Δισδιάστατοι υπολογισμοί εκπομπών ισοπρενίου από τη βλάστηση στην Κρήτη /

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTwo-dimensional calculations of isoprene emissions from vegetation of Crete
Δισδιάστατοι υπολογισμοί εκπομπών ισοπρενίου από τη βλάστηση στην Κρήτη /

Βρέντζου, Καλλιόπη Παν.
Vrentzou, Kalliope

Κανακίδου, Μαρία

Η έκλυση βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων (BVOCs) αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας καθώς η αλληλεπίδραση τους με ανθρωπογενείς ρύπους, κυρίως με οξείδια του αζώτου, οδηγεί μέσω μίας πλούσιας τροποσφαιρικής χημείας στην αύξηση του τροποσφαιρικού όζοντος (δευτερογενής ρύπος). Το φαινόμενο αυτό γνωστό ως φωτοχημικό νέφος εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλουπόλεις με την αύξηση της χρήσης μηχανών καύσης (εργαστάσια, αυτοκίνητα κτλ.). Στην παρούσα εργασία μελετάται η έκλυση των BVOCs που απελευθερώνονται από τη βλάστηση. Οι κύριοι βιογενείς πτητικοί υδρογονάνθρακες είναι το ισοπρένιο και τα μονοτερπένια όπου εμφανίζουν (κυρίως το ισοπρένιο) βαθμιαία αύξηση εκπομπής με την αύξηση της θερμοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας. Η εκτίμηση των εκπομπών γίνεται με τη χρήση του υπολογιστικού μοντέλου MEGANv.204 για τις περιοχές της Μεσογείου, της Ελλάδας και της Κρήτης. Η Μεσόγειος με πλούσια βλάστηση, αρκετή ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζει υψηλή εκπομπή ισοπρενίου καθώς και μονοτερπενίων. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο για θερινή όσο και για χειμερινή περίοδο συνδυάζοντας μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία) και δεδομένα κάλυψης γης (τύποι βλάστησης). Η χωρική ανάλυση περιορίστηκε στα 30x30km λόγω των διαθέσιμων μετεωρολογικών δεδομένων, ανάλυση ικανοποιητική για την περιοχή της Μεσογείου ενώ για την περιοχή της Ελλάδας και της Κρήτης λόγω της περιορισμένης έκτασής τους απαιτούνται προσομοιώσεις μεγαλύτερης χωρικής διακριτικής κανότητας. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν ανά περιοχή ενώ πραγματοποιήθηκαν συγκριτικές μελέτες μεταβάλλοντας τις περιβαλλοντικές παραμέτρους ώστε να γίνει εμφανής η εξάρτηση της έκλυσης του ισοπρενίου από αυτές. (EL)
The emission of Biogenic Volatile Organic Compounds (BVOCs) is very important and can lead in tropospheric ozone formation when these compounds are combined with anthropogenic pollutants. The photochemical smog (increase of tropospheric ozone) is a serious problem of large cities and was first described in 1950s derived from vehicular emissions from internal combustion engines and industrial fumes that react in the atmosphere with sunlight to form secondary pollutants. This research studies the BVOCs emissions from vegetation using a computational mathematical model MEGANv2.04. The most important biogenic VOCs are isoprene and monoterpenes that both (especially isoprene) have a light dependent emission character. Calculations were held for Mediterranean region, for Greece and for Crete. The region over Mediterranean has vegetation with warm climate and sunlight so the isoprene emissions were expected to be high. Both summer and winter seasons were examined using meteorological data (temperature and solar radiation) and landcover data (vegetation cover and plant functional types). The spatial resolution is 30x30Km and the results were compared with several environmental parameters in order to clarify the impact of those parameters on isoprene emission. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Μονοτερπένια
BVOCS
MEGAN model
Πτητικοί υδρογονάνθρακες
Monoterpenes
Υπολογιστικό μοντέλο MEGAN
Isoprene
Ισοπρένιο


Ελληνική γλώσσα

2012-02-24


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.