Αξιολόγηση της ποιότητας όρασης σε ασθενείς με κερατόκωνο πριν και μετά το συνδυασμό φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής με επέμβαση διασύνδεσης πλαγίων συνδέσμων κερατοειδικού κολλαγόνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοVisual performance evaluation in keratoconic patients before and after combined treatment with PRP and CXL
Αξιολόγηση της ποιότητας όρασης σε ασθενείς με κερατόκωνο πριν και μετά το συνδυασμό φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής με επέμβαση διασύνδεσης πλαγίων συνδέσμων κερατοειδικού κολλαγόνου

Πλάκα-Κουμαδωράκη, Αργυρώ Δ.

Κυμιωνής, Γεώργιος
Γκίνης, Χαράλαμπος
Πλαϊνης, Σωτήριος

Σκοπός: Η αξιολόγηση της ποιότητας όρασης σε κερατοκωνικούς ασθενείς πριν και μετά από συνδυαστική επέμβαση φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής με επέμβαση διασύνδεσης πλαγίων συνδέσμων κερατοειδικού κολλαγόνου για τη θεραπεία του κερατοκώνου. Ασθενείς και Μέθοδος: Προοπτική και επεμβατική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 18 οφθαλμοί 15 κερατοκωνικών. Οι μετρήσεις έγιναν προεγχειρητικά και 4 ± 1,5 μήνες μετεγχειρητικά. Υπολογίστηκαν η σκέδαση με το Oculus C-Quant για δύο διαφορετικές γωνίες (7ο και 3,5ο) μακριά από το κέντρο της PSF του σκεδαζόμενου φωτός, η οπτική οξύτητα μονόφθαλμα και διόφθαλμα με τη χρήση του τροποποιημένου ETDRS πίνακα του Πανεπιστημίου Κρήτης και διαφράγματος 3 και 6 mm τεχνητής κόρης, η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης σε σκοτεινό δωμάτιο μονόφθαλμα με τη βοήθεια του διαφράγματος των 6 mm τεχνητής κόρης και οι εκτροπές όλων των τάξεων για 3 και 6 mm διάμετρο κόρης σε σκοτεινό δωμάτιο με το εκτροπόμετρο Tracey. Αποτελέσματα: Προεγχειρητικά η μέση τιμή της σκέδασης βρέθηκε στις 7ο 1,06 ± 0,26 log units και στις 3,5ο 1,198 ± 0,15 log units Μετεγχειρητικά η μέση τιμή της σκέδασης αυξήθηκε και βρέθηκε 1,13 ± 0,11 log units στις 7ο (p=0,26) και 1,338 ± 0,12 log units στις 3,5ο (p=0,04 στατιστικά σημαντικό). Η οπτική οξύτητα μεταβλήθηκε στατιστικά σημαντικά στο επίπεδο του 5% μόνο στη μέτρηση με 6 mm τεχνητής κόρης (p=0,042 μονόφθαλμα και p=0,035 διόφθαλμα) από 0,14 ± 0,18 σε 0,07 ± 0,15 μονόφθαλμα και από 0,06 ± 0,18 σε -0,04 ± 0,11 διόφθαλμα. Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης βελτιώθηκε μετεγχειρητικά σε όλες τις χωρικές συχνότητες τόσο σε μεσοπικές όσο και σε φωτοπικές συνθήκες. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται για όλες τις χωρικές συχνότητες σε μεσοπικές συνθήκες και στις χωρικές συχνότητες 3, 6, και 18 c/deg στις φωτοπικές συνθήκες. Οι τιμές RMS των εκτροπών, ολικής, χαμηλής και υψηλής τάξης εμφανίζουν στατιστικά σημαντική μείωση στο επίπεδο του 1% για διάμετρο κόρης 3 mm. Αντίστοιχη στατιστικά πολύ σημαντική μείωση εμφανίζουν οι τιμές των εκτροπών 3ης τάξης, το κόμα, ο αστιγματισμός και το defocus. Για διάμετρο κόρης 6 mm οι διαφορές είναι 4 στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο του 1% για τις ολικές, της χαμηλής και υψηλής τάξης εκτροπές, τις εκτροπές 3ης τάξης και το defocus. Η βελτίωση είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 5% για το κόμα ενώ η διαφορά στον αστιγματισμό δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Η αλγεβρική τιμή της σφαιρικής εκτροπής μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό στα 3 και 6 mm κόρης. Οι υπόλοιπες εκτροπές, 4ης, 5ης και 6ης τάξης δε διαφοροποιήθηκαν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό ούτε στα 3 ούτε στα 6 mm διαμέτρου κόρης. Συμπεράσματα: Η ποιότητα όρασης βελτιώνεται σημαντικά μετά από συνδυαστική επέμβαση επιφανειακής φωτοεκτομής και επέμβασης διασύνδεσης πλαγίων συνδέσμων κερατοειδικού κολλαγόνου. Η αύξηση της σκέδασης εν μέρει περιορίζει αυτή τη βελτίωση. Για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων οι μετρήσεις θα επαναληφθούν στον ετήσιο μετεγχειρητικό έλεγχο όλων των ασθενών. (EL)
Purpose: To evaluate visual performance in keratoconic patients undergoing simultaneous conventional photorefractive keratectomy (PRK) followed by corneal crosslinking (CXL) Patients and Methods: Prospective, interventional, case series. 15 patients (18 eyes) with progressive keratoconus were included. There was performed preoperative and postoperative evaluation of retinal straylight (C-Quant, Oculus GmbH) for two eccentricities (7o and 3,5o), cycloplegic manifest refraction with 6 mm artificial pupil, monocular and binocular cycloplegic corrected ETDRS visual acuity with 3 and 6 mm artificial pupil, cycloplegic contrast sensitivity assessment in a dark room (FΑCT, Vision Sciences Research Corp.) using an 6 mm artificial pupil and cycloplegic wavefront analysis for 3 and 6 mm pupil (iTrace; Tracey Tech, Houston, Texas, USA) Results: Preoperatively mean retinal straylight value at 7ο was 1.06 ± 0.26 log units and at 3.5ο 1.198 ± 0.15 log units. Postoperatively mean retinal straylight value increased to 1.13 ± 0.11 log units at 7ο (p=0.26) and at 1.338 ± 0.12 log units at 3.5ο (p=0.04). Visual acuity improved at the statistical significant level of 5% by using the artificial pupil of 6 mm (p=0,042 monocularly και p=0,035 binocularly) from the preoperative value of 0.14 ± 0.18 to 0.07 ± 0.15 monocularly to 0.06 ± 0.18 σε -0.04 ± 0.11 binocularly. Contrast sensitivity improved postoperatively at all spatial frequencies in mesopic and photopic conditions. The difference is statistical significant in all spatial frequencies in mesopic conditions and at 3, 6, και 18 c/deg in photopic conditions. RMS values of total, low and high order aberrations as well as 3rd order aberrations, coma, defocus and astigmatism show statistical significant reduction at the level of 1% for 3 mm pupil diameter. RMS values differ statistical significantly at the level of 1% for 6 mm pupil diameter in total, low and high order aberrations as well as in 3rd order aberrations and defocus. Improvement is statistically significant at the level of 5% in coma whereas astigmatism did not differ significantly. Introduction of positive spherical aberration was statistical significant for both 3 and 6 mm pupil. Aberrations of 4th, 5th and 6th order did not differ significantly postoperatively. 6 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» Conclusion: Combined photorefractive keratectomy and corneal crosslinking seem to result in better visual performance by improving corrected visual acuity and contrast sensitivity as well as by reducing visual impairment caused by aberrations. Retinal straylight is increased due to corneal structural changes and posterior haze formation. Further follow-up and additional cases are needed in order to obtain final conclusions regarding visual performance of keratoconic patients after combined treatment. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Κερατόκωνος
Keratoconus
Σκέδαση
Corneal crosslinkings Straylight
Contrast sensitivity
Διασύνδεση πλαγίων συνδέσμων κερατοειδικού κολλαγόνου
Ophthalmology
Ευαισθησία φωτεινή


Ελληνική γλώσσα

2011-12-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.