Κατανεμημένοι Μηχανισμοί Ευρετεριασμού και Αναζήτησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1999 (EN)
Distributed Indexing and Searching Mechanisms
Κατανεμημένοι Μηχανισμοί Ευρετεριασμού και Αναζήτησης

Σιδηρόπουλος, Αντώνης (EL)
Sidiropoulos, Antonis (EN)

Ο ερευνητικός τομέας των «Ψηφιακών Βιβλιοθηκών» ασχολείται με θέματα ταξινόμησης και ανεύρεσης ηλεκτρονικών πληροφοριών με χρήση του διαδικτύου. Μια αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για αυτόν τον σκοπό είναι το dienst. Το dienst χρησιμοποιείται στην συλλογή NCSTRL-ERCIM με τεχνικές αναφορές επιστήμης υπολογιστών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε επεκτάσεις που έγιναν στο σύστημα dienst καθώς και έναν μηχανισμό παρακολούθησης και περισυλλογής πληροφοριών από την συλλογή NCSTRL-ERCIM, τον dienst spider. Οι επεκτάσεις στο dienst χωρίζονται σε 3 τμήματα: Επεκτάσεις που έγιναν για χρήση στην παρούσα συλλογή κειμένων της NCSTRL-ERCIM, όπως ιεραρχικοποίηση των κόμβων του συστήματος, πρόσθεση πληροφορίας κόστους αντικειμένων και html μορφή αντικειμένων. Επεκτάσεις ειδικά για την χρήση του dienst στο ΙΤΕ-ΙΠ, όπως αναζήτηση στα Ελληνικά, αυτόματη διαχείριση των εξυπηρετητών του ΙΤΕ/ΙΠ. Και επεκτάσεις ώστε να διευρύνουμε την λειτουργικότητα του dienst ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλου τύπου συλλογές, όπως γεωγραφικά δεδομένα. Παράλληλα, αναπτύξαμε το σύστημα "dienst spider". Το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να μαζεύει βιβλιογραφικές πληροφορίες από την συλλογή NCSTRL-ERCIM (ή κάποια άλλη συλλογή), να δημιουργεί αρχεία ευρετηρίων για τα δεδομένα αυτά, να δέχεται αιτήσεις αναζήτησης από χρήστες του διαδικτύου και να τους προωθεί στους αντίστοιχους εξυπηρετητές χώρων αποθήκευσης του συστήματος dienst. Η συγκέντρωση της παραπάνω πληροφορίας, μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την αναζήτηση σε σχέση με τον μηχανισμό αναζήτησης του dienst, και να έχουμε πολύ καλύτερη απόδοση στις αναζητήσεις. (EL)
The "Digital Libraries" research area is studying the problem of indexing and searching for digital information through the internet. An architecture that was designed and developed for this reason is the Dienst. Dienst system is currently used by the NCSTRL-ERCIM computer science technical report collection. In this paper, we present the extensions we made for Dienst system and a mechanism for collecting bibliographic records from the NCSTRL-ERCIM document collection, the "dienst spider". The extensions made on the dienst system, can be grouped in 3 main categories: Extensions for use in the current NCSTRL-ERCIM document collection, Such as hierarchical organization of the system nodes, addition of objects' pricing information and html objects format. Extensions specially made for use of the dienst system at ICS-FORTH, such as searching in Greek, automated administration of the dienst server installed at ICS-FORTH. And finally, extensions to increase the dienst functionality so that it can handle several collection types, such as geographical data. We also, developed the system called "dienst spider". This system is able to collect bibliographic records from the NCSTRL-ERCIM collection (or any other collection), index these records, accept search requests from internet users, and redirect them to the appropriate dienst repository servers. The collection of the above information, gives us the ability to improve the search and have better performance than the dienst system itself. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


1999-03-01
1999-03-17


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)