Effect and mechanism of action of neurosteroids in inflammation -induced analgesia

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος και ο μηχανισμός δράσης των νευροστεροειδών στην επαγώμενη απο φλεγμονή αναλγησία
Effect and mechanism of action of neurosteroids in inflammation -induced analgesia

Πουλάκη, Σμαράγδα

Θερμού, Κυριακη
Βενυχάκη, Μαρία
Χαραλαμπόπουλος, Ιωάννης

Ο πόνος είναι μια δυσάρεστη αίσθηση οποία συχνά προκαλείται από έντονα ή επιβλαβή ερεθίσματα. Διάφοροι τύποι πόνου έχουν περιγραφεί σύμφωνα με τις διάφορες συνιστώσες του, όπως η διάρκεια, η τοποθεσία, και τον τύπο του συστήματος που επηρεάζει. Η μελέτη αυτήεπικεντρώθηκε στον φλεγμονώδη πόνο που εμφανίζεται μετά από τραυματισμό ιστού ή μόλυνση, και είναι συνυφασμένος με την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος για την επιδιόρθωση του ιστού. Ο πόνος προκαλεί δυσφορία, άγχος και φόβοστο άτομο, αλλά έχει και προστατευτικό ρόλο, εμποδίζοντάς το να χρησιμοποιήσει περαιτέρω το τραυματισμένο μέλος. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί ο ρόλος των νευροστεροειδών σε καταστάσεις φλεγμονώδους πόνου. Τα νευροστεροειδή όπως η DHEA και η αλλοπρεγνανολόνη έχει δειχθεί ότι συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπισητου πόνου και της υπεραλγησίας, όπως έχει παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας μοντέλαεπαγωγής πόνου και φλεγμονής όπως το ¨Carraggenaninduced pain model¨. Το νέο συνθετικό ανάλογο της DHEA που στερείται των ενδοκρινικών ιδιοτήτων της, BNN27, μελετήθηκε σε ένα μοντέλο φλεγμονής και υπεραλγησίας σε ποντίκια όπου προκαλείται από το ¨Complete Freund’sAdjuvant (CFA)¨. Επικεντρωθήκαμεστο ρόλο του BNN27 στα βασικά επίπεδα πόνου και στον φλεγμονώδη πόνο και οίδημα χρησιμοποιώντας τη συσκευή του Hargreaves και το πληθυσμομέτρο, αντίστοιχα. Επιπλέον, μετρήσαμε τα επίπεδα κορτικοστερόνης ορού, και εξέτασαμετο φλεγμαίνοντα ιστό για διείσδυση ανοσοκυττάρων. Διερευνήσαμε επίσης την απελευθέρωση κυτοκινών όπως ΤΝF-α, IL-6, IL-1β, IL-10, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε ο ρόλο του NGF ο οποιος εμπλέκεται στον πόνο και τη φλεγμονήστον τοπικό φλεγμαίνοντα ιστό και στα DRGs, και η συμμετοχή του οπιοειδούς συστήματος στην αναλγησία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το BNN27 έχει θετική επίδραση στην βασικό και το φλεγμονώδη πόνο, καθώς αυξάνει τον ουδό του πόνου στα ποντικια που τους χορήγηθηκε, αλλά δεν επηρεάζει οίδημα. Εξέταση των φλεγμαίνοντωνπελμάτων έδειξε ότι το BNN27 αυξάνει τα επίπεδα της πρωτεΐνης του TNF-α, IL-6, και του NGF σε 6 ώρες μετά την επαγωγή της φλεγμονής, ενώ μειώνει ΤΝF-α 24 ώρες μετά από φλεγμονή. Η IL-6 και ο NGF δεν επηρεάστηκαν στις 24 ώρες, ενώ η IL-10 ήταν αυξημένη σε όλα τα χρονικά σημεία που εξετάστηκαν στα ζώα που χορήγηθηκε το νευροστεροειδές. Τα επίπεδα της IL-1β παρέμειναν αμετάβλητα. Στα DRGs ο NGF 8 μειώθηκε 6 και 24 ώρες μετά την επαγωγή της φλεγμονής στα ζώα που έλαβαν την ουσία. Η αναλγητική επίδραση του BNN27 φαίνεται να διαμεσολαβείται από μ- υποδοχέα οπιοειδών (MOR), καθώς τα επίπεδα του mRNA του εμφανίστηκαν αυξημένα στον φλεγμαίνοντα ιστό και στα DRGs. Τα επίπεδα της β-ενδορφίνης και του προδρόμού της μορίου POMC ήταν επίσης αυξημένα στις 6 ώρες, ενώ το mRNA του προδρόμου της εγκεφαλίνηςPenk, ήταν αυξημένο στις 24 ώρες στα ζώα που έλαβαν BNN27. Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν έναν ευεργετικό ρόλο του BNN27 σε ένα διαφορετικό σύστημα, καθώς οι περισσότερες μελέτες με την ένωση αυτή έχουν επικεντρωθεί στη νευροπροστατευτική του δράση. Εδώ δείξαμε τη θετική συμβολή τουστην ανοσολογική απάντηση μετά από φλεγμονή και πόνο. Περαιτέρω μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποσαφήνιση του ρόλου του στην απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος μετά από φλεγμονώδεις ή αυτοάνοσες καταστάσεις.. (EL)
Pain is an unpleasant perception often caused by intense or damaging stimuli. Many types of pain have been described according to its different components, such as duration, location, and type of system that influences. In this study, we focused on inflammatory pain that occurs after tissue injury or infection, and is interwoven with immune system response. This situation causes discomfortness, stress and fear to the individual, but pain is also protective by preventing the individual to further use the injured member. Neurosteroids, like DHEA and Allopregnanolone have been demonstrated to exert positive effects in pain and hyperalgesia, as has been shown in pain models like caraggeenan-induced inflammation. A new synthetic analogue of DHEA has been recently developed, which conserves the immunomodulatory effects of DHEA, but lacks the endocrine properties of it (BNN27). Thus, the aim of our study was to examine the effect of BNN27 on inflammatory pain using the mouse model of inflammation and hyperalgesia induced by Complete’s Freund’s Adjuvant (CFA) in hind paw. Specifically, we focused on the contribution of BNN27 in basal and inflammatory pain, and edema and the mechanism BNN27 likely mediates its effects, through. Our results demonstrated that BNN27 has positive effect on basal and inflammatory pain, as it increased pain thresholds in treated mice, but it did not influence edema. BNN27 increased protein levels of TNF-a, IL-6, and NGF at 6 hours following the induction of inflammation, while it decreased TNF-aat 24 hours following inflammation. IL-6 and NGF were unchanged at 24 hours, while IL-10 was elevated in BNN27-treated mice at all time points examined. In DRGs, NGF was decreased at 6 and 24 hours after CFA injection. The analgesic affect of BNN27 seems to be mediated by μ-opioid receptor (MOR), as its mRNA expression levels were elevated in inflamed tissue and DRGs. M-opioid receptor ligand, β-endorphin and its precursor POMC were also elevated at 6 hours, while the mRNA of PENK, the precursor of enkephalins, was elevated at 24 hours. Our data indicate a potential role of BNN27 on inflammatory pain. Most studies with this compound so far were focused on its beneficial effect in neuroprotection. Here we show its positive contribution in another system, that of 6 pain and inflammation. Further studies are in progress to clarify its role and the mechanism in these conditions. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Pain
Neurosteroids
Cytokines
Φλεγμονή
Νευροτροφίνες
Πόνος
Νευροστεροειδή
Inflammation
Κυτοκίνες


Αγγλική γλώσσα

2014-12-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.