Κοινωνικο - πολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας & αναγνωστική ικανότητα των μαθητών της Β' Δημοτικού

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2001 (EN)
Κοινωνικο - πολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας & αναγνωστική ικανότητα των μαθητών της Β' Δημοτικού

Μποζαντζή, Ευσταθία

Βάμβουκας, Μιχάλης

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο έλεγχος της υπόθεσης της κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας µέσω της ανίχνευσης της συσχέτισης των εσωτερικών και εξωτερικών οικογενειακών χαρακτηριστικών των µαθητών της Δευτέρας τάξης του Δηµοτικού σχολείου µε την επίδοσή τους στην ανάγνωση (όπως αυτή αξιολογήθηκε µέσα από ένα τεστ αναγνωστικής ικανότητας). Η έρευνα διεξήχθη στο Ρέθυµνο και το δείγµα αποτέλεσαν 250 µαθητές (125 αγόρια & 125 κορίτσια) από όλα τα τµήµατα της Β΄ τάξης όλων των Δηµοτικών σχολείων ης πόλης. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι ένα τεστ αναγνωστικής ικανότητας και ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο απευθυνόταν στους γονείς και περιλαµβάνει ερωτήσεις που σκιαγραφούν το κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας. Η στατιστική ανάλυση και η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το λογισµικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences, 8th ed.) και για τον έλεγχο των υποθέσεων χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια όπως η ανάλυση διασποράς (ANOVA), Eta καθώς και οι δείκτες διασποράς Spearman rho και Pearson r. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας (το µορφωτικό επίπεδο και η επαγγελµατική δραστηριότητα των γονέων), όσο και τα εξωτερικά (όπως για παράδειγµα η συµµετοχή των γονέων στις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, οι υψηλές προσδοκίες των γονέων τόσο για την επίδοση όσο και για το µέλλον των παιδιών τους) σχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε την αναγνωστική ικανότητα των µαθητών. Τα ευρήµατα αυτά, λαµβάνοντας υπόψη κάποιους περιορισµούς που επιβάλλει η παρούσα έρευνα, αποτελούν απλές διαπιστώσεις και όχι γενικεύσεις για το σύνολο του πληθυσµού. (EL)
The purpose of this research is to prove the hypothesis of socialeconomic deprivation. This is achieved by detecting the correlation between the family characteristics of second grade primary school students and their reading comprehension performance. The research was performed in the town of Rethymno based on a sample of 250 students (125 boys and 125 girls) from the second grade classes of all the town’s primary schools. The tools that were used to prove this hypothesis were a) a students reading comprehension test that assesses how much literate the students are and b) a questionnaire for the parents of the students that assesses the social-economic level of the family. The statistical analysis and processing of the collected data was done using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences, 8th ed.) software tool. The verification of all the hypotheses was done using specific criteria such as the standard deviation analysis (ANOVA), the ETA, the Spearman rho index and the Pearson r index. The statistical analysis showed that the reading comprehension ability of the second grade students depends strongly on a) the internal family characteristics (such as the educational and professional status of the family) and b) the external family characteristics (such as the participation of the parents in the school and extracurricular activities of their children and their expectations on the school performance and the future profession of their children). The conclusions of this research indicate the existence of the hypothesis but cannot support the generalisation of this hypothesis, because of the restrictions imposed during this study. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2001


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)