Μελέτη σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων (λιποφίλιας, προσρόφησης και υδρόλυσης) οργανοφωσφορικών γεωργικών φαρμάκων, ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό οργανοφωσφορικών φαρμάκων και τριαζινών σε υπόγεια και πόσιμα νερά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStudy of important environmental parameters (lipophilicity, adsorption and hydrolysis) of organophosphorus pesticides. Development of analytical methodology for determination of organophosphorus pesticides and triazines in ground and potable waters
Μελέτη σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων (λιποφίλιας, προσρόφησης και υδρόλυσης) οργανοφωσφορικών γεωργικών φαρμάκων, ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό οργανοφωσφορικών φαρμάκων και τριαζινών σε υπόγεια και πόσιμα νερά

Psathaki, Maria
Ψαθάκη, Μαρία Ε

Στεφάνου, Ευριπίδης

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η συνεισφορά στην οικοτοξικολογία των οργαβοφωσφορικών γεωργικών φαρμάκων, μέσω : α) της μελέτης της αναλυτικής περιβαλλοντικής χημείας μιας σειράς οργαβοφωσφορικών ενώσεων και β) της μελέτης των καθοριστικών, για το περιβαλλοντικό "Γίγνεσθαι" παραμέτων τριών γεωργικών φαρμάκων fenamiphos, fenthion και isofenphos, όπως ο δείκτης λιποφιλίας, οι ισόθερμες εξισώσεις προσρόφησης και η υδρόλυση. Έγινε δυνατή η ανίχνευση οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων (και τριαδινών) σε συγκεντρώσεις μικρότερες από τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (ΕΟΚ) σε υπόγεια και πόσιμα νερά και η εκτίμηση και πρόβλεψη της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των ενώσεων που μελετήθηκαν (καθώς και ενώσεων παρόμοιας χημικής δομής) (EL)
The target of this work was the contribution to the ecotoxicology of organophosphorus pesticides via : a) the study of analytical environmental chemistry of a series of organophosphorus compounds and b) the study of important parameters for the environmental fate of three organophosphotus pesticides frnamiphos, fenthion and isofenphos, like liphophilicity coefficient, adsorption isotherms and hydrolysis. The detection limit of organophosphorus pesticides (and triazines) with the analytical methodology we used was lower the maximum allowed concentration (e.c.) in ground and potable waters. We also, could estimate and predict the environmental behavour of the studied compounds and of compounds of similar structure. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Hydrolysis
Triazines
Λιποφιλία
Αέρια χρωματογραφίας/φασματομετρία μάζας
Adsorption
Gas chromatography/mass spectrometry
Τριαζίνες
Υδρόλυση
Organophosphorus pesticides
Προσρόφηση
Οργανοφωφορικά φυτοφάρμακα
Lipophilicity


Ελληνική γλώσσα

1994-05-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.