This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η ποιότητα ειδώλου στη περιφέρεια μετά απο διαθλαστικές επεμβάσεις και ο ρόλος τους στα οπτικά πεδία
Visual fields after refractive surgery

Γκίνης, Χαρίλαος
Παλλήκαρης, Ιωάννης
Δεμέστιχα, Ν. Αντωνία
Κυμιώνης, Γεώργιος

Η ποιότητα ειδώλου στην περιφέρεια μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις και ο ρόλος τους στα οπτικά πεδία. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η προοπτική εκτίμηση της μεταβολής της ευαισθησίας, στη περιφέρεια οπτικών πεδίων, ασθενών που έχουν υποστεί φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή για την διόρθωση της μυωπίας τους. ΜΕΘΟΔΟΣ: 32 οφθαλμοί από 18 ασθενείς (13 γυναίκες και 5 άντρες) ηλικίας μεταξύ 22 και 34 χρόνων (μέση ηλικία ± τυπική απόκλιση 29,09±3,39 έτη) αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και σε διάστημα 3 μηνών μετά από επέμβαση PRK για τη διόρθωση της μυωπίας τους (μέσο διαθλαστικό σφάλμα ± τυπική απόκλιση ‐2,75± 0,97D). Η διόρθωση πραγματοποιήθηκε σε οπτική ζώνη 6,5 mm με το Allegretto 400 Excimer Laser. Η αξιολόγηση των οπτικών πεδίων συντελέστηκε με τη χρήση του περιμέτρου Medmont M700 Visual Field Analyzer. Το μέγεθος του ερεθίσματος στην εξέταση ήταν 26 arcmin (size III) και η φωτεινότητα του φόντου 10cd/m2 . Όλες οι μετρήσεις γίνονταν σε μυδριασμένους ασθενείς, το διαθλαστικό σφάλμα των οποίων διορθωνόταν μόνο για το κεντρικό τμήμα του οπτικού πεδίου [1⁰‐22⁰] . Οι επιπτώσεις της κυκλοπληγίας έκανε απαραίτητη τη χρήση δοκιμαστικών φακών δύναμης +3,00D για να καλυφθεί η απόσταση του εξεταζομένου από το ερέθισμα (33cm). ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Οι ουδοί ευαισθησίας 140 τοποθεσιών εξέτασης, ομαδοποιήθηκαν αρχικά σε 7 κατηγορίες (3⁰,6⁰,10⁰,15⁰,22⁰,30⁰,40⁰) και μετά σε μία κεντρική (0⁰ ‐22⁰] και μια περιφερειακή ομάδα (22⁰ ‐40⁰]. Η μέση ευαισθησία υπολογίστηκε σε κάθε μια από 9 τις παραπάνω ομάδες προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά και προσδιορίστηκε η μεταβολή της τιμής της στις 2 αυτές χρονικές περιόδους. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 2‐tailed t test και η μηδενική υπόθεση ήταν πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής ευαισθησίας. Ακόμα ερευνήθηκε αν το αδιόρθωτο διαθλαστικό σφάλμα επηρεάζει τα αποτελέσματα της στατικής αυτοματοποιημένης περιμετρίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η τιμή της ευαισθησίας ανέδειξε μια μειωτική τάση από 0.5 μέχρι 9 DB (μέση μείωση ευαισθησίας ±τυπική απόκλιση 2.64518 ±1.85 DB) στην περιφέρεια οπτικών πεδίων [30⁰‐40⁰]. Αυτή η μεταβολή κρίθηκε στατιστικά σημαντική (p=3.97912* ). Συγκεκριμένα σε εκκεντρότητα 40⁰ η μέση τιμή ευαισθησίας άλλαξε με μείωση του μεγέθους της κατά 3.86258 ±2.65DB (p=2.51619* ). Για το κεντρικό τμήμα του οπτικού πεδίου [0⁰‐22⁰] η διαφορά της ευαισθησίας δεν κρίθηκα στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ανέδειξαν ακόμη, πως υπάρχει μηδενική επιρροή του αδιόρθωτου διαθλαστικού σφάλματος στην ευαισθησία για εκκεντρότητες μεγαλύτερες ή ίσες των 30 μοιρών. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟ: Είναι καλά τεκμηριωμένο πως η οπτική επίδοση στο περιφερικό οπτικό πεδίο ενός υγιούς ανέπαφου οφθαλμού, επηρεάζεται από νευρωνικούς παρά από οπτικούς παράγοντες. Ο σκοπός δημιουργίας του μοντέλου μας ήταν να συντελέσουμε οπτικούς υπολογισμούς της PSF στην περιφέρεια μετεγχειρητικών οφθαλμών και να αποδείξουμε μια σχέση που να συνδέει τη μείωση της οπτικής ομοιογένειας του κερατοειδή με τη μεταβολή της ευαισθησίας. Έτσι, κατασκευάσαμε ένα σχηματικό οφθαλμό ανοιχτής γωνίας (Escudero‐Navarro) όπου η πρόσθια επιφάνεια του, τροποποιήθηκε σύμφωνα με το προφίλ φωτοαποδόμησης που προτείνει η παραβολική προσέγγιση της εξίσωσης του Munnerlyn με την κατάλληλη ζώνη μετάβασης (transition zone). Το μοντέλο υλοποιήθηκε και οι εκτροπές του μετώπου κύματος υπολογίστηκαν μέσω προσομοίωσης του συνολικού συστήματος με χρήση του λογισμικού ΖΕΜΑΧ (για κάθε γωνία πεδίου). Τέλος θεωρήσαμε πως η 10 ευαισθησία σε κάθε γωνία πεδίου μπορεί να εξαρτάται από το κλάσμα της PSF που βρίσκεται εντός κύκλου με διάμετρο ίση της διαμέτρου του υποδεκτικού πεδίου στην αντίστοιχη γωνία πεδίου(οι υπολογισμοί έγιναν σε περιβάλλον MATLAB ). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μείωση της ευαισθησίας των οπτικών πεδίων στη περιφέρεια μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις μπορεί να οφείλεται στη αλλοίωση της ποιότητας ειδώλου στην περιφέρεια οπτικών πεδίων. Στην κλινική πράξη, η μείωση της ευαισθησίας μπορεί να προέρχεται από ασθένειες ή διαταραχές του οφθαλμού, του οπτικού νεύρου ή του εγκεφάλου. Για παράδειγμα στην περίπτωση του γλαυκώματος, όπου η ευαισθησία στη μέση περιφέρεια αξιολογείται, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν εάν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση στο παρελθόν (EL)
Purpose : The aim of this prospective study was to evaluate the sensitivity in the peripheral visual field in patients undergoing photorefractive keratectomy for the correction of myopia. Materials and methods: Thirty two eyes of eighteen patients (13 women and 5 men) aged between 22 and 34 years (mean ±SD age 29,09 ± 3,39 years) were evaluated preoperatively and at the 3 months postoperative interval following PRK for the correction of myopia (mean ±SD spherical equivalent refraction ‐2.75 ± 0.97D) at an optical zone of 6.5mm with the Allegretto 400 Excimer laser. The study was approved by the Institutional Review Board. Evaluation of the optical fields was made using the MEDMOND M700 visual fields analyzer using a full threshold procedure with stimulus size: Size III (26 arcmin) and Background Illumination: 10cd/m2 . Measurements were performed under cycloplegia . For the central degrees of the optical field [1⁰‐22⁰] the refracted error was completely corrected . The marked cycloplegic effect necessiated the use of a+3D auxillary lenses to cover the distance of the stimulus (33cm) Methods ‐ data analysis: The thresholds in 140 individual test locations over 40 degrees were grouped in 7 regions(3⁰,6⁰,10⁰,15⁰,22⁰,30⁰,40⁰) and also into a central[0⁰ ‐22⁰] and a peripheral region (22⁰ ‐40⁰]. The sensitivities for locations within each region were averaged to generate a mean sensitivity(MS). The preoperative and postoperative MS values were calculated, and the difference between them was determined. The 2‐tailed t test was used for statistical analysis and the null hypothesis was that there is no difference between the preoperative and postoperative mean sensitivity. An investigation of the effect of uncorrected refractive errors upon a peripheral visual field examination was made preoperative to determine if this could be a factor affecting the normal perimetric profile derived by automatic threshold perimetry. 12 Results: The detection threshold value exhibited a decrease ranging from 0.5 to 9 DB (mean ±SD threshold decrement 2.64518 ±1.85 DB) for the periphery of the optical field [30 to 40 degrees]. This change was statistically significant (p= 3.97912* ). In particular in peripheral 40⁰ of visual field the threshold MS changed with a depression of 3.86258 ±2.65DB (p=2.51619* ) .No statistically significant difference was observed for the central visual field [0‐22 degrees].The results of this study demonstrate that the effect of defocus on threshold retinal sensitivities were negligible at 30⁰ or more from fixation. Modeling the postoperative eye: It is well documented that in a healthy and intact eye visual performance in the periphery is mainly governed by neuronal rather than optical factors. The purpose of this model was to employ optical calculations of the PSF in the periphery of post PRK eyes and to establish a relationship between optical deterioration and the associated change in sensitivity. We employed a wide angle schematic eye model (Escudero‐ Navarro) where the anterior surface of the cornea was modified according to the ablation profile suggested by the parabolic approximation of the Munnerlyn’s equation with a properly approximated transition zone. The model was implemented and the wavefront aberration (for each field angle) was calculated in ZEMAX. The change upon the fraction of the PSF (calculated in MATLAB) that remained within a circle having diameter equal the corresponding size of the receptive field at each angle was used to determine the associated change in sensitivity. Conclusion: The loss of peripheral visual fields following refractive surgery may be attributed to the deteriorated retinal image quality in the peripheral visual field. In clinical practice, a visual field loss may occur due to disease or disorders of the eye, optic nerve, or brain. For example in case of glaucoma, where the threshold in the midperiphery is evaluated, it is important to take into account whether the patient 13 has undergone a refractive surgery in the past. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ophthalmology
Visual fields
Οπτικά πεδία


Greek

2010-03-23


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)