Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας

Ζερβός, Χρήστος

Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Παναγοπούλου, Σοφία
Παλλήκαρης, Ιωάννης

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και σύγκριση των σφαλμάτων υψηλής τάξης του συνολικού οπτικού συστήματος αλλά και των επιμέρους διαθλαστικών του επιφανειών ανάμεσα σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας, όπως επίσης και η σύγκριση της ευαισθησίας αντίθεσης τους (CSF). Αρχικά αξιολογήθηκε η οπτική οξύτητα 48 ατόμων ηλικίας από 18 έως 31 ετών και 35 ατόμων ηλικίας από 47 έως 58 ετών. Και οι δύο ηλικιακές ομάδες είχαν διόφθαλμα οπτική οξύτητα > 10/10 και μονόφθαλμα > 9/10. Οι συνολικές εκτροπές υψηλής τάξης μετρήθηκαν σε διάμετρο κόρης 6mm μετά από ενστάλλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου, με τον αναλυτή μετώπου κύματος COAS και οι κερατοειδικές εκτροπές με την τοπογραφία κερατοειδούς Τopolyzer (Wavelight), ενώ έμμεσα υπολογίστηκε και η συνεισφορά του κρυσταλλοειδή φακού στα συνολικά σφάλματα. Παρατηρήθηκε αύξηση των ολικών εκτροπών υψηλής τάξης στους πρεσβύωπες με σημαντικότερη αύξηση στην σφαιρική εκτροπή καθώς και στα RMS σφάλματα 4ης τάξης. Δεν φάνηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στα RMS σφάλματα τρίτης τάξης και το coma.Οι ολικές και οι 4ης τάξης RMS κερατοειδικές εκτροπές ήταν και αυτές υψηλότερες στους πρεσβύωπες σε αντίθεση με τα σφάλματα 3ης τάξης. Οι ολικές εσωτερικές εκτροπές υψηλής τάξης, που οφείλονται στον κρυσταλλοειδή φακό και την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή, δεν βρέθηκε να διαφέρουν μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων όπως επίσης και οι RMS τιμές 3ης και 4ης τάξης. Όμως η σφαιρική εκτροπή, το tetrafoil (και στους 2 άξονες) και το trefoil (x άξονα) παρουσίασαν στατιστικά υψηλότερες τιμές στους πρεσβύωπες. Η μέτρηση της ευαισθησίας αντίθεσης, που πραγματοποιήθηκε με το Functional Vision Analyzer, σε φωτοπικές και μεσοπικές συνθήκες, σε 29 νεαρούς και 30 πρεσβύωπες, έδειξε ότι μειώνεται σημαντικά στους πρεσβύωπες ενώ δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση της ευαισθησίας αντίθεσης, όπως προέκυψε από το εμβαδόν που περικλείεται κάτω από την καμπύλη κάθε εξεταζομένου, με το ολικό RMS υψηλής τάξης και το RMS 3ης τάξης. Αντίθετα η σφαιρική εκτροπή και το RMS 4ης τάξης φαίνεται να μειώνει σημαντικά την ευαισθησία αντίθεσης των εξεταζομένων. Από την παρούσα εργασία προέκυψε ότι το οπτικό σύστημα του οφθαλμού λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός αντιστάθμισης των ολικών του σφαλμάτων από τις επιμέρους διαθλαστικές του επιφάνειες. Πιθανοί παράγοντες που καθορίζουν τον μηχανισμό αυτό θα μπορούσαν να διερευνηθούν σε μελλοντικές έρευνες. (EL)
Τhe objective was to investigate the distribution and the correlation of the overall, the corneal and the internal higher-order aberrations between two emmetropic groups of young and presbyopic subjects as well as to compare their contrast sensitivity scores. At first, we tested the visual acuity of 48 subjects aged between 18 and 31 years and 35 subjects aged between 47 and 58 years. The binocular UVA in both groups was >10/10 and >9/10 for each eye. The total higher-order aberrations were determined using a COAS Hartmann-Shack analyzer and the corneal aberrations were measured by the topographic system Topolyzer (Wavelight, Germany) for a 6mm pupil while all eyes were cyclopleged. The relative contribution of the internal optics (posterior surface of the cornea and lens) to overall aberrations were measured indirectly. We found increased values of total HO RMS in the group of presbyopes with more prominent increase the spherical aberration and the 4th order RMS. We did not find significant differences between the two groups in 3rd order RMS and coma. From the analysis of corneal higer aberrations we found significant increase of the total and 4th order RMS, but not for 3rd order RMS. We also, did not find significant difference among the two groups in the total internal HO RMS, as well as in the 3rd and 4th internal RMS with the exception of spherical aberration, tetrafoil (both axes) and trefoil (x axis) which seem to be larger in the presbyopes. The measurement of the contrast sensitivity function οf 29 young and presbyopic subjects, was performed using Functional Vision analyzer, under photopic and mesopic conditions and showed that older subjects had reduced contrast sensitivity when compared with their younger counterparts. For all the subjects, the area under the log contrast sensitivity function (AULCSF) was not associated significantly with the total HO RMS and the 3rd order RMS, but there was a significant negative correlation with 4th order RMS and spherical aberration. The present study revealed that the optical system of the human eye behave as an auto-compensating mechanism because there is a balance between corneal and internal aberrations that results in smaller ocular aberrations. Further studies on the probable paths leading to that compensation and ontogenetic changes in aberration structure should provide further insights. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ophthalmology
Οφθαλμολογία


Ελληνική γλώσσα

2008-12-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.