Συσχέτιση των μεταναστευτικών προτύπων της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta με ωκεανογραφικές διεργασίες και διερεύνηση της επίδρασης της αλιείας στην θνησιμότητα των χελωνών στην Μεσόγειο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Συσχέτιση των μεταναστευτικών προτύπων της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta με ωκεανογραφικές διεργασίες και διερεύνηση της επίδρασης της αλιείας στην θνησιμότητα των χελωνών στην Μεσόγειο

Καββαδία, Αλεξάνδρα

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης χλωροφύλλης αλλά και των ωκεανογραφικών διεργασιών στις κινήσεις των χελωνών Caretta caretta στην Μεσόγειο. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι σε κάποια είδη θαλάσσιων χελωνών τα άτομα κινούνται στην ανοιχτή θάλασσα κατά μήκος «μεταναστευτικών διαδρόμων», η ύπαρξη των οποίων μπορεί να σχετίζεται με επιφανειακές θαλάσσιες διεργασίες. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν, μέσω GIS (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών) τεχνικών οι πορείες έντεκα χελωνών σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα εικόνων επιφανειακής θαλάσσιας θερμοκρασίας (SST) και επιφανειακής θαλάσσιας χλωροφύλλης (CHL-a). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χελώνες καταλαμβάνουν ύδατα με SST από 15.5 σε 26 οC κατά τη διάρκεια του χρόνου και CHL-a από 0,07 σε 0,93 mg/m3, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποιο πρότυπο στην κίνησή τους. Παρατηρήθηκε ότι οι διαδρομές τεσσάρων χελωνών φαίνονται να σχετίζονται με γεωστροφικούς στροβίλους (κυκλώνες και αντικυκλώνες) στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Πιθανόν οι χελώνες να επωφελούνται από την κυκλωνική κυκλοφορία για εξοικονόμηση ενέργειας στην κίνηση τους και για να ικανοποιήσουν τις διατροφικές ανάγκες τους. Στη Μεσόγειο εκτός από την υποβάθμιση των περιοχών αναπαραγωγής, η αλιευτική δραστηριότητα φαίνεται να συνιστά την κύρια αιτία θανάτου στις χελώνες. Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν 386 εκθαλασσωμένες χελώνες που καταγράφηκαν για την περίοδο 1990 – 2004, στις περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου. Οι χελώνες που αναλύθηκαν αφορούσαν τα είδη Caretta caretta και Chelonia mydas. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες και οι λιγότεροι τους χειμερινούς. Επιπλέον ένα μεγάλο ποσοστό θανατωμένων χελωνών αφορούσε ενήλικα άτομα. Στις γνωστές περιπτώσεις η κύρια αιτία θανάτου ήταν η αλιεία. Για πρόβλεψη στις περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτός ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου (72%) εφαρμόστηκε η μέθοδος της διακριτικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι περισσότεροι θάνατοι αποδόθηκαν στην αλιεία. Η θετική συσχέτιση του αριθμού των εκθαλασσωμένων χελωνών και της αλιευτικής προσπάθειας στην παράκτια αλιεία από το 1995-2004 φαίνεται να οφείλεται στην εποχικότητα, λόγω της αύξησης της αλιευτικής δραστηριότητας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. (EL)
The aim of the current study was an attempt to investigate the role of temperature, of the concentration of chlorophyll and of the oceanographic processes in the movements of sea turtles Caretta caretta in the Mediterranean Sea. For this purpose we analyzed, through GIS (Geographical Information System) the tracks of eleven turtles in combination with satellite data of sea surface temperature (SST) and sea surface chlorophyll (CHL-a) images, respectively. The results showed that the turtles occupy SST of 15.5 - 26 οC annually and CHL-a of 0,07 -0,93 mg/m3, however there was not revealed any pattern in their movements related with SST and CHL-a. Furthermore was observed that the routes of four turtle seem to be correlated with eddies (cyclones and anticyclones) in east basin of the Mediterranean Sea. One possible explanation may be that the turtles use the cyclonic circulation in their movements to save energy and to satisfy their feeding needs. In the Mediterranean Sea except of the degradation of the nesting areas, the fishing activity seems to be one of the major causes of the sea turtle deaths. In this study we analyzed 386 stranded turtle recorded in the period 1990-2004 at the areas of Crete and Aegean Sea. The turtles that have been analyzed belong to the species Caretta caretta and Chelonia mydas. Most of the deaths were recorded during summer and less during winter. Additionally a high percentage of death turtles concerned individuals that were adults. In the known cases of analyzed sample the major cause of death were fishery activities. To predict the cases were the reason of death was unknown (72%) we applied the method of discriminal analysis. According to our results the major cause of death was due to fishery. There was a positive correlation of the number of stranded turtles and fishing effort of coastal fishery in the period 1995-2004 which appear to be owed to seasonality,due to the increase of fishing activity in the summer. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2005-11-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)