Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνισότητες Υγείας σε χώρες της Ευρώπης από το 2004 ως το 2012
Health inequalities among European countries from 2004 to 2012

Παρασύρης, Φραγκίσκος

Λιναρδάκης, Ε.
Ροβίθης, Μ.
Φιλαλήθης, Α.

Εισαγωγή: Οι ανισότητες υγείας μεταξύ χωρών ή περιοχών είναι οι διαφοροποιήσεις στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού που επισυμβαίνουν ως αποτέλεσμα των διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών διεργασιών και πολιτικών υγείας κάθε χώρας. Κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία επηρεάζοντας την υγεία του πληθυσμού, καθώς η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας είναι γνωστή. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κοινωνία απαντά στην κρίση διαμορφώνει το βάθος και την ένταση των συνεπειών στην υγεία του πληθυσμού. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη ερευνώνται οι ανισότητες υγείας μεταξύ ομάδων χωρών της Ευρώπης, ανάλογα με την οικονομική πολιτική που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008. Μεθοδολογία: Επτά Ευρωπαϊκές Χώρες χωρίστηκαν σε τρείς υποομάδες ανάλογα με τα οικονομικά προγράμματα που υιοθέτησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης (Ελλάδα-Πορτογαλία, Ιταλία-Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία-Σουηδία-Γερμανία). Εκτιμήθηκαν οι ανισότητες υγείας στην περίοδο πριν την κρίση 2004-2008 και κατά τη διάρκεια αυτής 2009-2012, με μέτρηση επτά επιλεγμένων δεικτών υγείας. Αποτελέσματα: Πέντε από τους επτά δείκτες υγείας επιδεινώθηκαν κατά την κρίση στην υποομάδα Ελλάδα- Πορτογαλία, ενώ στις υπόλοιπες υποομάδες βελτιώθηκαν όλοι οι δείκτες υγείας. Βρέθηκαν επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές στο Προσδόκιμο Ζωής και στο Δείκτη Αυτοκτονιών, τόσο πριν την κρίση όσο και μετά μεταξύ των τριών υποομάδων. Διαφοροποίηση μεταξύ των υποομάδων εντοπίστηκε σε σχέση με τη Μητρική θνησιμότητα πριν την κρίση, η οποία εξαλείφθηκε κατά τη διάρκεια αυτής. Ο δείκτης Ισότητας στην Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας επιδεινώθηκε κατά την κρίση σε Ελλάδα και Πορτογαλία, διαφοροποιούμενος σημαντικά από τον αντίστοιχο της Μεγάλης Βρετανίας, Σουηδίας και Γερμανίας. Συμπέρασμα: Διαπιστώθηκε μία διαβαθμισμένη επίδραση της κρίσης στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού ανάλογα με την οικονομική πολιτική που ακολούθησαν οι χώρες. Η υποομάδα Ελλάδας Πορτογαλίας που υιοθέτησε σκληρές πολιτικές λιτότητας και περικοπών επλήγη σημαντικά. Οι ανισότητες υγείας επιτάθηκαν εις βάρος της συγκεκριμένης υποομάδας ενώ η υποομάδα Μεγάλης Βρετανίας, Σουηδίας και Γερμανίας είχε την ευχέρεια σημαντικής βελτίωσης των δεικτών υγείας του πληθυσμού της. (EL)
Introduction: Health inequalities among countries or regions are the differences in health status of the population that occur as a result of different social and economic processes and health policies of each country. During each economic crisis, social and economic conditions change rapidly, affecting the health of the population. The link between socioeconomic indicators and health indicators during an economic crisis is already known from the bibliography. The way in which each society responds to the economic crisis, finally configures the severity and intensity of the impact on the population’s health. Aim: The present study aims to investigate the health inequalities between European countries groups, depending on the economic politics they engaged during economic crisis of 2008 Methods: Seven European countries were divided into three sub groups according to the economic program they engaged during 2008 financial crisis (Greece-Portugal, Italy-Spain and Great Britain-Sweden- Germany). The present study evaluated the health inequalities before economic crisis 2004-2008 and during economic crisis 2009-2012, with the use of seven health indicators Results: Five out of seven health care indicators were aggravated during crisis in the sub group Greece-Portugal, while in the other sub groups all health indicators were improved. Moreover, statistically significant differences were found in life expectancy and suicide indicators, both before and after economic crisis between the three subgroups. Differences between the sub groups were identified in maternal mortality indicator before economic crisis, which were eliminated during economic crisis. Equality of access to health services worsened during the economic crisis in Greece and Portugal, varied considerably from the UK, Sweden and Germany sub group index. Conclusions: A graded effect of the economic crisis on the health status of the population was found, depending on the economic policy pursued by the countries. Greece-Portugal sub group which adopted cruel austerity policies and cuts, suffered significantly. Health inequalities aggravated against Greece-Portugal sub group while the sub group Great Britain- Sweden and Germany significantly improved health indicators of the population. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Οικονομική κρίση
Δείκτες υγείας
Health indicators
Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες
Socioeconomic indicators
Ανισότητες υγείας
Economic crisis


Ελληνική γλώσσα

2015-03-31


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.