Participation in colorectal cancer screening and factors influencing CRC screening in european countries:

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου παχέος εντέρου : συμμετοχή και παράγοντες που την επηρεάζουν
Participation in colorectal cancer screening and factors influencing CRC screening in european countries:

Μπάκα, Βασιλεία

Σηφάκη-Πιστόλλα, Δήμητρα
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η τρίτη σε συχνότητα εμφάνισης, κακοήθης νεοπλασία (ΚΝ) και αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου από ΚΝ στον κόσμο. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι μείζονος σημασίας. Συμβάλλει στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου και της θνησιμότητας, όπως έχει παρατηρηθεί διεθνώς. Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει την συχνότητα της ιατρική σύστασης και συμμετοχής στον προσυμπτωματικό έλεγχο για ΚΠΕ, αναδεικνύοντας παράλληλα τους παράγοντες που τον επηρεάζουν. Επιμέρους στόχοι είναι: α) Προσδιορισμός συχνότητας συμμετοχής του υπό μελέτη πληθυσμού, άνω των 50 ετών της Έρευνας SHARE, στον προσυμπτωματικό έλεγχο για CRC, β) Προσδιορισμός συχνότητας ιατρικής σύστασης στον άνωθεν πληθυσμό, γ) Προσδιορισμός συχνότητας παρουσίας γενικού ιατρού (general practitioner, GP), δ) Προσδιορισμός παραγόντων που πιθανά επηρεάζουν τη συμμετοχή αυτή, ε) Προσδιορισμός της σχέσης των παραγόντων αυτών με τη συμμετοχή (παράγοντες κινδύνου ή προστατευτικοί). Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη (cross-sectional study). Τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε ανασύρθηκαν από το 1ο κύμα (2004-05) της Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE, www.share-project.org). Εφαρμόστηκε τυχαία δειγματοληψία η οποία, εξαιτίας του διαφορετικού θεσμικού πλαισίου, ποικίλει από χώρα σε χώρα: απλή τυχαία δειγματοληψία που βασίζεται σε εθνικά αρχεία (περίπτωση της Δανίας), στρωματοποιημένη (Stratified) και τυχαία κατά συστάδες (multi stage) δειγματοληψία που βασίζεται σε περιφερειακά, τοπικά αρχεία και τηλεφωνικούς καταλόγους (περίπτωση της Ελλάδας). Οι κύριες παράμετροι που εξετάσθηκαν ήταν η συνοσηρότητα, η θρησκευτικότητα (πίστη/προσευχή/εκκλησιασμός), η επαφή με τα παιδιά και η απόσταση από αυτά. Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS 21.0. Αποτελέσματα: Όσον αφορά τον επιπολασμό των προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για ΚΠΕ, παρατηρήθηκε γενικά χαμηλή συχνότητα συμμετοχής στην εξέταση της σιγμοειδοσκόπησης ή κολονοσκόπησης (21,9%) και ελάχιστα υψηλότερη συμμετοχή στην εξέταση ανίχνευσης λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα (25.7%). Ιδιαίτερα χαμηλή ήταν και η σύσταση (από οποιοδήποτε φορέα υγειονομικής περίθαλψης) τόσο για 4 σιγμοειδοσκόπηση ή κολονοσκόπηση (20,5%), όσο και για FOBT (21,6%), γεγονός που πιθανότατα επηρεάζει τη συχνότητα συμμετοχής στους προληπτικούς ελέγχους για ΚΠΕ, έστω και αν το 90,2% του υπό μελέτη πληθυσμού ανέφερε ότι διαθέτει γενικό ιατρό, στον οποίο απευθύνεται για τα συνηθισμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρήθηκε το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής, όσον αφορά τη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου για ΚΠΕ με σιγμοειδοσκόπηση ή κολονοσκόπηση (13,3%), και εξέταση ανίχνευσης λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα (9,6%). Επιπλέον, βρέθηκε πως η συνοσηρότητα επηρεάζει θετικά και τις δύο εκβάσεις με στατιστικά σημαντική διαφορά (OR=1,65, 95%ΔΕ=1,49-1,83, pvalue&λτ0,001). Όσον αφορά την έκφραση της θρησκευτικότητας, η προσευχή επιδρά στη συμμετοχή του πληθυσμού στην εξέταση της σιγμοειδοσκόπησης ή κολονοσκόπησης (95%ΔΕ=1,01-1,11, pvalue 0.027) και ο εκκλησιασμός επηρεάζει τη συμμετοχή στην εξέταση ανίχνευσης λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα (OR=1.25, 95%CI=1,08-1,45, pvalue=0,002). Τέλος, η επαφή με τα παιδιά επηρεάζει θετικά τη συμμετοχή στους προληπτικούς ελέγχους για ΚΠΕ, χωρίς όμως να παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη μελέτη ανοίγει το δρόμο σε επόμενες μελέτες, ώστε να αναζητηθεί η ανά χώρα παρουσία γενικού ιατρού, καθώς και το αν αυτή και η ιατρική σύσταση επηρεάζουν τα ποσοστά συμμετοχής των χωρών. Επίσης να διερευνηθεί, σε κάθε χώρα ξεχωριστά, η σχέση ασφαλιστικής κάλυψης/ασφαλιστικών ταμείων με τη συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο για ΚΠΕ. Επιπλέον να διερευνηθεί η σχέση χαμηλής συχνότητας παρουσίας καρκίνων στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες και παραγόντων, οι οποίοι ενδεχομένως την επηρεάζουν, όπως η διατροφή, η θρησκευτικότητα και η διατροφή και ο τρόπος ζωής (επαφή/προσεγγισιμότητα). (EL)
Introduction: Bowel or colorectal cancer is the third most common cause of malignant neoplasia (MΝ) and the fourth most common cause of cancer death in the world. It has been observed that colorectal cancer screening plays an important role for the decline not only in the incidence rates but also in the mortality rates of the disease throughout the world. The aim of this postgraduate paper is, firstly, to look into the interference of medical recommendation and the participation in the colorectal cancer screening and to bring out the factors that influence it. Secondly, this study tends to define: a) the participation of the population (over 50 years old in the SHARE study) in the colorectal cancer screening, b) the role of medical recommendation for the study population, c) the role of a General practitioner (GP), d) the factors that probably affect the participation, e) the relationship between those factors and participation (risk factors or protective factors). Methods: This is a cross-sectional study. It was based on data taken from wave 1 (2004-05) of the SHARE Study, a Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe (www.share-project.org). A random sampling was used since the institutional framework varies from country to country: simple random sampling based on national archives (the case of Denmark), stratified and multistage sampling based on regional, local archives and telephone directories (the case of Greece). The basic parameters examined were co-morbidity, religiousness (faith / prayer / church attendance) and relationship with children. The analysis of the data was done with IBM SPSS 21.0. Results: A low participation rate has been observed in the preventive screening tests for colorectal cancer such as sigmoidoscopy or colonoscopy (21.9%) and slightly higher participation rate in the Fecal Occult Blood Test (25.7%). The medical recommendation (from any health care provider) was particularly low for both sigmoidoscopy / colonoscopy (20.5%) and the FOBT (21.6%), which probably affects participation rate in the colorectal cancer screening tests, even if 90.2% of the study population mentioned that they had a General practitioner who treated their health problems. In south European countries the participation rate in the colorectal cancer screening with sigmoidoscopy / colonoscopy (13.3%) or FOBT (9.6%) was the lowest. Moreover, it is clear that the co-morbidity has positive effect on both tests with statistically significant difference (OR=1.65, 95% ΔΕ=1.49-1.83, p-value΄&λτ0.001). As for religiousness, the prayer affects 6 the participation rate of the population in sigmoidoscopy or colonoscopy (95% ΔΕ=1.01-1.11, p-value 0.027) and the church attendance in the FOBT (OR=1.25, 95%CI=1.08-1.45, p-value=0.002). Lastly, the contact between parents and their children has a positive effect on the participation rate in colorectal cancer screening but without any statistically significant difference. Discussion: This study opens the way for further research on the role of the general practitioner in different countries and on the way the medical recommendation affects the participation rates in these countries. It is also important to be explored, in each country separately, the association between insurance and participation in the colorectal cancer screening tests and the relationship between low frequency of cancers in south European countries and the factors that probably affect it – e.g. food, religiousness or lifestyle. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Συνοσηρότητα
ΚΠΕ
Comorbidity
Κοινωνικοοικονομική κατάσταση
Social -economical status
Πρώιμη ανίχνευση
Physicians recommendation
Religiosity
Early detection
Οικογενειακή κατάσταση
CRC
Ιατρική σύσταση
Θρησκευτικότητα


Ελληνική γλώσσα

2014-07-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.