Μελέτη επαναληψιμότητας και αναπαραγωγικότητας του τοπογραφικού μηχανήματος Galilei Scheimpflug σε φυσιολογικούς και κερατοκωνικούς οφθαλμούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRepeatibility and reproducibility of topographic machine Galilei Scheimpflug in normal eyes and eyes with keratoconus
Μελέτη επαναληψιμότητας και αναπαραγωγικότητας του τοπογραφικού μηχανήματος Galilei Scheimpflug σε φυσιολογικούς και κερατοκωνικούς οφθαλμούς

Τσουρέκα, Ευδοξία Γ

Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Παναγοπούλου, Σοφία
Κουνής, Γεώργιος

Εισαγωγή: Με την τοπογραφία του κερατοειδούς μπορούμε να δούμε εικονικά σε μορφή χαρτών(και τρισδιάστατα) τη μορφή του κερατοειδή σημείο προς σημείο. Ο κάθε χάρτης μας δίνει διαφορετικές πληροφορίες για τον κερατοειδή και μάλιστα αποτελεί μέτρο έγκυρης διάγνωσης παθήσεων όπως π.χ. του κερατόκωνου. Σε κάθε χάρτη υπάρχουν δείκτες που ποσοτικοποιούν ποσοτικοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγονται από κάθε έναν Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης αφορά την επαναληψιμότητα και αναπαραγωγικότητα του Galilei στις τιμές των δεικτών SIMKS, SIMKF, ΑVE-IN CSI, DSI, OSI, AA, IAI, SAI, KPI, σε δύο ομάδες οφθαλμών, φυσιολογικών και κερατοκωνικών. Επίσης ελέγχεται η τιμή της παχυμετρίας σε σχέση με τις τιμές που δίνει το Ultrasound. Τέλος, ερευνάται η στατιστική διαφορά και η εύρεση ορίων (cut off limits) των δεικτών ανάμεσα σε φυσιολογικούς, κερατοκωνικούς και οριακά κερατοκωνικούς (ύποπτη τοπογραφία και unilateral κερατοκωνικούς). Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 67 άτομα περίπου (συνολικά 134 οφθαλμοί). Πήραμε 3 διαδοχικές μετρήσεις από τον κάθε οφθαλμό από δύο έμπειρους χρήστες με το τοπογραφικό μηχάνημα Galilei. Συνολικά, δηλαδή 6 μετρήσεις για τον κάθε οφθαλμό. Επίσης, πήραμε πληροφορίες για την τιμή της παχυμετρίας και από το Ultrasound. Οι οφθαλμοί χωρίζονται σε 3 κατηγορίες φυσιολογικοί ,οριακά κερατοκωνικοί και κερατοκωνικοί. Αποτελέσματα: Το Galilei εμφανίζει καλή αναπαραγωγικότητα και επαναληψιμότητα. Επίσης, τείνει να υπερεκτιμά την τιμή της παχυμετρίας σε σχέση με το Ultrasound κατά 16 μm (Bland-Altman plot). Και τέλος, οι δείκτες που διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των οφθαλμών (φυσιολογικοί, οριακά κερατοκωνικοί και κερατοκωνικοί ) είναι οι DSI, OSI, SAI, KPI (p value &λλλλλτ0.05). Συμπεράσματα: Το μηχάνημα είναι αξιόπιστο όσον αφορά την εξέταση των δεικτών της τοπογραφίας. Για τον έλεγχο κερατόκωνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τον χάρτη και οι DSI, OSI, SAI, KPI δείκτες. (EL)
Aim: Examine the repeatability and reproducibility of SIMKS, SIMKF, AVE-IN, CSI, DSI, OSI, AA, IAI, SAI, KPI indices of Galilei in healthy and eyes that have keratoconus. Moreover, we compare the values of pachymetry with those of the Ultrasound. Finally, we examine the statistical difference and the cut off limits of the indices among healthy, on the verge of being keratoconic and keratokonic eyes (patients that are suspected from topography and those with unilateral keratoconus). Method: In this study 67 people participated (134 eyes). We took 3 measurements in a raw from each eye, by 2 expert users of the topographic machine Galilei. By all means, we took 6 measurements of each eye. Also, we noted down results for pachymtery from each patient using the Ultrasound pachymeter. Eyes are divided into 3 categories, those that are healthy, those that have keratoconus and those that are between. Results: Galilei has a good repeatability and reproducibility. Next, it overestimated the pachymetry in contrast to Ultrasound by 16 μm (Bland-Altman plot). And last but not least, the indices that differ statistically between those 3 groups of eyes are DSI,OSI, SAI and KPI (p value΄&λλλτ 0.05). Conclusion: Galilei is reliable, concerning the indices of the topography among heathy and eyes with keratoconus are concerned. For examining the possibility of keratoconus diagnosis, it is suggested both checking the map and DSI,OSI ,SAI and KPI indices. iii (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Repeatability
Επαναληψιμότητα
Reproducibility
Keratoconus
Ophthalmology
Normal
Αναπαραγωγικότητα
Φυσιολογικοί
Κερατοκωνικοί


Ελληνική γλώσσα

2011-04-12


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.