Ρόλος των CRF πεπτιδίων στην κινητικότητα των MCF7 καρκινικών κυττάρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Ρόλος των CRF πεπτιδίων στην κινητικότητα των MCF7 καρκινικών κυττάρων

Ανδρεάκου, Ειρήνη-Ζαχαρούλα

Τσατσάνης, Χρήστος
Μακρυγιαννάκης, Αντώνης

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συνηθέστερος καρκίνος στις γυναίκες και η συχνότητα εμφάνισής του αυξάνει σταθερά. Είναι η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες και περίπου το 50% των ασθενών αναπτύσσουν μεταστατικό καρκίνο. Για την αντιμετώπισή του καρκίνου του μαστού χρησιμοποιούνται πολλές θεραπείες όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, εγχείρηση και ορμονοθεραπεία που μπορεί όμως να έχουν ανεπιθύμητες επιδράσεις. Μελλοντικός στόχος είναι να υπάρξουν νέες θεραπείες που να βασίζονται σε μηχανισμούς δράσης έναντι συγκεκριμένων μορίων-στόχων που χαρακτηρίζουν ειδικά τα καρκινικά κύτταρα. Τα πεπτίδια της CRF οικογένειας, τα οποία λόγω του κυρίαρχου ρόλου που έχουν στην απόκριση του οργανισμού στο στρες χαρακτηρίζονται ως νευροπεπτίδια του στρες, έχει βρεθεί να εκφράζονται και να εκκρίνονται από διάφορους τύπους καρκινικών κυττάρων και μέσω των υποδοχέων τους που είτε εκφράζονται στα κύτταρα αυτά είτε σε γειτονικούς ιστούς, επάγουν διαδικασίες που επηρεάζουν τη φυσιολογία του όγκου. Στην κυτταρική σειρά MCF7 του καρκίνου του μαστού έχει δειχθεί ότι σε συνθήκες χωρίς ορό τα CRF πεπτίδια επηρεάζουν διαδικασίες, όπως τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση τους. Με την παρούσα εργασία θέλαμε να ελέγξουμε αν τα πεπτίδια της CRF οικογένειας επηρεάζουν και μια άλλη ιδιότητά τους, την κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε την επίδραση που τα CRF πεπτίδια έχουν σε παράγοντες, που έχει δειχθεί να επηρεάζουν την ικανότητα μετάστασης των καρκινικών κυττάρων. Οι κυκλοοξυγενάσες είναι ένζυμα που έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξη του καρκινικού όγκου. Η δράση τους οδηγεί στην απελευθέρωση προσταγλανδινών, η παραγωγή των οποίων έχει άμεσα συνδεθεί με την ικανότητα που αποκτούν τα καρκινικά κύτταρα να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και να έχουν αυξημένη ικανότητα να δημιουργούν μεταστάσεις. Στη συγκεκριμένη εργασία παρατηρήθηκε ότι τα CRF πεπτίδια δρουν μέσω της κυκλοοξυγενάσης Cox1 και προκαλούν αύξηση των επιπέδων των προσταγλανδινών, ύστερα από 6 και 16 ώρες επίδρασης των κυττάρων MCF7 με τα πεπτίδια αυτά. Οι μεταλλοπρωτεινάσες, ένζυμα που αποδομούν την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, έχει δειχθεί να εμπλέκονται σε πολλές φάσεις της καρκινογένεσης από την εμφάνισή της έως τη μετάσταση. Ελέγχθηκε η επίδραση που πιθανά τα CRF πεπτίδια έχουν στην έκφραση των μεταλλοπρωτεινασών και παρατηρήθηκε ότι, ύστερα από μεγάλα χρονικά διαστήματα επίδρασης, τα CRF πεπτίδια αυξάνουν τα επίπεδα των μεταλλοπρωτεινασών. Επίσης ελέγχθηκε η επίδραση των CRF πεπτιδίων στα επίπεδα του αναστολέα των μεταλλοπρωτεινασών, TIMP1. Ο ΤΙΜΡ1 αναστολέας φαίνεται να επηρεάζει την εξέλιξη του καρκίνου όχι μόνο εμποδίζοντας τη δράση των μεταλλοπρωτεινασών αλλά και δρώντας με τρόπο ανεξάρτητο των μεταλλοπρωτεινασών. Ύστερα από μεγάλα χρονικά διαστήματα επίδρασης των MCF κυττάρων με τα CRF πεπτίδια παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων του. Η κινάση FAK είναι μία κινάση τυροσίνης, η φωσφορυλίωση της οποίας και κατ’ επέκταση η ενεργοποίηση της, έχει άμεσα συνδεθεί με την ενεργοποίηση μονοπατιών που εμπλέκονται σε πολλές διαδικασίες των κυττάρων, όπως απόπτωση, πολλαπλασιασμός και κινητικότητα. Αύξηση της φωσφορυλίωσής της έχει συσχετιστεί με την αύξηση της κινητικότητας των καρκινικών κυττάρων. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία του ανοφοσοφθορισμού παρατηρήθηκε αύξηση της φωσφορυλίωσής της ύστερα από επίδραση των MCF κυττάρων με τα CRF πεπτίδια. Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήγουμε ότι στην κυτταρική σειρά MCF7 του μαστού, σε συνθήκες χωρίς ορό, τα CRF πεπτίδια εμφανίζουν πλειοτροπική δράση. Επηρεάζουν πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, η δράση των οποίων έχει δειχθεί ότι επηρεάζει την κινητικότητα των κυττάρων αυτών. (EL)
Breast cancer is the most common type of cancer amongst women and the most common cause of cancer death. The incidence of breast cancer varies greatly around the world, being lower in less-developed countries and greatest in the more-developed countries. Many times breast cancer can metastasize via lymphatics to nearby lymph nodes, usually those under the arm. Breast cancer can also spread to other parts of the body via blood vessels or the lymphatic system, like to the lungs, pleura (the lining of the lungs), liver, brain, and most commonly to the bones. There are many therapies for breast cancer treatment such as, surgery, hormonal therapy, chemotherapy and radiotherapy. All these therapies, usually cause health problems. In the future scientists are trying to find new therapies against molecules that characterize specifically cancer cells. Peptides of the CRF family, that belong to stress neuropeptides, are expressed and secreted by cancer cells and through their receptors (CRFRs), which are expressed by cancer cells or by neighboring cells, they induce actions that affect the progress of the tumor. The aim of this study was to find out the role that possibly CRF peptides have in cell motility and metastasis of cell line MCF7 of breast cancer. Generally it has been shown that CRF peptides affect many functions of breast cancer cell line MCF7, like proliferation and apoptosis. Apart from these functions we wanted to study the action of CRF peptides in MCF7cell motility, and more specifically we wanted to see how CRF peptides affect the expression of many factors that have been implicated in the increase of cancer cell motility. Cyclooxygenase Cox1 is an enzyme that catalizes the conversion of arachidonic acid to prostaglandins. The production of prostaglandins has been associated with increase in cancer cell motility. From our results, it was shown that CRF peptides induce the expression of Cox1 after 6 and 16 hours of incubation and also increase the production of prostaglandins. Metalloproteinases are endopeptidases that also play significant role in tumor progression. It has been shown that CRF peptides affect the express ion of the MMP2 and MMP9 metalloproteinases. More specifically there was an increase of the levels of these two metalloproteinases after many hours incubation of MCF7 cells with CRF peptides. In contrast, TIMP1 an enzyme that inhibits the action of the metalloproteinases and also implicates in cancer cell motility, it was found from our results that CRF peptides decrease the production of it. Finally FAK kinase and more specifically the phosphorylation levels of it has also been implicated with the process of metastasis. With immunofluorescence we showed that CRF peptides increase the phosphorylation of this kinase. Conclusively, our results show that CRF peptides affect the expression of many factors that are involved in breast cancer cell motility and probably represent very good targets in order to avoid cancer progression. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Oncogene Proteins
Breast Neoplasms


Ελληνική γλώσσα

2008-07-30


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.