Επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στο βένθος γυμνών ιζημάτων και λειμώνων Posidonia oceanica στην ανατολική και δυτική μεσόγειο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στο βένθος γυμνών ιζημάτων και λειμώνων Posidonia oceanica στην ανατολική και δυτική μεσόγειο

Αποστολάκη, Ευγενία

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των χημικών παραμέτρων του ιζήματος και της βενθικής μακροπανίδας που διαβιεί τόσο σε γυμνά ιζήματα όσο και σε λιβάδια Posidonia οceanica, σε σχέση με τη επίδραση της λειτουργίας εγκαταστάσεων ιχθυοτροφείων στην Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε δυο μονάδες (Σούνιο και Alicante) και περιελάμβαναν συλλογή δειγμάτων ιζήματος και μακροπανίδας κατά μήκος μιας διατομής από τους κλωβούς. Το οξειδο-αναγωγικό δυναμικό ήταν θετικό σε όλους τους σταθμούς του γυμνού ιζήματος στο Σούνιο, ενώ παρουσίασε αρνητικές τιμές στην επηρεαζόμενη περιοχή του περισσότερο ιλυώδους ιζήματος στο Alicante. Διατηρήθηκε θετικό για το σύνολο των σταθμών εντός του λειμώνα της P. oceanica. Οι συγκεντρώσεις των φυτοχρωστικών, του οργανικού υλικού, του οργανικού άνθρακα, του οργανικού αζώτου και του ολικού φωσφόρου έδειξαν σημαντική πτώση με την αύξηση της απόστασης από τους κλωβούς στο Σούνιο. Αντίστοιχα σημαντική μείωση στο Alicante παρατηρήθηκε μόνο στη συγκέντρωση του φωσφόρου. Η απόκριση της πανίδας ήταν διαφορετική ως προς την περιοχή έρευνας (Σούνιο και Alicante), τον τύπο ιζήματος (γυμνό ίζημα και ίζημα με P. oceanica) και την μετρηθείσα παράμετρο (βιομάζα, αριθμός ειδών, αφθονία, ποικιλότητα). Οι τιμές των δεικτών ποικιλότητας (Margalef, Shannon-Wiener, Average Taxonomic Distinctness) ήταν υψηλές στο σύνολο των σταθμών. Οι σταθμοί διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τον τύπο ιζήματος, αποτελούμενοι από χαρακτηριστικά είδη, ενώ δεν παρουσίασαν διαφορά ως προς την απόσταση από τους κλωβούς. Ο έντονος υδροδυναμισμός και το χονδρόκοκκο ίζημα, που παρατηρήθηκαν στις εκτεθειμένες περιοχές μελέτης, καθώς συνεπάγονται αυξημένη διαθεσιμότητα οξυγόνου στο ίζημα, εξηγούν τη μικρή επίδραση των ιχθυοτροφείων στη μακροπανίδα και των δυο περιοχών. Βάσει των παραπάνω, και δεδομένου ότι οι λειμώνες της P. oceanica στις συγκεκριμένες περιοχές μελέτης συρρικνώνονται συνεχώς ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, προκύπτει ότι η βενθική μακροπανίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης υγείας χονδρόκοκκων ιζημάτων, όπως είναι το ίζημα εντός του λειμώνα της P. oceanica. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2004-07-26


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.