporins, 50% to carbapenemes. No resistance to polymixin was identified. Antibiotics were administered mostly as empirical treatment (69.9%) compared to documented treatment (22.1%). The most frequent indication of antimicrobial prescription was HCAI (58%). Conclusions: The recorded incidence of infections associated with the provision of health services in the ICU of University Hospital of Heraklion Crete confirms the high incidence of HCAIs in Greek ICUs. The resistance of the predominant pathogenic micro-organisms emphasizes the microbial resistance problem in Greece. Results of the present study showed that HCAIs are associated with prolonged hospitalization in ICU. Appropriate prevention measures should be taken in order to reduce the HCAI rates in the ICU. (EN)

text
Τύπος Εργασίας

ΜΕΘ
Multi-drug resistance
Blood stream infection
Μικροβιακή αντίσταση
Ευαισθησία
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Πολυανθεκτικά μικρόβια


Ελληνική γλώσσα

2018-03-28


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.