Ανάπτυξη μοντέλου υπερτονίας σε πειραματόζωα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Development model of hypertonicity to animals
Ανάπτυξη μοντέλου υπερτονίας σε πειραματόζωα

Χατζηδάκη, Άννα

Τσλιμπάρης, Μιλτιάδης
Γκίνης, Χαρίλαος
Ταρουδάκης, Μιχάλης
Δετοράκης, Ευστάθιος

Το γλαύκωμα είναι το σύνολο παθολογικών καταστάσεων του οφθαλμού, που έχουν σαν κοινό εύρημα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκληθεί βλάβη στο οπτικό νεύρο και εκπτώσεις του οπτικού πεδίου. Σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωτικοί μέχρις ότου συμβεί σοβαρή απώλεια της όρασης χωρίς τις περισσότερες φορές να υπάρχει τρόπος αποκατάστασής της. Στις περισσότερες περιπτώσεις το οπτικό νεύρο καταστρέφεται από την υψηλή ενδοφθάλμια πίεση και στη μείωση της στοχεύουν όλες οι υπάρχουσες θεραπείες (φάρμακα, laser, χειρουργικές επεμβάσεις). Η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης τις περισσότερες φορές οφείλεται στην παρεμπόδιση της αποχέτευσης ενός υγρού που παράγεται στο εσωτερικό του ματιού μας, του υδατοειδούς υγρού. Το υδατοειδές υγρό παράγεται και αποχετεύεται συνεχώς έτσι, αν για κάποιο λόγο παρεμποδιστεί η αποχέτευση του, τότε αυξάνεται η ενδοφθάλμια πίεση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μοντέλου υπερτονίας σε δεκαπέντε (15) έγχρωμα νεαρά κουνέλια albino, μέσω της μείωσης της ευχέρειας εκροής. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε διάλυμα μικροσφαιριδίων από γυαλί διαμέτρου 1-20μm τα οποία εισαγάγαμε ενέσιμα στον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού. 4 Κατόπιν, μετρήθηκε η ενδοφθάλμια πίεση σε διάστημα τεσσάρων μηνών με το Tonopen (φορητό ηλεκτρονικό τονόμετρο επαφής, κατάλληλο για πειραματόζωα) ώστε να συγκριθεί με τις αρχικές τιμές της ενδοφθάλμιας πίεσης πριν την εισαγωγή των μικροσφαιριδίων. Στην συνέχεια της μελέτης, με την βοήθεια της μανομετρικής συσκευής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετρήσαμε την ευχέρεια εκροής (outflow facility) και την οφθαλμική ακαμψία (ocular rigidity), παράμετροι οι οποίοι σχετίζονται με την οφθαλμική ελαστικότητα και την υδροδυναμική του οφθαλμού. Η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού συναρτήσει της ενδοφθάλμιας πίεσης περιγράφεται με τον συντελεστή ευχέρειας εκροής, ενώ ως μέτρο των ελαστικών ιδιοτήτων του οφθαλμού, ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας ορίζει τη σχέση πίεσης όγκου του οφθαλμού. Τέλος, σε επιλεκτικό αριθμό οφθαλμών πραγματοποιήθηκε ιστολογική εξέταση για τον εντοπισμό των μικροσφαιριδίων στον πρόσθιο θάλαμο και στον σκληροκερατοειδικό ηθμό (trabeculum). Στην μελέτη αυτή, επιβεβαιώθηκε η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (πιθανώς λόγω της απόφραξης φραγμού της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου από τα μικροσφαιρίδια), αυξήθηκε ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας και μειώθηκε ο συντελεστή ευχέρειας εκροής (outflow facility). Στην ιστολογική ανάλυση παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση μικροσφαιριδίων στον πρόσθιο θάλαμο και στον σκληροκερατοειδικό ηθμό (trabeculum) χωρίς να παρατηρηθεί φλεγμονώδης αντίδραση. (EL)
Glaucoma is the whole pathology of the eye, which have the common finding of increased intraocular pressure to such an extent as to cause damage to the optic nerve and discounts of the field. In many cases patients remain asymptotic happen until serious vision loss more often than not no way to recovery. In most cases the optic nerve is damaged from high intraocular pressure and to reduce the target all existing treatments (medications, laser, surgery). The increase in intraocular pressure more often due to obstruction of drainage of a fluid produced inside the eye, the aqueous humor. The aqueous humor is constantly produced and drained so if for some reason blocked the drain, then increased intraocular pressure. The purpose of the present thesis was to develop an animal model of ocular hypertension in rabbits, by reducing the outflow facility. In particular, a solution of glass microspheres (1-20μm in diameter), was injected in the anterior chamber of the each eye. The intraocular pressure was followed for an interval up to four months with Tonopen XL (portable electronic tonometer) and compared to baseline intraocular pressure (prior to microsphere injection). By using a purposely developed microdosage-pressure sensing device the ouflow facility and ocular rigidity were measured. These parameters are associated with ocular elasticity and hydrodynamics of the eye. The drainage of aqueous fluid as a function of intraocular pressure is described by outflow facility coefficient, while a 6 measure of the elastic properties of the eye, the ocular rigidity coefficient describes the pressure- volume relationship of the eye. Finally, a selective number of eyes underwent histological examination for the detection of microspheres in the anterior chamber and trabeculum. In this study, the increase of intraocular pressure following intracameral injection of glass microspheres was documented. Additionally, an increase of ocular rigidity and a reduction of the outflow facility coefficient was observed in the experimental eyes. Histopathological analysis of the eyes revealed microspheres in the trabeculum with no significant inflammatory reaction. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Glaucoma
Υδατοειδές υγρό
Ευχέρεια εκροής
Ενδοφθάλμια πίεση
Τονοπέν
Ocular Rigidity
Histology
Aqueous humor
Outflow facility
Tonepen
Οφθαλμική ακαμψία
Ιστολογική Εξέταση
Γλαύκωμα
Intraocular pressure


English

2011-12-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)