Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα:Συγκριτική αποτίμηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Public and private health sector in Greece :comparative evaluation
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα:Συγκριτική αποτίμηση

Αποστολάκη, Μαρία

Δικαίος, Κ
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Η παροχή των υπηρεσιών υγείας μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα πεδίο ανάπτυξης, κοινωνικής κυβερνητικής πολιτικής ή πεδίο ανάπτυξης έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ευρύτερα, η υγεία στις σύγχρονες κοινωνίες ερμηνεύεται ταυτόχρονα ως ένα κοινωνικό αγαθό και ως ένα οικονομικό προϊόν. Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας είναι να αναλυθούν οι σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα και ειδικότερα το κατά πόσο έχει μεταβληθεί ο συσχετισμός μεταξύ των δύο τομέων, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, παρατηρείται μια σχετική σταθεροποίηση των μέτρων και των ρυθμίσεων από το 1994 μέχρι σήμερα και η βασική διαφοροποίηση των δύο μεγάλων κομμάτων έγκειται στα περιθώρια ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να μεταβάλλονται σε σημαντικό βαθμό οι ισορροπίες στο δημόσιο, κυρίως λόγω του αυξημένου πολιτικού κόστους. Σε οικονομικό επίπεδο, ο δημόσιος τομέας δεν προσφέρει κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να είναι στάσιμος, ενώ αντίθετα ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσεται στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Βέβαια, ο δημόσιος τομέας παραμένει ο ισχυρότερος επενδυτής, συγκεντρώνοντας κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την υγεία. Τέλος, δεν υπάρχουν περιθώρια κατασπατάλησης ανθρώπινων και υλικών πόρων ούτε σε οικονομικό ούτε σε κοινωνικό επίπεδο. Οι δύο τομείς πρέπει να συνεργάζονται, έτσι ώστε να αυξηθεί η παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών, να μειωθεί το κόστος για τον πολίτη και να εξυγιανθούν τα δημόσια οικονομικά, ενώ παράλληλα ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αναπτυχθεί σε τομείς που αδυνατεί ο δημόσιος, έτσι ώστε και σταθερά υψηλή κερδοφορία να επιτύχει και ταυτόχρονα να αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. (EL)
The provision of health services may constitute a field of growth and social governmental policy or a field of intense enterprising activity. In general, health in modern societies can be simultaneously explained as both a social and an economic product. The purpose of this particular inquiry is the analysis of the relations between the public and private health sector in Greece and specifically the extent to which the association between these two sectors has been altered, both on qualitative and on quantitative level. On political and legal level, it is observed a relative stabilisation of the regulations from 1994 up to today and the basic differentiation of the two big parties lies in the scope of the private sector development, without causing a significant imbalance in the public sector due to the increased political cost it may involve. On economic level, the public sector does not offer motives for further growth, so that it remains stagnant, while the private sector evolves in the frames of competitiveness and profitability. The public sector remains the strongest investor, accumulating by far a bigger percentage of the GDP available for health. Finally, there are no fringes of overspending of human and material resources neither on economic nor on social level. The two sectors have to cooperate in order to enhance the quality of services provided, to decrease the cost for the citizen and to improve the public finances, while the private sector should develop in sectors that the public fails to develop, so that a regularly high profitability could be achieved and at the same time it could constitute an important supply in the defence of public health. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ιδιωτικός τομέας υγείας
Private health expenditure
Medical equipment
Medical profession
Ιατρικοί εξοπλισμοί
Δημόσιος τομέας υγείας
Νομοθεσία
Ιδιωτική δαπάνη υγείας
Public health expenditure
Δημόσια δαπάνη υγείας
Δημόσια υγεία
Private health sector
Public health


Greek

2010-07-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)