Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σύνθεση και χαρακτηρισμός οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης
Synthesis and characterization of transition metalozide

Αντωνίου, Νεκταρία

Μπίνας, Βασίλειος
Κυριακίδης, Γεώργιος

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν μέσω της μεθόδου περίθλασης ακτίνων Χ δείγματα οξειδίων μαγγανίου, σιδήρου και του ινδίου (καθώς και κράματα αυτών), το τελευταίο εκ των οποίων, αν και δεν ανήκει στα μέταλλα μετάπτωσης, έχει ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Η σύνθεση των υλικών αυτών έγινε με σκοπό τη μελλοντική μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων τους. Η εργασία αυτή ξεκινά με μία σύντομη εισαγωγή για τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης — τις εφαρμογές που βρίσκουν στις μέρες μας, καθώς και τις ηλεκτρικές και μαγνητικές τους ιδιότητες. Στη συνέχεια ακολουθεί μια περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την παρασκευή των υλικών που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των υλικών με περίθλαση ακτινών Χ και τα συμπεράσματα της εργασίας. (EL)
The main subject of this thesis is the characterization and synthesis of transition metal oxides. To this end, samples of manganese, iron and indium oxides (as well as compounds thereof), the later of which, while not a transition metal, has interesting properties, were prepared and studied using the method of X ray diffraction. The synthesis of the aforementioned materials was done with the aim of performing a future study of their magnetic properties. This work starts with a brief introduction to transition metal oxides — their contemporary applications, as well as their electrical and magnetic properties. A description of the experimental process used to prepare the materials studied in the present work is then given. Finally, the results of the study of the materials through X ray diffraction are presented and some conclusions are drawn. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Transition metal oxide
Μέταλλα μετάπτωσης


Ελληνική γλώσσα

2014-11-21


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.