Σύστημα για ομόσπονδες αναζητήσεις σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων προσφέροντας παράδοση ενιαίας μορφής αντικειμένων (SCORM 2004)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA framework for federated search in digital libraries and learning object repositories providing unified formatted objects delivery (SCORM 2004)
Σύστημα για ομόσπονδες αναζητήσεις σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων προσφέροντας παράδοση ενιαίας μορφής αντικειμένων (SCORM 2004)

Ψυχαράκη, Αγγελική
Psycharaki, Angeliki

Νικολάου, Χρήστος

Η εξέλιξη των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και της Ηλεκτρονικής Μάθησης έχει επηρεαστεί από την εμφάνιση των τεχνολογιών Διαδικτύου. Υπάρχουν πολλές διεθνείς οργανώσεις, κοινοπραξίες και όργανα που πραγματοποιούν έρευνα σε αυτούς τους δύο τομείς, τα τελευταία δεκαπέντε έτη. Αν και αυτοί οι δύο κόσμοι αναφέρονται στο ίδιο κοινό, εξελίσσονται ανεξάρτητα και η σύγκλιση μεταξύ τους είναι ανεπαρκής. Η σημαντικότερη πτυχή αυτής της μη σύγκλισης είναι το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας. Ο σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να παρέχει μια αποτελεσματική πρόταση για το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και της Ηλεκτρονικής Μάθησης. Αυτή η εργασία προτείνει ένα πλαίσιο για ομόσπονδες αναζητήσεις μεταξύ Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και αποθετηρίων μαθησιακών αντικειμένων και υποστηρίζει την παράδοση ενιαίας μορφής αντικειμένων (SCORM 2004). Η πρόταση της εργασίας είναι μια αμφίδρομη προσέγγιση προς την ανταλλαγή των ψηφιακών αντικειμένων και αντικειμένων μάθησης με τη χρησιμοποίηση ευρέως υιοθετημένων προτύπων, SCORM 2004. Το προτεινόμενο πλαίσιο παρέχει μια ενοποιημένη διεπαφή μεταξύ των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και της Ηλεκτρονικής Μάθησης, ταυτόχρονα με την κατασκευή και την παράδοση SCORΜ αντικειμένων. Η λειτουργία του πλαισίου υποστηρίζεται από μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface, API) που είναι βασισμένη στις υπηρεσίες Ιστού (Web services) και χρησιμοποιεί τις αρχές της προσανατολισμένης στις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής (Service Oriented Architecture, SOA). (EL)
Digital Libraries and eLearning evolution has been urged by the advent of Internet technologies. There are many international organizations, consortia and institutions that have been conducting research in these two fields, for the last fifteen years. Although these two worlds are referring to a common audience, they are evolving independently and the convergence between them is deficient. The most important aspect of this non-convergence is the interoperability problem. The purpose of this thesis is to provide an effective proposal for addressing the interoperability problem between Digital Libraries and eLearning. This thesis proposes a framework for federated searches between Digital Libraries and eLearning and supports the delivery of standardized unified formatted objects (SCORM 2004). The thesis’ proposition is a bidirectional approach towards the exchange of digital and learning objects by utilizing a widely adopted standard, SCORM 2004. The proposed framework provides a unified interface between Digital Libraries and eLearning, in conjunction with the construction and delivery of SCORM 2004 objects. The framework’s functionality is supported by an Application Programming Interface (API) which is based on Web services and utilizes the principles of the Service Oriented Architecture (SOA). (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2009-12-09


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.