Σύνθεση πρωτότυπων πολυαμινικών συζευγμάτων με στεμματοειδείς αιθέρες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Σύνθεση πρωτότυπων πολυαμινικών συζευγμάτων με στεμματοειδείς αιθέρες

Damianakos, Charilaos
Δαμιανάκος, Χαρίλαος Γεωργίου

Παπαϊωάννου, Διονύσιος

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν α) η σύνθεση συζευγμάτων στεμματοειδών αιθέρων (CE) με πολυαμίνες και β) η περεταίρω διακυλίωση ενός από αυτά (145) στις δύο πρωτοταγείς του αμινομάδες, αφ' ενός με ρετινοϊκό οξύ (RA-OH), αφ' ετέρου με διυδροκαφφεϊκό οξύ. Ειδικότερα παρασκευάσαμε τα παρακάτω συζεύγματα CE με πολυαμίνες: N,N΄-δις(3΄-αμινοπροπυλο)-1,7-διαζα-15-CE-5 (127), Ν,Ν΄-δις(3΄-αμινοπροπυλο)-4΄,4΄΄(5΄΄)-διαμινο-διβενζο-15-crown-5 (128), SPD-CH2-18-crown-6 (129) και Ν,Ν΄-(SPD)2-1,7-διαζα-18-crown-6 (145). Οι προσπάθειες σύνθεσης των CE-πολυαμινικών συζευγμάτων SPM-CH2-15-crown-5 (130) και Ν1,Ν8-δις(μεθυλενο-18-crown-6)SPD (133) δεν τελεσφόρησαν. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τα συζεύγματα 127 και 128 περιελάμβανε προσάρτηση 3΄-αμινοπροπυλίου σε αμινομάδες επί του αντίστοιχου CE μέσω ακυλίωσής του με τον ηλεκτριμιδεστέρα της Trt-β-Ala. Για τους SPD-LCE 129 και 145 οι αμινομάδες επί των αντίστοιχων CE ακυλιώθηκαν με τον ηλεκτριμιδεστέρα του διπεπτιδίου Trt-β-Ala-GABA. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προκύπτοντα πολυαμίδια ανάγονταν με LiAlH4 εντός THF προς τις αντίστοιχες πολυαμίνες από τις οποίες απομακρύνονταν τελικά οι τριτυλ-ομάδες (Trt) των ακραίων αμινομάδων με TFA σε DCM. Η προσπάθεια σύνθεσης του SPM-LCE 130 περιελάμβανε ακυλίωση του αμινομεθυλο-CE 156 με Trt-β-Ala-OSu, αποτριτυλίωση και δεύτερη ακυλίωση με Trt-β-Ala-GABA-OSu. Αναγωγή του προκύπτοντος τριαμιδίου 159 με LiAlH4 δεν οδήγησε σε καθαρή πολυαμίνη 160 λόγω της εξαιρετικά δύσκολης FCC έκλουσής της. Επίσης η προσπάθεια προσάρτησης του υδροξυμεθυλο-CE 163 στα ακραία SPD άτομα αζώτου του (ons)3SPD (162) με αντίδραση Mitsunobu οδήγησε σε μη διαχωρίσιμο μείγμα προϊόντων. Τέλος η ακυλίωση των πρωτοταγών αμινομάδων της CE-πολυαμίνης 145 με τον ηλεκτριμιδεστέρα του ρετινοϊκού οξέος 155 έδωσε το σύζευγμα 132 ακάθαρτο και με ικανοποιητική απόδοση, ενώ με τον ηλεκτριμιδεστέρα του Ο,Ο΄-διβενζυλοκαφφεϊκού οξέος 152 το σύζευγμα 153, ομοίως. Καταλυτική υδρογόνωση/υδρογονόλυση του τελευταίου έδωσε το αποπροστατευμένο ανάλογο κουκοαμίνης Α 131. (EL)
The aim of the present work was (i) the synthesis of conjugates of crown ethers (CEs) with polyamines and (ii) the further diacylation of one of them (145) on its two primary amino groups with retinoic acid (RA-OH) and dihydrocaffeic acid as well. In particular, in the course of the present work we prepared the following CE-conjugates with polyamines: N,N΄-di(3´-aminopropyl)-1,7-diaza-15-CE-5 (127), N,N´-di(3´-aminopropyl)-4´,4΄΄(5΄΄)-diamino-dibenzo-15-crown-5 (128), SPD-CH2-18-crown-6 (129) and N,N΄-(SPD)2-1,7-diaza-18-crown-6 (145). Our efforts to synthesize the CE-polyamine conjugates SPM-CH2-15-crown-5 (130) and N1,N8-di(methylene-18-crown-6)SPD (133) were not succesful. Our methodology followed to synthesize the conjugates 127 and 128 included attachment of 3΄-aminopropyl on the amino groups of the relevant CEs through their acylation with the succinimidyl ester of Trt-β-Ala. As regards SPD-LCE 129 and 145, the amino groups on the relevant CEs were acylated with the succinimidyl ester of the dipeptide Trt-β-Ala-GABA. All the above resulting polyamides were reduced with LiAlH4 in THF to the corresponding polyamines, which were finally detritylated on their terminal amino groups with TFA in DCM. The synthetic effort towards SPM-LCE 130 included acylation of aminomethyl-CE 156 with Trt-β-Ala-OSu, detritylation and second acylation with Trt-β-Ala-GABA-OSu. Reduction of the resulting triamide 159 with LiAlH4 failed to give pure polyamine 160 due to difficulties met with its purification with FCC. Furthermore our effort to attach hydroxymethyl-CE 163 on the terminal SPD nitrogen atoms of (ons)3SPD (162) using the Mitsunobu reaction, led to an unseparable mixture of products. Finally, the acylation of the primary amino groups of the CE-polyamine 145 with RA-OSu (155) gave the conjugate 132 impure and with satisfactory yield. Similarly, diacylation of 145 with the succinimidyl ester of O,O΄-dibenzylocaffeic acid (152) gave the impure conjugate 153 in good yield. Catalytic hydrogenation/hydrogenolysis of the latter resulted to the kukoamine A analogue 131. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2002-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)