Semantic Annotations for BPMN models : extending SeMFIS for supporting ontology reasoning and query functionalities

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικές υποσημειώσεις σε BPMN μοντέλα: επεκτείνοντας το SeMFIS για την υποστήριξη εξαγωγής συμπερασμάτων και επερωτήσεων σε οντολογίες
Semantic Annotations for BPMN models : extending SeMFIS for supporting ontology reasoning and query functionalities

Δημητράκη, Αικατερίνη Κ.

Σαββίδης, Αντώνιος
Φουντουλάκη, Ειρήνη
Πλεξουσάκης, Δημήτρης

Τα επιχειρησιακά μοντέλα διαδικασιών είναι μια διαδοχική αναπαράσταση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Για την υλοποίηση τους υπάρχουν πολλές τεχνικές που έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Business Process Modelling Notation (BPMN) είναι το παγκόσμιο πρότυπο για τη μοντελοποίηση διαδικασιών το οποίο παρέχει μια πρότυπη μορφή που είναι εύκολα κατανοητή από διευθυντικά στελέχη, αναλυτές και προγραμματιστές. Ο πρωταρχικός σκοπός της BPMN ήταν να συμβάλει στη γεφύρωση των κενών επικοινωνίας που συχνά υπάρχουν μεταξύ των διάφορων τμημάτων στα πλαίσια ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, παρέχοντας έτσι ένα συμβολισμό που είναι διαισθητικά κατανοητός για όλους τους εμπλεκόμενους στον επιχειρηματ ικό τομέα, και ακόμη είναι σε θέση να αναπαραστήσει πολύπλοκη σημασιολογία. Εδώ θα συζητήσουμε την προσέγγιση του εμπλουτισμού των υφιστάμενων προτύπων, με σημασιολογική πληροφορία που παρέχεται από οντολογίες εκφρασμένες σε γλώσσα OWL. Οι επισημειώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών με σημασιολογικές ετικέτες που λαμβάνονται από μια οντολογία, είναι ολοένα και πιο κρίσιμο θέμα για τους σχεδιαστές διαδικασιών. Στην πραγματικότητα, οι σημασιολογικές επισημειώσεις βοηθούν στην κατανόηση, την τεκμηρίωση, την ανάλυση και την εξέλιξη των επιχειρηματικών διαδικασιών . Για το σκοπό αυτό, υπάρχει εν εξελίξει έρευνα και πολλά εργαλεία λογισμικού έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν αυτήν την προσέγγιση. Το εργαλείο SeMFIS είναι μια ανοιχτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα για την κατασκευή σημασιολογικών επισημειώσεων πάνω σε εννοιολογικά μοντέλα. Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το SeMFIS ώστε να υποστηρίζει έλεγχο συνέπειας σε μοντέλα OWL οντολογιών, που έχουν δημιουργηθεί για υποσημείωση BPMN επιχειρησιακών διαδικασιών, με τη χρήση του εξαγωγέα συμπερασμάτων HermiT και ακόμα την προσθήκη μιας επέκτασης που επιτρέπει στο χρήστη τη μεταφόρτωση της οντολογία του στη μηχανή OpenLink Virtuoso και την δυνατότητα επερωτήσεων στη γλώσσα SPARQL. Η δημιουργία ενός μοντέλου διαδικασιών της εφ οδιαστικής αλυσίδας κρέατος και μίας οντολογίας σε OWL που εμπλουτίζει το μοντέλο με πληροφορίες αναγκαίες για την ιχνηλασιμότητα του κρέατος, μας βοηθά να κατανοήσουμε την ανάγκη για υποσημειώσεις και για εργαλεία που τις επεξεργάζονται. (EL)
Business process models are a sequential representation of all functions associated with a specific business activity. In implementing business process modelling, there are many techniques that have been tried and tested throughout the years. Business Process Modelling Notation (BPMN) is the global standard for process modeling and provides a standard notation that is readily understandable by management personnel, analysts and developers. The original intent of BPMN was to help bridge communication gaps that often exist between the various departments within an organization or enterprise, by providing a notation that is intuitive to business users, yet able to represent complex process semantics. Here we will discuss the approach of enriching the existing standards, with semantic information provided by OWL ontologies. Business Process annotation with semantic tags taken from an ontology is becoming a crucial activity for business designers. In fact, semantic annotations help business process comprehension, documentation, analysis and evolution. For this purpose there is an ongoing research and several software tools have been developed to support this approach. SeMFIS tool is an open and extensible platform for engineering semantic annotations of conceptual models. We decided to extend SeMFIS to support consistency check on OWL ontology models, created for annotate BPMN process models, with the use of HermiT reasoner and a feature to allow user uploading his ontology with its instances and properties on Openlink Virtuoso engine and query them with SPARQL language. Creating a meat supply chain process model and a meat supply chain OWL ontology that enriches the process model with information necessary for traceability purposes, helps us understand the need for annotations and for features which process them. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2017-03-17


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.