Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του γένους Limonium Miller στη ΝΑ Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοGenetic diversity of the genus Limonium Miller in SE Crete
Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του γένους Limonium Miller στη ΝΑ Κρήτη

Μεγαρίτη, Μαρία Μ.

Πυρίντσος, Στέργιος
Καλαντίδης, Κρίτων
Αρτελάρη, Ρέα

Πλαίσιο: Το γένος Limonium παρουσιάζει εντυπωσιακή φαινοτυπική ποικιλότητα, γεγονός που δυσχεραίνει την ταξινόμησή του με τη χρήση μορφολογικών χαρακτηριστικών. Η μεγάλη ποικιλομορφία του γένους έχει ερμηνευθεί ως συνέπεια της μεγάλης ικανότητας υβριδισμού των taxa, σε συνδυασμό με την ικανότητα των υβριδίων να παράγουν γόνιμα σπέρματα αγενώς και συνεπώς να διατηρούνται στους πληθυσμούς. Στόχος: Με δεδομένη την παραπάνω δυσκολία επιχειρείται η μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του γένους Limonium στη ΝΑ Κρήτης, ούτως ώστε να αναδειχθεί το κατά πόσο συγκλίνουν τα μορφομετρικά με τα γενετικά χαρακτηριστικά στον χαρακτηρισμό των taxa καθώς και ο ρόλος του επιγενετικού παράγοντα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε 11 περιοχές της ΝΑ Κρήτης και συλλέχθηκαν συνολικά 60 δείγματα από έξι taxa εκ των οποίων τα τέσσερα ενδημικά. Σε όλα τα δείγματα έγινε μελέτη των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών και σε 44 δείγματα έγινε απομόνωση DNA. Για την ανάλυση του γενετικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν η ανάλυση φθοριζόντων πολυμορφισμών μήκους ενισχυμένων τμημάτων DNA (AFLPs-Amplified Fragment Length Polymorphisms) και η ανάλυση των επιγενετικών τροποποιήσεων με τη χρήση των Πολυμορφισμών ενισχυμένων θραυσμάτων ευαίσθητων στην μεθυλίωση (MSAP-Methyl-Sensitive Amplification Polymorphisms). Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα ανέδειξαν το κατά πόσο συγκλίνουν τα μορφομετρικά με τα γενετικά χαρακτηριστικά στον χαρακτηρισμό των taxa του γένους στην περιοχή και τον βαθμό στον οποίον ο επιγενετικός παράγοντας επηρεάζει τα taxa. Συμπεράσματα: Ενώ μορφολογικά ένα μεγάλο ποσοστό μεταβλητότητας εμφανίζεται μεταξύ ενδημικών taxa, γενετικά η μέγιστη μεταβλητότητα εμφανίζεται κυρίως μεταξύ μη ενδημικών και ενδημικών και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταξύ μη ενδημικών taxa. Ο επιγενετικός παράγοντας φαίνεται να συγκλίνει ως προς τη μεταβλητότητα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενώ προκύπτει ότι επηρεάζει κυρίως τα μη ενδημικά taxa. (EL)
Background: The genus Limonium is morphologically highly diverse, which complicates its taxonomy. The diversity of the genus has been assigned to the increased capacity of hybridization, in combination with the ability of the hybrids to produce asexually viable seeds and remain in populations. Targets: Here, the study of the genetic diversity of Limonium taxa in SE Crete is attempted, in order to reveal whether the morphometrics converge with the genetic characteristics and the role of the epigenetic factor. Methodology: Sampling took place in 11 sites of the SE Crete and in total 60 specimens have been collected, including six taxa, four of which were endemics. Morphometric analysis completed for all the specimens, while 44 specimens have been used for DNA extraction. Genetic diversity was analyzed using Amplified Fragment Length Polymorphisms (AFLPs), while epigenetic modifications were analyzed using Methyl-Sensitive Amplification Polymorphisms (MSAP). Results: The results revealed whether the morphometrics converge with genetic characteristics in the characterization of Limonium taxa in the area and the role of epigenetic factor. Conclusions: Although high morphological variability is presented between endemic taxa, at the genetic diversity level the high genetic variability is presented among nonendemic and endemic taxa or in specific cases between non-endemic taxa. Epigenetics follow similar pattern in variation with morphological characteristics, with nonendemic taxa as the only exception. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2015-11-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.