Μελέτη των ιοντικών αλληλεπιδράσεων της αμινοτελικής περιοχής του συνυποδοχέα CCR5 του CD4+ T λεμφοκυττάρου με τη V3 περιοχή της γλυκοπρωτεΐνης gp120 του HIV-1

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Study of ionic interactions between the aminoterminal region of the CCR5 coreceptor of CD4+ T lymphocytes with the V3 region of the gp120 glycoprotein of HIV-1
Μελέτη των ιοντικών αλληλεπιδράσεων της αμινοτελικής περιοχής του συνυποδοχέα CCR5 του CD4+ T λεμφοκυττάρου με τη V3 περιοχή της γλυκοπρωτεΐνης gp120 του HIV-1

Μπουντουράκη, Αφροδίτη Στυλιανού

Ρίζος, Απόστολος Κ.

Οι εφαρμογές και η χρήση συνθετικών πεπτιδίων για την αντιμετώπιση ασθενειών του ανθρώπου αυξάνονται ραγδαία, καθώς και η ανάπτυξη της απαιτούμενης αντίστοιχης τεχνολογίας. Παρόλο που γνωρίζουμε καλά τη βιολογία του ιού που προκαλεί το AIDS (HIV-1), οι πληροφορίες μας για το τρόπο που ο ιός προκαλεί τη ασθένεια είναι περιορισμένες. Aυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ιός είναι εξαιρετικά εξαρτημένος στον φυσικό του ξενιστή, τον Άνθρωπο, και δεν υπάρχουν ικανοποιητικά μοντέλα για να μελετηθεί η δράση του ιού σε συνάρτηση με την ασθένεια. Tο πρόβλημα που κάνει πολύ πιο σύνθετο το θέμα της παθογένεσης είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κυτταρικού πληθυσμού που απαλείφεται εξαιτίας της παρουσίας του ιού στον οργανισμό του ξενιστή δεν έχει μολυνθεί από τον ιό. H επικρατούσα άποψη σήμερα είναι ότι ο ιός ευαισθητοποιεί τα αποπτωτικά μονοπάτια αυτών των κυττάρων και τα οδηγεί σε «προγραμματισμένο θάνατο». Το φαινόμενο αυτό μελετήθηκε στο παρελθόν από την ερευνητική μας ομάδα με συνθετικά πεπτίδια της V3 περιοχής του ιού σε συνάρτηση με τον φυσιολογικό μηχανισμό της αντιγονο-παρουσίασης. 8ς εκ τούτου, αναπτύχθηκε μία καινοτόμος μέθοδος μελέτης ειδικών μηχανισμών του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου η οποία επιβεβαίωσε ότι το V3 φαινόμενο είναι ένας γενικός μηχανισμός του ιού. Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του υποδοχέα χημειοκινών CCR5 που βρίσκεται στην επιφάνεια των ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων καθώς και της αλληλεπίδρασης της V3 περιοχής με το CCR5 με φυσικοχημικές μεθόδους και ειδικότερα με φασματοσκοπία σκέδασης ακτίνων laser. Αναλύθηκε η συμπεριφορά των συγκεκριμένων υλικών σε φυσιολογικά διαλύματα και η επιρροή ιοντικών δυνάμεων/αλληλοεπιδράσεων σαν συνάρτηση του αριθμού των βασικών αμινοξέων στην V3 περιοχή. (EL)
The applications and the use of synthetic peptides to treat human diseases are increasing rapidly, as well as the development of relevant technologies. Although we know the basic biology of the virus that causes AIDS (HIV-1), our information on how the virus causes the disease is limited. That is because the virus is highly dependent on its natural host, humans, and there aren’t good models to study the effect of the virus in relation to the disease. The problem that makes even more complex the issue of pathogenesis is that the majority of the cell population that is deleted by the presence of the virus in the body of the host is not infected. The prevailing view today is that the virus sensitizes the apoptotic pathways of these cells and leads them to programmed death. This phenomenon has been studied previously by our research team with synthetic peptides of the V3 region of the virus according to the physiological mechanism of antigen presentation. Therefore we developed a novel method to study specific mechanisms of the human immune system which confirmed that the V3 phenomenon is a general mechanism for the virus. The main purpose of this work is the study of chemokine receptor CCR5 who lies on the surface of activated T lymphocytes and the interaction of the V3 region with CCR5 by physicochemical methods, in particular laser light scattering spectroscopy. We have analyzed the behavior of these materials in physiological solutions and the influence of ionic forces/interactions as a function of the number of basic amino acids in the V3 region. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

HIV-1
V3 περιοχή
Laser light scattering
Σκέδαση ακτίνων laser
CCR5
Ιοντικές αλληλεπιδράσεις
Ionic interactions
V3 region


Greek

2010-07-02


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)