Τεχνικές ανάλυσης εικόνων για την ανίχνευση δομικών στοιχείων σε προσόψεις κτιρίων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Image analysis techniques for the detection of structural elements in building facades
Τεχνικές ανάλυσης εικόνων για την ανίχνευση δομικών στοιχείων σε προσόψεις κτιρίων

Ζωράκης, Νικόλαος

Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
Τζιρίτας, Γεώργιος
Αργυρός, Αντώνιος

Στόχος της εργασίας είναι η ανίχνευση δομών σε εικόνες πρόσοψης κτιρίων. Αναπτύσσονται τεχνικές με αφετηρία μια τμηματοποιημένη εικόνα της πρόσοψης. Σκοπός είναι η αναγνώριση των επιμέρους περιοχών από τις οποίες αποτελείται η εικόνα της πρόσοψης. Από τις εντοπιζόμενες περιοχές εξάγονται βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά περιγραφής τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της δομής στην οποία αντιστοιχούν. Με βάση τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από μια συλλογή εικόνων με προσόψεις κτιρίων παρόμοιου αρχιτεκτονικού σχεδίου με καθοδηγούμενη μάθηση προσδιορίζονται οι αντιπροσωπευτικές τιμές περιγραφής των δομικών στοιχείων, ώστε να χρησιμοποιηθούν στο τελικό στάδιο της αναγνώρισης των δομών. Στο τελευταίο στάδιο, προτείνονται και χρησιμοποιούνται τεχνικές για τη αναγνώριση του ουρανού, του τοίχου και των παραθύρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναγνώριση περιοχών που αντιστοιχούν σε παράθυρα, αναπτύσσοντας τεχνικές που βασίζονται στα χαρακτηριστικά των περιοχών, στην περιοδικότητα, στη συμμετρία και στις βασικές αρχιτεκτονικές αρχές της πρόσοψης κτιρίων. Αρχικά γίνεται αναγνώριση με βάση τα χαρακτηριστικά και με υψηλό βαθμό πιθανοφάνειας. Ακολούθως αξιοποιούνται οι ιδιότητες της περιοδικότητας και της αρχιτεκτονικής δομής της πρόσοψης. Δίδονται αποτελέσματα από διαφορετικές συλλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το τελικό αποτέλεσμα αναγνώρισης κρίνεται ως καλό, με την προϋπόθεση ότι η τμηματοποίηση των εικόνων είναι ικανοποιητική. (EL)
The goal of this work is the structure detection in building façade images. We developed techniques that start with a segmented facade image. The target is the classification of the individual regions from which the facade image is composed. Relevant descriptive geometrical features are extracted from the detected regions that are used for the determination of the structure that belong to. Based on the features that are extracted from a collection of building facade images of similar architectural design with supervised learning, the representative descriptive values of structural elements are specified, so as to be used to the final stage of the structure recognition. At the final phase, they are proposed and used recognition techniques of the sky, the wall and the windows. Special focus is given to the recognition of areas that correspond to windows, by developing methods that are based on the characteristics of these areas, the periodicity, the symmetry and the fundamental architectural principles of the building facades. At first, the recognition is done depending only to the characteristics with high degree of likelihood. Subsequently, the properties of the periodicity and the architectural structure of the facade are exploited. We present results from different image collections with various characteristics. The final recognition result is considered good, on the premise that the segmentation of building facade image is satisfactory. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2014-03-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)