Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη ετερομεταλλικών συμπλόκων Mαγγανίου/Λανθανιδίων με τριολικούς υποκαταστάτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSynthesis, characterization and study in mixed-metal Mn/Ln cluster chemistry upon employment of triol ligand
Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη ετερομεταλλικών συμπλόκων Mαγγανίου/Λανθανιδίων με τριολικούς υποκαταστάτες

Τζιώτζη, Θωμαή Γ.

Μήλιος, Κωνσταντίνος
Τρικαλίτης, Παντελής
Δημάδης, Κωνσταντίνος

Η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός 3d/4f ετερομεταλλικών πλειάδων σε ενδιάμεσες οξειδωτικές βαθμίδες αποτελεί σήμερα έναν από τους κύριους ερευνητικούς στόχους. Οι πλειάδες αυτές περιέχουν πολλές φορές έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ασύζευκτων ηλεκτρονίων στη θεμελιώδη κατάσταση και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από μαγνητικής απόψεως, εμφανίζοντας ιδιότητες μαγνήτη μοναδικού μορίου (Single-Molecule Magnet). Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το σύστημα αντίδρασης Mn/LnIII/Η3L, όπου LH3: 2-(β-naphthalideneamino)-2-hydroxymethyl-1-propanol), κάτω από αερόβιες συνθήκες. Από το συνθετικό αυτό σύστημα οδηγηθήκαμε στην απομόνωση, το δομικό χαρακτηρισμό (μέσω κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ σε μονοκρυστάλλους και περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ σε δείγματα σκόνης), καθώς και το μαγνητικό χαρακτηρισμό τριών οικογενειών: [MnIII6LnIII2], [MnIII6LnIII4], και [MnIII6LnIIII6]. Η πρώτη ομάδα οκταπυρηνικών συμπλόκων εμφανίζει γενικό μοριακό τύπο: [MnIII6LnIII2O2 (OH) 22(HL) 6 (NO3)6 (H2O) 2]•6MeCN•0.5H2O, (Ln: Gd(1), Tb(2), Dy(3) Er(4), Y(5)). H νέα δεκαμεταλλική οικογένεια ετερομεταλλικών πλειάδων εμφανίζει γενικό μοριακό τύπο: [MnIII6LnIII4 (HL) 6 (OAc) 6 (O)(OH) 7 (MeO)(H2O) 3].3MeOH.(NO3)2, (Ln: Gd(1), Tb(2), Dy(3), Ηο(4), Y(5)).) Τέλος η τρίτη οικογένεια των δωδεκαπυρηνικών συμπλόκων έχει γενικό τύπο [MnIII6LnIII6 (OH) 7 (O2CPh) 11 (L) 3 (HL) 4 (NO3)(H2O) 3] .6.5MeCN.H2O, (Ln: Gd(1), Dy(2)). Τα σύμπλοκα αυτά αποτελούν παραδείγματα υψηλής πυρηνικότητας πλειάδων του MnIII και LnIII, με αισθητικά όμορφες δομές και ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες. (EL)
The synthesis and characterization of 3d/4f heterometallic clusters in intermediate oxidation states is one of the main research οbjectives in this field of chemistry. Such clusters often contain an unusually large number of unpaired electrons in the ground state and are of great interest from a magnetic behavior point of view, especially when they display single molecule magnetism properties (SMMs). In this work, we investigated the triad reaction system Mn/LnIII/Η3L, where LH3: 2-(β-naphthalideneamino)-2-hydroxymethyl-1-propanol), under aerobic conditions. From the above mentioned synthetic system we were able to isolate and fully characterize three closely related families, named: [MnIII6LnIII2], [MnIII6LnIII4], and [MnIII6LnIIII6]. The first group of octametallic heteronuclear complexes displays the general molecular formula: [MnIII6LnIII2O2 (OH) 2(HL) 6 (NO3)6 (H2O) 2]•6MeCN•0.5H2O (Ln: Gd(1), Tb(2), Dy(3), Er(4) and Y(5)), the second decametallic family displays general formula: [MnIII6LnIII4 (O)(OH) 7 (HL) 6 (OAc) 6 (MeO)(H2O) 3].3MeOH.(NO3) 2 (Ln: Gd(1), Tb(2), Dy(3), Ηο(4), Y(5)), while finally, the last family of dodecametallic clusters displays the general formula [MnIII6LnIII6 (OH) 7 (O2CPh) 11 (L) 3 (HL) 4 (NO3)(H2O) 3] .6.5MeCN.H2O, (Ln: Gd(1) and Dy(2)). All complexes are high nuclearity MnIII/LnIII species, with aesthetically beautiful structures and interesting magnetic properties. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Single molecule magnets
Μαγνητικές ιδιότητες
Μαγνήτες μοναδικού μορίου
Cluster
Σύμπλοκα
Magnetic properties


Ελληνική γλώσσα

2016-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.