Υπολογισμός κόστους μέταλλο-οργανικών πολυμερών συναρμογής και συσχέτιση τους με δομικές ιδιότητες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υπολογισμός κόστους μέταλλο-οργανικών πολυμερών συναρμογής και συσχέτιση τους με δομικές ιδιότητες

Μπαντής, Κωνσταντίνος Νικ.

Τυλλιανάκης, Εμμανουήλ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του κόστους των μεταλλο-οργανικών πολυμερών και η συσχέτιση του με τις δομικές ιδιότητες. Εντοπισμός για ιδανικότερα από άποψη απόδοσης και κόστους μεταλλο-οργανικών πολυμερών στην επιστημονική κοινότητα. Τα υλικά που μελετήσαμε είναι τα MOFs και μερικές υποκατηγορίες όπως τα ZIFs και τα IRMOF. Η εύρεση της σύνθεσης τους έγινε με έρευνα σε διάφορες παλιότερες δημοσιεύσεις. Στην συνέχεια έγινε προσπάθεια για να υπάρξει συσχέτιση των δομικών ιδιοτήτων με το κόστος παρασκευής τον μεταλλο-οργανικών πολυμερών. Έγινε σύγκριση προσροφητικής ικανότητας μεταξύ των υλικών σε σχέση με το κόστος, όπως επίσης και υπολογισμός του ελεύθερου όγκου των μορίων, προσβάσιμος όγκος είναι ο ελεύθερος όγκος που μπορεί να πάει κάποιο μόριο που αποροφάται. Υπολογίστηκε η επιφάνεια επαφής και η επιλεκτικότητα η οποία σύμφωνα με την IST θεωρία για ένα συγκεκριμένο υλικό ισούται με το λόγο των Henry Constants. Όλα αυτά δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν γιατί εκτός από τις παραμέτρους και τον κώδικα θα έπρεπε κάθε φορά να έχουμε τις ατομικές συντεταγμένες, δηλαδή τα αρχεία CIF( Crystalographic Information File) το οποίο ήταν δύσκολο να βρούμε λόγο έλλειψης στις δημοσιεύσεις. Όλα αυτά έγινα με ένα πρόγραμμα το Materials studio. (EL)
The objective of this study is to investigate the cost of metall-organic frameworks and the correlation with their structural properties. The discovery of the most ideal metall-organic framework, in terms of performance and cost, in the scientific community. The materials studied were MOFs and some subcategories like ZIFs and IRMOF. Finding their synthesis was performed by research in several earlier scientific publications. Then an attempt was made to be a correlation between structural properties and the cost of synthesizινγ the metallo-organic framework. A comparison between adsorptive capacity and the materials cost, as well as a calculation of the void volume of molecules. Accessible volume is the free volume that can go a molecule that is adsorbed. The contact surface and selectivity was calculated which under the IST theory for a particular material is the ratio of the Henry Constants. All this was not easy to place because except for the parameters and the code will have a time to have the atomic coordinates, viz the CIF files (Crystalographic Information File) which was difficult to find as a reason of the lack of publications. All this was done with a program that is called Materials studio. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.