Μέτρηση της διαφάνειας φακών επαφής μετά την χρήση τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέτρηση της διαφάνειας φακών επαφής μετά την χρήση τους

Σαχανίδης, Αλέξανδρος Χ.

Γκίνης, Χαρίλαος
Πλαϊνης, Σωτήρης
Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της σκέδασης φακών επαφής υδρογέλης και σιλικόνης υδρογέλης με προκαθορισμένη χρήση, η σύγκριση των δύο διαφορετικών υλικών φακών και η συσχέτιση της προκαθορισμένης χρήσης φακών επαφής με υποκειμενικές μετρήσεις της όρασης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της σκέδασης (scatter) των φακών καθώς και μετρήσεις οπτικής οξύτητας(visual acuity) και ευαισθησίας αντίθεσης(contrast sensitivity) στους συμμετέχοντες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Μέθοδος: 15 ενήλικες (11 το δεύτερο στάδιο της μελέτης) ,ηλικίας 22 εώς 33 ετών(μέσος όρος ηλικίας 26,5 έτη),έλαβαν μέρος στην μελέτη, της οποίας η συνολική διάρκεια ορίσθηκε στις δέκα εβδομάδες. Η μελέτη χωρίστηκε σε δύο στάδια, διάρκειας 5 εβδομάδων το καθένα. Κάθε εξεταζόμενος φόρεσε φακό υδρογελής στον αριστερό οφθαλμό (AQUALENS,Ciba Vision) και σιλικόνης υδρογέλης στον δεξιό οφθαλμό (AIR OPTIX,Ciba Vision) ,μηνιαίας αντικατάστασης. Οι δύο τύποι φακών επαφής επιλέχθηκαν με κριτήριο την άνετη εφαρμογή τους και την βέλτιστη οπτική διόρθωση που προσδίδουν. Μετρήσεις της σκέδασης των φακών επαφής πραγματοποιούνταν κάθε εβδομάδα, ενώ μετρήσεις ευαισθησίας αντίθεσης και οπτικής οξύτητας πραγματοποιούνταν κάθε πρώτη και πέμπτη εβδομάδα κάθε σταδίου της μελέτης. Παράλληλα μετρήσεις σκέδασης πραγματοποιήθηκαν σε μη χρησιμοποιημένους φακούς επαφής προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν ως μέτρο σύγκρισης(μάρτυρες,control).Δέκα ζευγάρια φακών (ένας φακός ΑΙR OPTIX και ένας ΑQUALENS σε κάθε ζευγάρι), μετρήθηκαν κάθε εβδομάδα. Ο προς μέτρηση φακός τοποθετούνταν σε μια διάταξη φακών.Tο σύστημα φακού- διάταξης έπειτα μεταφέρονταν σε σιδερένιο στήριγμα μπροστά από το οποίο προβάλλονταν 14 διαδοχικοί δακτύλιοι σε οθόνη υπολογιστή. Η σκέδαση ποσοτικοποιήθηκε σαν μέσος όρος των τριών μετρήσεων των δακτυλίων μέγιστης διαμέτρου που αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση σκέδασης σε γωνίες 0-4 μοιρών. Ταυτόχρονα, πίσω από το σιδερένιο στήριγμα υπήρχε κάμερα που συνδεόταν με άλλο υπολογιστή όπου γίνονταν η καταγραφή των εικόνων. Η ευαισθησία αντίθεσης αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας Gabor gratings και εξετάστηκαν εφτά χωρικές συχνότητες:,1,2,4,8,12,16,24 c/deg.H εξέταση της οπτικής οξύτητας πραγματοποιήθηκε με τροποποιημένους πίνακες EDTRS.Ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες για την υποκειμενική αξιολόγηση των φακών επαφής τα οποία συμπληρώνονταν κάθε εβδομάδα. Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος της σκέδασης των φακών επαφής των συμμετεχόντων δεν αυξάνεται με την πάροδο των εβδομάδων ούτε και με τις ώρες χρήσης εβδομαδιαίως. Δεν παρατηρείται αύξηση της σκέδασης των φακών επαφής και στην ομάδα ελέγχου. Ωστόσο μια τάση σταθεροποίησης του μέσου όρου της σκέδασης στην ομάδα ελέγχου παρατηρείται στους φακούς AIR OPTIX σε σύγκριση με τους φακούς AQUALENS.Δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια ισχυρή συσχέτιση της σκέδασης με τα δεδομένα των ερωτηματολογίων για τους φακούς AIR OPTIX και ΑQUALENS.Ο μέσος όρος ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης των εξεταζόμενων παραμένει σταθερός για κάθε οφθαλμό ενώ η διαφορά αριστερού-δεξιού οφθαλμού για το πρώτο στάδιο της μελέτης δεν παρουσιάζει σχεδόν καμία διαφορά σε αντίθεση με το δεύτερο στάδιο που παρατηρείται μείωση για τους φακούς ΑQUALENS.Η διαφορά των μέσων όρων ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης των εξεταζόμενων μεταξύ των μετρήσεων παρουσιάζει σταθερή πτώση του μέσου όρου στις 16 c/deg(εκτός από την διαφορά τρίτης με δεύτερης μέτρησης στις 12c/deg).Η οπτική οξύτητα αυξάνεται για τους φακούς AQUALENS σε όλες τις μετρήσεις της μελέτης ενώ για τους φακούς ΑΙR OPTIX παρατηρείται μια πτωτική τάση στην τελευταία μέτρηση. Συμπεράσματα: Η σκέδαση των φακών επαφής δεν φαίνεται να σχετίζεται με το διάστημα των 5 εβδομάδων εφαρμογής και τις ώρες χρήσης εβδομαδιαίως. Παράγοντες όπως η επίδραση της θέσης των φακών κατά την τοποθέτηση στην οπτική διάταξη και το διάστημα αφύπνισης- μέτρησης των εξεταζόμενων ενδέχεται να επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα. Η πτώση της ευαισθησίας αντίθεσης των ΑQUALENS φακών στο δεύτερο στάδιο της μελέτης επιβεβαιώνει παλαιότερες μελέτες που παρατηρούν μείωση της ευαισθησίας αντίθεσης με μαλακούς φακούς επαφής, συμπεριλαμβανόμενων και φακών υδρογέλης. Η αλληλεπίδραση φακού-κερατοειδή φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην σκέδαση των φακών επαφής. Υπό την έννοια αυτή, ενδεχόμενη αύξηση της σκέδασης στον οφθαλμό κατά την διάρκεια χρήσης των φακών επαφής οφείλεται σε αλλαγές της επιθηλιακής στιβάδας και της δακρυικής στοιβάδας παρά σε αλλαγές του φακού. Η εκτεταμένη χρήση φακών επαφής επηρεάζει τον κερατοειδικό μεταβολισμό, ενώ μηχανικοί παράγοντες όπως το συνεχόμενο τρίψιμο των βλεφάρων μπορούν να επηρεάσουν την κερατοειδική επιφάνεια. Επιπλέον ο μεταβολισμός της επιθηλιακής επιφάνειας του κερατοειδούς υπόκειται σε ένα είδος συμβιβασμού που την καθιστά περισσότερο ευπαθή στην δημιουργία φλεγμονών .Οι βιοχημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον κερατοειδή μπορούν να επηρεάσουν την σκέδαση κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που αλλαγές στην ιστοχημεία του κρυσταλλοειδούς φακού σχετίζονται με αυξημένη σκέδαση. (EL)
Purpose: The purpose of the study is the evaluation of light scatter from hydrogel and silicone-hydrogel contact lenses after pre-determined use, the comparison between the two different lens materials and the correlation of predetermined contact lenses’ use with subjective measurements of vision. For this purpose, measurements of lenses’ scattering as well as measurements of visual acuity and contrast sensitivity have been conducted to the participants in determined time intervals. Method: 15 adults (11 in the second part), of age between 22 and 33 years old (age average 26,5 years), participated in the study, the total duration of which was decided on ten weeks. The study was divided in two parts each of which lasted 5 weeks. Each examinant wore the hydrogel lenses (AQUALENS, Ciba Vision) on the left eye and silicone-hydrogel lenses (AIR OPTIX, Ciba Vision) on the right eye, both types were of monthly replacement. The two types of contact lenses were selected with the criterion of their comfort fitting and the optimum optical correction they gave. Μeasurements of contact lenses’ scattering were being conducted every week, while measurements of contrast sensitivity and visual acuity were being conducted every first and fifth week of each part of the study. In parallel, scattering measurements were conducted in non- used contact lenses so that these would be used as measure of comparison (control).Ten pairs of lenses (one AIR OPTIX and one AQUALENS in each pair), were measured every week. The lens to be measured was placed on a lenses’ device. The lens-lenses’ device system was then transferred on a metal mount in front of which 14 sequential rings were projected on a computer screen. The scattering was quantified as the average resulting from of the 3 rings of maximum diameter, which corresponds to the scattering concentration of 0 to 4 angles. Simultaneously, there was a camera behind the metal mount, which was plugged in another computer were luminance and projected ring position adjustments ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗΣ 7 were performed. The contrast sensitivity was evaluated using Gabor gratings and seven spatial frequencies were examined: 1,2,4,8,12,16 and 24 c/deg. The examination of visual acuity was conducted with modified EDTRS visual acuity charts. Questionnaires were distributed to the participants for the subjective evaluation of the contact lenses, which were filled in every week. Results: Τhe average scattering of the participants’ contact lenses doesn’t increase with the passage of 5 weeks, neither with the hour use per week. Increase in contact lenses’ scatterring is not observed in the control group, as well. Nevertheless, a stabilisation trend of the average scattering is observed in the control group of AIR OPTIX lenses in comparison to the AQUALENS. It doesn’t seem to arise any strong correlation between scattering and questionnaire data, regarding the AIR OPTIX and AQUALENS. The examinants’ average contrast sensitivity remains stable for each eye, while the difference between right and left eye, for the first part of the study, does not show almost any difference, in opposition to the second part, where there is observed a decrease referring to the AQUALENS. The difference between the measurements of the examinants’ average contrast sensitivity shows a stable decrease of the average at 16 c/deg (except the difference between the third and second measurement at 12c/deg).The visual acuity increases in all measurements of the study regarding AQUALENS, while relative to AIR OPTIX lenses, a decreased trend is observed in the last measurement. Conclusions: Τhe contact lenses’ scattering does not seem to relate to the weeks of application or the hours of use. Factors, such as the impact of the lenses’ position during the placement on the optical device and the interval examinant’s rousement-measurement, may affect the final results. The decrease in contrast sensitivity regarding the AQUALENS in the second part of the study, confirms older studies which observe a decrease in contrast sensitivity using soft contact lenses, including those made of hydrogel.Τhe interaction between lens and cornea appears to play an important role in contact lenses’ scatterring. Under this condition, potential increase in the eye’s scattering during the usage of contact lenses would be due to epithelial and lacrimal changes, rather than lens alterations. The extended use of contact lenses affects the corneal metabolism, while the mechanical factors, such as the persistent rubbing of eyelids, could affect the corneal surface. Moreover, the corneal, epithelial surface metabolism undergoes a sort of compromise which renders it more sensitive to inflammation. The biochemical alterations that take place in the cornea could affect the scattering in a way similar to that where the alterations in the crystalloid lens’ histochemistry relate to increased scattering. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Contact Lenses
Φακοί επαφής


Ελληνική γλώσσα

2008-12-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.