Μελέτη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε πρόληψη-πρώτες βοήθειες και ασφάλειες σχολικών εγκαταστάσεων της πόλης του Ηρακλείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Study of teachers training on prevention ,first -aid and safety of school facilities in the city of Heraklion
Μελέτη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε πρόληψη-πρώτες βοήθειες και ασφάλειες σχολικών εγκαταστάσεων της πόλης του Ηρακλείου

Τερζάκη, Ελένη

Λιναρδάκης, Ε.
Φιλαλήθης, Α

Η μελέτη του ζητήματος της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διαβίωση τους στα σχολικά περιβάλλοντα είναι αναγκαία για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης. Στην παρούσα εργασία διερευνήσαμε παραμέτρους αυτού του ζητήματος σε σχολεία και εκπαιδευτικούς της πόλης του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα διερευνήσαμε την εφαρμογή κανονισμών ασφαλείας, τους παράγοντες κινδύνου, τη συχνότητα και το είδος των ατυχημάτων, τις τεχνικές ελλείψεις και λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για πρόληψη-πρώτες βοήθειες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου και μιας κλίμακας εκτίμησης ασφαλείας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 25 σχολικές μονάδες (10 δημοτικά σχολεία, 5 γυμνάσια, 5 λύκεια και 5 ειδικά σχολεία) και 93 εκπαιδευτικοί (32 διευθυντές, 25 υποδιευθυντές και 36 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής). Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα εξής: Τα ατυχήματα, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν οι κακώσεις άκρων, συμβαίνουν κυρίως σε αγόρια, στα διαλείμματα, και κρίνονται ως πολλά στο ένα τέταρτο των σχολείων. Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών ευρίσκεται χαμηλή και κρίνεται ως αναγκαία. Παρόλο που τα περισσότερα σχολεία είναι μικρής παλαιότητας εμφανίζουν πολλές ελλείψεις και αδυναμίες: χώρους αύλειους ακατάλληλους και κάτω από τις επίσημες προδιαγραφές, αθλητικές κατασκευές χωρίς ασφάλεια, διαβάσεις πεζών επικίνδυνες, προστασία των μονάδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμού, πυρκαγιάς) ανεπαρκή, κλιμακοστάσια ακατάλληλα, συντήρηση του χώρου ανύπαρκτη ή ελλιπή. (EL)
The study of safety issues of pupils and teachers during their staying in school environments are essential for the development of effective prevention programs. In this paper we investigated aspects of this issue in schools and teachers in the city of Heraklion. Specifically, we investigated the application of security regulations, risk factors, frequency and type of accidents, technical failures and operational needs of schools and teachers’ training on prevention-first aid. The collection of data was performed using two questionnaires. The survey involved 25 school units (10 elementary schools, 5 junior high schools, 5 high schools and 5 special schools) and 93 teachers (32 Directors 25 Deputy Directors and 36 physical education teachers). The main findings are: accidents, among of which dominate limb injuries occur mainly to boys, during breaks, and are judged as plenty in one quarter of the schools. The training of all teachers is low and is considered necessary. Although most schools are of a small age, they have many shortcomings and weaknesses such as: inadequate playground areas which are below the official standards, athletic constructions without security, dangerous pedestrian crossings, inadequate protection of school units in case of an emergency (earthquake, fire), and unsuitable stairs. The maintenance of the premises is considered lacking or incomplete. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Σχολικοί τραυματισμοί
Πρώτες βοήθειες
Φόρμα καταγραφής τραυματισμών
First aid
Special schools
Σχολικό περιβάλλον
Σχολικές εγκαταστάσεις
School injuries
Health education
School environment
Ειδικά σχολεία
School facilities
Injury report forms
Αγωγή υγείας
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Teachers training


Greek

2013-04-16


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)