Οργανικός διαλυτός άνθρακας και οργανικό διαλυτό άζωτο σε αστικές και απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου : πηγές, κατανομή μεγέθους και εποχική διακύμανση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Water-soluble organic carbon and nitrogen in urban and remote location in Cyprus : sources, size distribution and seasonal variability
Οργανικός διαλυτός άνθρακας και οργανικό διαλυτό άζωτο σε αστικές και απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου : πηγές, κατανομή μεγέθους και εποχική διακύμανση

Βαργιακάκη Ευθυμία Ν.

Κανακίδου, Μαρία
Μιχαλόπουλος, Νικόλαος
Στεφάνου, Ευριπίδης

Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια από τις λίγες μελέτες οι οποίες πραγματεύονται τη μελέτη διαλυτών οργανικών ενώσεων άνθρακα και αζώτου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι περισσότερες από τις υπάρχουσες εργασίες μελετούν κυρίως τη σύσταση ιόντων και μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της δεδομένης μελέτης είναι ο προσδιορισμός του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) και αζώτου (WSON), καθώς και ο λόγος (C/N) αυτών σε δείγματα αερολυμάτων στην περιοχή της Κύπρου κατά τη διάρκεια ενός έτους, Ιανουάριος – Δεκέμβριος του 2011. Οι δειγματοληψίες προέρχονται από δύο διαφορετικά περιβάλλοντα (περιοχή υποβάθρου-Αγ. Μαρίνα, αστική περιοχή- Λευκωσία), που μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τις τοπικές πηγές, ανθρωπογενούς ή μη προέλευσης από τις μεταφερόμενες πηγές εκπομπής. Στόχος αυτής της μελέτης, παράλληλα με τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων για τα παραπάνω χημικά είδη, είναι ο καθορισμός των πηγών προέλευσης τους, των διεργασιών που διέπουν την παρουσία τους στην ατμόσφαιρα, καθώς και την ερμηνεία της χωρικής και χρονικής κατανομής τους. Η συγκέντρωση του WSOC για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας είναι 1,02 ±0,22 μg/m3 και 1,98 ± 1,00 μg/m3 αντίστοιχα, συνεισφέροντας στον συνολικό οργανικό άνθρακα με ποσοστό 52% και 34% αντίστοιχα. Ενώ η συγκέντρωση του WSON για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας είναι 9,5 ±5,8 nmol/m3 και 12,48 ±2,41 nmol/m3 αντίστοιχα, συνεισφέροντας στο συνολικό υδατοδιαλυτό άζωτο με ποσοστό 13% και 18% αντίστοιχα. Επιπλέον, ο λόγος C/N για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας προσδιορίστηκε 10,5 ± 5,5 και 11,8 ± 4,5 αντίστοιχα, εμφανίζοντας διακύμανση με μέγιστες τιμές κατά τη χειμερινή περίοδο, υποδεικνύοντας συνεισφορά από πολυαρωματικές ενώσεις, έδαφος και χαμηλές τιμές κατά την καλοκαιρινή περίοδο, υποδεικνύει συνεισφορά από αμινοξέα, βακτήρια και βιογενείς πηγές. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την περιοχή υποβάθρου- Αγ. Μαρίνα υποδεικνύουν ότι οι συγκεντρώσεις των WSOC και WSON εμφανίζουν υψηλότερες τιμές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου των υψηλών θερμοκρασιών και της φωτοχημείας, της απουσίας υγρής εναπόθεσης αλλά και της ενισχυμένης μεταφοράς αερολυμάτων από απομακρυσμένες πηγές. Αντίθετα τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την Λευκωσία υποδεικνύουν ότι τα WSOC και WSON εμφανίζουν όμοιες συγκεντρώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο με την Αγ. Μαρίνα, ενώ έχουν υψηλότερες τιμές κατά τη χειμερινή περίοδο. Αυτό σημαίνει πως η Λευκωσία είναι απαλλαγμένη από αξιοσημείωτη τοπική επιβάρυνση κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Αντίθετα οι συγκεντρώσεις στη Λευκωσία κατά τους χειμερινούς μήνες σε σχέση με εκείνες της Αγ.Μαρίνας ερμηνεύονται από αυξημένες καύσεις λόγω τοπικών πηγών (οικιακή θέρμανση και μεταφορές). (EL)
This work deals with the study of water-soluble organic carbon (WSOC) and nitrogen (WSON) as well their C/N ratio in aerosols in Cyprus during a year period (January to December 2011). The samples originate from two different areas of Cyprus, representing different environments (Ag. Marina, a natural background site and Nicosia, an urban site), which help us to identify the relative contribution of local and regional sources in WSOC and WSON levels. Another aim of the study is the identification of their sources, the process governing their presence in the atmosphere as well as their spatial and temporal distribution. WSOC concentrations for Ag. Marina and Nicosia average 1,02 ±0,22 μg/m3 and 1,98 ± 1,00 μg/m3 respectively, with contribution of WSOC to total organic carbon of about 52% and 34% respectively. WSON concentrations for Ag. Marina and Nicosia are on average of 9,5 ±5,8 nmol/m3 and 12,48 ±2,41 nmol/m3 respectively, with the contribution of WSON to total organic nitrogen of about 13% and 18% respectively. In addition, C/N ratio for Ag. Marina and Nicosia was calculated to be of 10,5 ± 5,5 and 11,8 ± 4,5 respectively, displaying seasonal variation with winter maximum and summer minimum ratios. Both WSOC and WSON concentrations in Ag.Marina depict a distinct variability characterized by higher levels during summer due to the high temperature and photochemistry, absence of wet deposition and enhanced transport of aerosols from remote sources. On the other hand, the WSOC and WSON concentrations in the region of Nicosia have similar concentrations with the Ag.Marina during summer, but much higher during winter. This indicates that Nicosia is free of notable local pollution during Summer. On the other hand, the enhancement in WSOC and WSON during winter months, reflects an increased contribution from local sources (household heating and transport). (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2015-03-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)