Οργανικός και στοιχειακός άνθρακας στην Α. Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοOrganic and elemental carbon in E. Mediterranean and Black Sea
Οργανικός και στοιχειακός άνθρακας στην Α. Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα

Σμουλιώτης, Δημήτριος Αστ.

Μιχαλόπουλος, Νικόλαος

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη του οργανικού και υδατοδιαλυτού οργανικού κλάσματος των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα στη Κωνσταντινούπολη, όπου η περίοδος δειγματοληψίας έλαβε χώρα από τον Αύγουστο του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2010, την Ίμβρο και τη Sinop από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2010 , και το Erdemli από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2010. Η μελέτη των ρετροπορειών έδειξε ότι και στις τέσσερις περιοχές οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι επικρατούν σε ποσοστό από 43%-60%, ενώ στην περιοχή του Erdemli μεγάλη βρέθηκε να είναι και η συνεισφορά των νότιων αέριων μαζών. Ο οργανικός και στοιχειακός άνθρακας στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, της Sinop και του Erdemli επιδεικνύουν σαφώς καθορισμένο εποχικό κύκλο χαρακτηριζόμενο από καλοκαιρινό ελάχιστο και χειμερινό μέγιστο, ενώ στην περιοχή της Ίμβρου παρατηρείται αντίθετη εποχικότητα. Σε όλες τις υπό μελέτη περιοχές το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής οργανικής μάζας είναι δευτερογενές, με το μεγαλύτερο ποσοστό να απαντάται στην Ίμβρο, τη Sinop και τo Erdemli (86%±2%), και μικρότερο (64%) στην Κωνσταντινούπολη λόγω των αυξημένων ανθρωπογενών εκπομπών. Η συνολική οργανική μάζα και ο στοιχειακός άνθρακας αποτελούν πολύ μεγάλο ποσοστό στην ολική μάζα PM10 των μετρούμενων δειγμάτων, (30% ΡΟΜ και 11%EC στην Κωνσταντινούπολη, 33% ΡΟΜ και 5% EC στην Ίμβρο), ενώ στη Sinop και στο Erdemli σχετικά λιγότερο (23% ΡΟΜ και 2% EC, 21% POM και 4%EC αντίστοιχα). Η συσχέτιση που έγινε μεταξύ του οργανικού και στοιχειακού άνθρακα με το μη-θαλάσσιο Κάλιο έδειξε ότι οι πηγές του οργανικού και στοιχειακού άνθρακα στην Κωνσταντινούπολη οφείλονται κυρίως σε καύσεις ορυκτών καυσίμων και από την τροχοφόρα κυκλοφορία, ενώ στη Sinop από καύση βιομάζας. Το ποσοστό του υδατοδιαλυτού άνθρακα κυμαίνεται από 37-46% του οργανικού άνθρακα για τις τρεις απομακρυσμένες περιοχές, ενώ το ποσοστό του ολικής υδατοδιαλυτής οργανικής μάζας στη συνολική μάζα PM10 κυμαίνεται από 8-14%. Αντίθετα στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί το 27% του οργανικού άνθρακα και το 10% της συνολικής μάζας PM10. (EL)
The present work is focused on the study of the organic and water-soluble organic fraction of aerosols in the atmosphere of Eastern Mediterranean and Black Sea. More concretely in Istanbul, where the period of sampling took place from August 2009 to February 2010, in Imbros and Sinop from April 2009 to February 2010, and in Erdemli from June 2009 to March 2010. The study of the trajectories showed that in the four regions the northern and north-western winds prevail also in percentage from 43%-60%, while in the region of Erdemli the contribution of southern air masses it found to be also important. Both organic and elemental carbon in the region of Istanbul, Sinop and Erdemli depict a distinct seasonal variability characterized by summer minimum and winter maximum concentrations, while in the region of Imbros it is observed the opposite seasonal variability. In all the studied regions, the bigger part of the total organic mass found to be secondary, with the bigger percentage in Imbros, Sinop and Erdemli (86%±2%), and the smaller (64%) in Istanbul because of the increased anthropogenic emissions. The total organic mass and the elemental carbon constitute a very big part in the total mass of PM10 of the measured samples, (30% of POM and 11% EC in Istanbul, 33% of POM and 5% of EC in Imbros), while in Sinop and in Erdemli of relatively least (23% of POM and 2% of EC, 21% POM and 4% EC respectively). The correlation that was realized between organic and elemental carbon with no-sea-salt Potassium, showed that the sources of the organic and elemental carbon in Istanbul are owed mainly in combustions of fossil-fuels and by the vehicular exhausts, while in Sinop from the combustion of biomass burning. The percentage of water-soluble organic carbon range from 37-40% of the organic carbon for the three removed regions, while the percentage of total water-soluble organic mass in total mass of PM10 range from 13-24%. On the contrary in Istanbul it constitutes the 27% of organic carbon and the 10% of the total mass PM10. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Water soluble organic carbon
Μεσόγειος Θάλασσα
PM10
Υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας
Οργανικά αερολύματα


Ελληνική γλώσσα

2011-07-29


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.